Undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs

Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor. En högskola ska göra undantag från något eller några behörighetsvillkor om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren, se 7 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100).

Bestämmelserna om behörighet syftar till att säkerställa att en sökande har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om du vid en samlad bedömning kan anses ha faktiska förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och ta igen de utbildningsmoment som saknas, kan du beviljas undantag från behörighetsvillkoren.

Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren gör du på blanketten "Ansökan om undantag från behörighetsvillkoren till högre termin inom program". Programnämnderna beslutar inom sitt respektive ansvarsområde i frågor avseende undantag från behörighetsvillkor inom utbildningsprogrammen. Behörighetsvillkoren för respektive program framgår av respektive utbildningsplan och av kursplanerna.

Överklagande

Enligt 12 kap. 2 § i högskoleförordningen (1993:100) kan beslut om att inte göra undantag från behörighetsvillkoren till kurs/termin överklagas. För mer information, se "Överklaganden".