Studieuppehåll

Enligt 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) får en högskola i enskilda fall besluta att den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Studieuppehåll med särskilda skäl

Om särskilda skäl till studieuppehåll finns kan du garanteras att få fortsätta dina studier efter uppehållet.  Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, militär grundutbild- ning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.

Tidpunkten för återupptag av dina studier ska stå i beslutet. Som student är du garanterad att få återuppta dina studier vid den tidpunkten.

Uppehåll i studierna utan särskilda skäl

Du kan välja att göra uppehåll i studierna även om du inte beviljas att fortsätta dina studier efter studieuppehållet. Skäl som inte berättigar till att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll är t.ex. forskning, andra studier eller arbete. Du som inte beviljas att fortsätta dina studier efter studieuppehåll får vid återkomst från uppehållet i studierna kursplats i mån av plats.

Prioritetsordning för återupptag av studier är fastställd av Universitetsdirektören. Du som anmäler om återupptag av studier utan att ha beviljats att fortsätta dina studier efter studieuppehåll kan göra detta i mån av ledig kursplats. Vid fler sökande än platser tillämpas lottning.

Fristående kurser

Du som studerar  på fristående kurs och som planerar att göra uppehåll kan beviljas studieuppehåll endast om det finns en fastställd tidpunkt för när kursen kommer att ges igen. Om det inte är säkert när/om det blir ett nytt kurstillfälle kan studieuppehåll inte beviljas.

Ansökan om studieuppehåll

Du ansöker om studieuppehåll skriftligen på blanketten Ansökan om studieuppehåll

Anmälan/ansökan om återupptag av studier

För att återuppta studierna behöver du anmäla/ansöka om återupptag av studier. Det gör du på blanketten Anmälan/ansökan om återupptag av studier

Överklagande

I enlighet med 12 kap. 2 §  högskoleförordningen (1993:100) kan du överklaga ett beslut om avslag på ansökan om att få fortsätta dina studier efter studieuppehåll till Överklagandenämnden för högskolan. Läs mer om hur du gör på sidan Överklaganden.

StudentStudenträtt