Studiemiljö

This page in English

Som student har du din studiemiljö både i universitetets eller högskolans lokaler, på de andra platser där du studerar och på klinik om du deltar i verksamhetsförlagd utbildning.

Studenter i BZ, Solna.Studiemiljön innefattar både den rent fysiska eller ergonomiska miljön - lokalerna och den utrustning och inredning som finns där - och den psykosociala miljön, det vill säga relationer och stämningen bland de människor som delar studiemiljö.

Studenthälsan arbetar både med din fysiska, ergonomiska och psykosociala studiemiljö. Genom oss kan du få hjälp med information och rådgivning kring studiemiljö och hälsa. Har du frågor eller synpunkter som rör din studiemiljö är du välkommen att kontakta oss.

Studiemiljön - studentens arbetsmiljö

Som student likställs du i Arbetsmiljölagen med arbetstagare (med ett fåtal undantag). Här får du veta mer om vad en säker studie- och arbetsmiljö för dig som studerar vid Karolinska Institutet innebär.

Skyldigheter för studenter och anställda

Studenter och anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i arbetet med att åstadkomma en god arbetsmiljö - iaktta försiktighet, följa givna föreskrifter och använda skyddsanordningar - för att förebygga ohälsa och olycksfall. Mobbing eller annan kränkande behandling får aldrig förekomma.

Bra och säker studie- och arbetsmiljö

Studie- och arbetsmiljöarbetet syftar till att alla studenter ska ha en bra miljö och ett gott studieklimat där alla studenter ska trivas och få goda kunskaper.

Detta innebär till exempel:

 • tillgång till ett rimligt antal läsplatser och gruppstudierum
 • med lämplig inredning och utrustning
 • tillgång till uppehållsrum med möjlighet att värma medhavd
 • mat där detta kan anses vara rimligt med hänsyn till antal föreläsningar och schemalagd närvaro
 • vilrum ska finnas eller lätt kunna anordnas
 • städning och underhåll av toaletter ska planeras så att en bra hygien alltid uppnås
 • att kläder ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och risk för stöld motverkas (ytterkläder kan exempelvis förvaras i anslutning till undervisningslokalerna)
 • värdesaker som är obligatoriska för studiearbetet ska kunna förvaras tryggt och säkert

För dig som student gäller också

 • Rätt till medicinsk kontroll vid till exempel arbete med försöksdjur, härdplasthantering, arbete med exponering med joniserande strålning, och höga ljudnivåer.
 • Rätt att kostnadsfritt få den skyddsutrustning som behövs för ett säkert arbete, till exempel hörselskydd, skyddsrock, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Personskadeförsäkring

Som student omfattas du av en personskadeförsäkring för studenter som i stort överensstämmer med den arbetsskadeförsäkring som finns för anställda.

Försäkringen gäller vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta för studenter och doktorander utan anställning enligt Högskoleförordningen. Den gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Skadeanmälansblankett

Även vid utlandsstudier är du försäkrad. Ibland kan en separat tilläggsförsäkring behöva tecknas.

Frågor om studie- och arbetsmiljö

Om du behöver hjälp med frågor som berör din studie- och arbetsmiljö kan du vända dig till ett flertal olika aktörer beroende på frågeställning.

Brister i arbetsmiljön

Om du har specifika frågor om eller vill anmäla brister i arbetsmiljön kan du vända dig till (i nämnd ordning):

 1. Huvudstuderandeskyddsombud eller studerandeskyddsombud - Studentskyddsombudet ska som företrädare för studenterna medverka i arbetsmiljöarbetet i syfte att bidra till en god arbets- och studiemiljö. Uppgiften innebär att studerandeskyddsombudet deltar i arbetsmiljöronder, beaktar förändringar som berör studenterna och bedömer hur förändringarna påverkar studiemiljön samt håller sig underrättad om den arbetsmiljölagstiftning som berör området. I nuläget finns endast studerandeskyddsombud.
 2. Arbetsmiljögruppen - Varje institution har en arbetsmiljögrupp. Denna är sammansatt av personer från olika verksamhetsområden samt arbetsgivare, skyddsombud och studerandeskyddsombud. Arbetsmiljögruppen är prefektens resurs i arbetsmiljöarbetet.
 3. Prefekten vid institutionen - Du kan också vända dig till prefekten eller till den person på institutionen som har ansvar för studiemiljön om du har frågor om eller vill anmäla brister i arbetsmiljön.
 4. Studerandeombudsman och doktorandombudsman - Ombuden är oberoende och anställda av studentkåren och du kan vända dig till dem i olika frågor. Det kan till exempel handla om att du inte anser dig ha blivit bemött på ett korrekt sätt eller har andra problem i dina kontakter med lärare och andra anställda. Ombuden företräder alla studenter och doktorander och för dels den enskildes talan men kan även föreslå ändringar i rutiner som berör studenter. Du kan vara anonym i dina kontakter med ombudsmännen. Mer om Studentombudet

Frågor av övergripande karaktär

Om du har frågor av mer övergripande karaktär vänd dig till ditt studerandeskyddsombud, eller institutionens arbetsmiljöombud. De kan ta upp ärendet i Arbetsmiljönämnden, det organ där samråd sker om arbetsmiljöarbetet. Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på en skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen, AML. Nämnden samordnar planeringen av arbetsmiljöarbetet och följer arbetets genomförande. I nämnden behandlas övergripande frågor såsom företagshälsovård, planering av arbetsmiljön, arbetsmiljöutbildning, friskvård samt uppföljning och tillsyn enligt AML med föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljönämnden är ett rådgivande organ till Rektor.

Studentkåren som bevakar utbildningarnas kvalitet och verkar ständigt för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student. Mer om studentkåren

Individuellt stöd i studiesituationen

Har du behov av individuellt stöd i studiesituationen till följd av en funktionsnedsättning, kontakta samordnaren för studenter med funktionsnedsättning som har i uppdrag att samordna resurser för att studenter med funktionsnedsättning garanteras undervisning av god kvalitet och en bra studiemiljö.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning

Tillbud eller arbetsskada

Har du råkat ut för ett tillbud eller arbetsskada eller har frågor om studiemiljön kan du vända dig till Studenthälsan som arbetar förebyggande och hälsofrämjande med studiemiljöfrågor. Du kan också få hjälp med individuellt kris- och samtalsstöd. Vi handlägger och ger råd vid tillbud och arbetsskador samt genomför lagstadgade medicinska kontroller. Studenthälsan är ett komplement till allmän hälso- och sjukvård

För doktorander

Är du doktorand och har frågor om din arbetsmiljö kan du kontakta Företagshälsovården. Du kan också kontakta Studenthälsan för samtal. Företagshälsovården erbjuder service till universitetets anställda, dvs. även doktorander och forskarstuderande med anställning. De har medicinsk, ergonomisk och psykosocial kompetens och arbetar förebyggande, behandlande och rehabiliterande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Arbetsmiljö och försöksdjur

Har du frågor kring arbetsmiljö och försöksdjur kan du kontakta Företagshälsovården.

Lokalfrågor

Har du specifika frågor gällande lokaler kan du även kontakta Fastighetsavdelningen som svarar för att universitetet har en effektiv lokalanvändning med ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö. Inom avdelningen finns fackkunskap om planering och försörjning av lokaler och inredning, risk- och skadehantering och verksamhetsförsäkring, laboratoriesäkerhet, avfallsfrågor, ledningssystem för miljö och hållbar utveckling, säkerhet, lås och larm samt lokalbokning och AV-support.

Mer om arbetsmiljö och hälsa på KI

Referenser

Arbetsmiljöverket - för regler och information om arbetsmiljön

SAM Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete i AFS 2001:1

AFS-Utformande av arbetsplatsen 2009:2 m.fl.

Personalutrymmen för elever

Strålsäkerhetsmyndigheten

Karolinska Institutets internwebb

StudentStudenthälsa