Studentinflytande

Enligt 2 kap. 7 § högskolelagen har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

Om beslut ska fattas eller beredning genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap. 14 § högskoleförordningen). Studentkåren utser studentrepresentanterna.

På Karolinska Institutet gäller att studenterna ska ha en stark ställning i beslutsprocessen.

I Styrelsen för utbildning och dess underorgan - programnämnderna - gäller principen att mer än hälften av ledamöterna med rösträtt, däribland ordförande eller vice ordförande samt minst en representant för studenterna ska närvara för att styrelsen ska vara beslutsför.

Om du vill veta mer om hur du blir studentrepresentant på KI, kontakta din studentkår.

Kursvärdering

Studenterna ska enligt högskoleförordningen (1 kap. 14 §) ha möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs de genomgått/deltar i. Detta ska ske genom en kursvärdering som anordnas av högskolan.

Kursgivande institution ansvarar för att genomföra kursvärderingen. Institutionen ansvarar även för att sammanställa värderingen samt informera om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av den. Vidare ska resultatet hållas tillgängligt för studenterna.

StudentStudenträtt