Praktik inom Erasmus+

This page in English

Som student vid Karolinska Institutet kan du söka Erasmus+ praktikstipendium för att göra examensarbete eller praktik på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI. Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Det finns två olika sätt att genomföra Erasmus+ praktikperiod:

 1. Inom ramen för ditt examensarbete. Du är registrerad på examensarbete i Ladok och examineras vid KI, men genomför datainsamling vid behörigt företag/organisation. Din handledare vid KI ska godkänna praktiken/datainsamlingen.
 2. Utanför ditt ordinarie studieprogram och utan kontaktperson vid KI. Du kan inte tillgodoräkna praktiken men får den inlagd som en not i ditt Diploma Supplement när du tar ut examen. Ansökan om praktikstipendium måste ske senast under din sista termin vid KI, medan du fortfarande är student vid KI. Du måste i så fall avvakta med att ta ut examen till dess att praktikperioden är avklarad.

Hitta praktikplats

Karolinska Institutet tillhandahåller stipendier - inte praktikplatser. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats, men du kan ofta få hjälp med kontakter av din handledare eller någon annan inom ditt utbildningsprogram. Du kan också direkt kontakta företaget/organisationen/lärosätet du är intresserad av med en förfrågan eller söka praktikplatser som annonseras ut på företagets/organisationens hemsida.

När du hittat en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen, ansöker du om stipendium för Erasmus+praktik genom internationell handläggare om du ska genomföra praktiken inom ramen för ditt examensarbete.

Ska du genomföra praktiken utanför ditt ordinarie utbildningsprogram vänder du dig till Karriärservice med din ansökan.

Organisationer inte berättigade att stå som värd för praktik:

 • EU-institutioner och andra EU-organ (de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet räknas dock inte som en del av EU-parlamentet och är därför berättigade värdar)
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor och internationella sekretariat vid lärosäten

ESN, Erasmus Student Network, har startat samlingssidan http://www.erasmusintern.org, där företag, organisationer och andra arbetsgivare kan annonsera praktikplatser.

Utländska studenter som studerar i Sverige kan inte beviljas stipendium för praktik hos offentliga arbetsgivare för sina hemländer men däremot hos svenska offentliga arbetsgivare i utlandet. Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte - detta anses oftast som studier och inte praktik. Undantaget kan exempelvis vara praktik på ett universitetsbibliotek eller om du gör data-/ materialinsamling till ett projekt- eller examensarbete i en forskargrupp/på ett forskningslaboratorium.

Behöriga länder

Erasmus+ traineeship kan sökas för praktik/examensarbete inom EU/EES samt vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör eller har koppling till EU

 • De 28 EU-länderna (som svensk student kan du inte söka medel för praktik i Sverige)
 • EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet
 • ”Outermost  regions”:  Kanarieöarna,  Madeira,  Azorerna,  Mayotte,  Martinique,  Guadeloupe,  Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy
 • Länderna och territorierna på list of ”Overseas countries and territories”: Anguilla, Aruba, Bermuda, Bonaire, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Island, Curacao, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Greenland, Montserrat, New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saba, Saint Barthélemy, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Saint Pierre and Miquelon, Sint Eustacius, Sint Maarten, South Georgia and South Sandwich Islands, Turks and Caicos, Wallis and Futuna Islands

Krav och förutsättningar

För att vara behörig att söka ett Erasmus+ praktikstipendium för praktik måste du:

 • vara registrerad som student vid Karolinska Institutet
 • utföra praktiken i direkt anslutning till din utbildning (ta inte ut din examen förrän praktiperioden är avslutad)
 • ha hittat en godkänd praktikplats som är villig att ta emot dig på heltid under en sammanhängande period om 2 till 12 månader inom kontraktsperioden (1 juni - 30 september följande läsår)
 • ha fått ett underskrivet "Learning Agreement" av praktikplatsen (blanketten finns nedan)
 • försäkra dig om att din praktik kan tillgodoräknas eller erkännas av Karolinska Institutet, minst i ditt Diploma Supplement
 • göra din praktik i ett för praktik godkänt land och på en av Erasmus+ godkänd praktikplats
 • söka stipendium innan praktikens början eller efter att praktiken har påbörjats. Stipendium inte kan beviljas efter det att praktiken har avslutats
 • följa de riktlinjer som anges i ansökan och i de kontrakt som upprättas

Du förbinder dig att:

 • lämna tillbaka stipendiet om du genom missförstånd eller av annat skäl felaktigt uppgivit att du uppfyller kraven för stipendiet
 • lämna tillbaka de delar av stipendiet som inte förbrukats om praktiken avbryts i förtid
 • senast en månad efter återkomst till Sverige inlämna en utvärdering över genomförd praktik

Stipendium

Du förväntas arbeta motsvarande heltid under din praktikperiod, som måste vara minst 60 dagar och maximalt 12 månader långt. Stipendiet uppgår till ca 510 EUR per månad. Besked om exakt belopp ges efter beviljande. Eurokursen fastställs vid det datum som Karolinska Institutet tilldelas stipendierna och utbetalningar sker i SEK. 80% av stipendiet erhålls i första utbetalningen, efter att kontraktet färdigställts. Utbetalning av resterande cirka 20% görs efter praktikperioden har avslutats och studenten inlämnat ett intyg över genomförd praktik och fyllt i utvärderingen.

Ansökan om praktikstipendium

Ansökan kan göras löpande under året, men minst en månad innan du ska påbörja din praktik. Detta för att alla kontrakt och dokument som krävs för Erasmus+praktik ska hinna signeras innan du reser.

 • Om du söker Erasmus+ Traineeship inom ramen för din utbildning (dvs. datainsamling för examensarbete), ska du skicka en komplett ansökan till din internationella handläggare.
 • Söker du Erasmus+ Traineeship utanför studierna (t.ex. som praktik under sommaren eller i anslutning till avslutad utbildning), skickas ansökan till Karriärservice.

Besked om beviljande ges inom ca en månad.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 1. Ifylld och signerad "Learning Agreement", där företaget/organisationen bekräftar att du blivit accepterad som praktikant under den period som du angivit i ansökan
 2. Ladokutdrag från Karolinska Institutet som intygar avklarade studier samt i förekommande fall intyg från annat lärosäte

Nominering och prioritering

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av internationell koordinator i samråd med utsedd person på ditt studieprogram. Beslut delges de sökande i anslutning till att beslut har fattats.

Rapportering/utvärdering

Efter praktikperiodens slut ska "Traineeship certificate" fyllas i av din handledare och du ska fylla i en utvärdering. När utvärderingen är gjord och intyg över genomförd praktik/examensarbete inlämnats görs den andra utbetalningen av stipendiet. Därefter läggs din praktikperiod in i Ladok som underlag för "Diploma Supplement".

Viktig information före avresa

Läs mer på om vad du ska tänka på innan du reser utomlands gällande sjukvård, försäkring med mera. Som Erasmus+ praktikstipendiat omfattas du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT.

Kontaktuppgifter

För frågor om Erasmus+ praktik kontakta din internationell handläggare eller Karriärservice vid Student- och karriärservice.

StipendierUtbyte