Överklaganden

I 12 kap. högskoleförordningen (1993:100) anges vilka beslut som får överklagas.

Vilka beslut får överklagas?

Följande beslut inom utbildningen får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren (7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket)
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment
  • beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 30 § och beslut att en doktorand inte ska få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 31 §
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan kan inte överklagas.

Beslut om avstängning av student, t.ex. på grund av vilseledande vid examination, som fattats av disciplinnämnden vid Karolinska Institutet (KI), får överklagas till förvaltningsrätten.

Hur överklagas ett beslut?

Överklagan ska vara skriftlig och ställd till Överklagandenämnden för högskolan eller Förvaltningsrätten i Stockholm. I överklagandet ska studenten ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet studenten begär. Skrivelsen ska ha inkommit till Karolinska Institutet, Registrator, 171 77 Stockholm inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet.

Vid ett överklagande omprövar KI beslutet till studentens fördel eller så vidhåller KI sitt tidigare beslut. Om KI vidhåller sitt tidigare beslut lämnar KI studentens överklagande vidare till Överklagandenämnden för högskolan/Förvaltningsrätten i Stockholm.

Mer information om hur du överklagar hittar du på Överklagandenämndens sida.

StudentStudenträtt