”Man ska kunna göra en korrekt bedömning av ämnet i fråga gällande fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror”

Elisabeth Rall tog examen från Kandidatprogrammet i biomedicin år 2012. Elisabeth läste därefter Masterprogrammet i toxikologi och gjorde sitt examensarbete på Kemikalieinspektionen.

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag?Bild av Elisabet Rall, alumn från Kandidatprogrammet i Biomedicin.
– En uppgift på Kemikalieinspektionen är att bedöma faror för hälsan. Jag arbetar mycket framför datorn eftersom det inte finns några laboratorier här. Det är företagen själva som ansvarar för att ta fram tillräckligt med data för att man på Kemikalieinspektionen ska kunna göra en korrekt bedömning av ämnet i fråga gällande fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Först gör man en bedömning av kvaliteten på studierna som ska vara utförda enligt vissa riktlinjer, och sedan jämförs resultaten i studierna med kriterierna i något som kallas CLP*-förordningen, som används vid klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Slutligen skickas ett förslag på klassificering till den Europeiska kemikaliemyndigheten för vidare diskussion. I mitt arbete träffar jag många olika experter och tillsammans diskuterar vi klassificering och tolkning av resultaten. Många olika faktorer måste vägas in i en helhetsbedömning för att vi ska kunna komma fram till en slutgiltig klassificering. Det är en väldigt intressant uppgift!

*CLP: classification, labelling and packaging

AlumnBiomedicinprogrammet