Kompensatoriskt stöd för doktorander

Vilken anställningsform doktoranden har är avgörande för vem som ansvarar för pedagogiskt kompensatoriskt stöd för personer med en funktionsnedsättning.

Om doktoranden är anställd:

  • Personalavdelningen ansvarar för kontakten med doktoranden samt för att anordna och finansiera riktat pedagogiskt stöd.
  • Den institution där doktoranden är anställd ansvarar tillsammans med personalavdelningen för arbetsmiljöfrågor såsom utrustning och IT-verktyg med mera, och för de eventuella insatser som behövs i arbetet som anställd. Det kan t.ex. gälla teckenspråkstolkning vid arbetsmöten och arbetslitteratur i vid bemärkelse på anpassat medium. Arbetsförmedlingen kan täcka tolkning vid arbetsmöten/liknande (för 50 000 kr/år).  Doktoranden kan även själv vända sig till Tolkcentralen för tolkning vid arbetsmöten om doktoranden endast ska delta i mötet. Om doktoranden själv ska leda arbetsmötet eller delta i personalutbildning, hänvisar Tolkcentralen vanligen till Arbetsförmedlingens resurser.
  • Arbetsförmedlingen kan bekosta produktion av arbetslitteratur på anpassat medium. 
  • Student- och karriärservice, samordnaren för studenter med funktionsnedsättning, ansvarar för riktat pedagogiskt stöd i studiesituationen som forskarstudent, t.ex. extra handledning och/eller utbildningstolkning, på samma sätt som vid studier på grund- och avancerad nivå. MTM producerar kurslitteratur för doktorander med läshinder på samma sätt som vid studier på grund- och avancerad nivå. KIB ansvarar för alternativ kurslitteratur.
  • Samordnaren för studenter med funktionsnedsättning kan ge stöd till personalavdelningen kring vilket stöd som kan ges och hur.
  • För att doktoranden inte ska hänvisas runt bör kontakt mellan Student- och karriärservice, personalavdelningen och institutionen tas tidigt så att en ansvarsfördelning kan tydliggöras.

Om doktoranden saknar anställning:

  • Doktoranden jämställs med övriga studenter med funktionsnedsättning och ges stöd på lika villkor som dessa. Stödet anordnas av Student- och karriärservice och hänvisas då till samordnaren för studenter med funktionsnedsättning .

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Tina Teljstedt

Telefon: 08-524 86 004
E-post: funkis@ki.se
Besöksadress: Student- och karriärservice
Berzelius väg 3, 5 tr.
171 77 Stockholm 
 

DoktorandFunktionsnedsättning