Karolinska Institutets Stiftelsestipendier

This page in English

Styrelsen för utbildning utlyser härmed de årliga stiftelsestipendierna för studenter. Ansökan kan göras baserat på vetenskapliga meriter och/eller för ekonomiska behov. Utdelning sker ur flera olika stiftelser efter förslag från en stipendienämnd. Nämnden granskar inkomna ansökningar.

Behörighet

Samtliga studenter vid KI är behöriga att söka. 

Behörig att söka på vetenskapliga meriter är den som

  • har gjort annat vetenskapligt arbete än fördjupningsstudie/projektarbete inom utbildningen på grund- eller avancerad nivå
  • inte är doktorand/disputerad

Ansökan om medel för utlandsresa som ingår som valfritt projekt i utbildningen beviljas ej.

Ej heller ansökan gällande examensarbete inom ramen för grundutbildningen beviljas.

Belopp

De utdelade beloppen brukar variera mellan 4 000 – 15 000 kronor.

Bedömningskriterier

Bland dem som söker för ekonomiskt behov, prioriteras de högst som inte har rätt till studiemedel, och som dessutom kan hänvisa till försvårande ekonomiska omständigheter. Därefter kommer de, som inte har rätt till studiemedel och de som har studiemedel, men också oundvikliga extra utgifter. Sökande som har användbar förmögenhet, d.v.s. realiserbara tillgångar som aktier, fonder, fordon etc. prioriteras ej. (Bostadsrätt och fastighet räknas ej som realiserbar förmögenhet.) Ej heller sökande som valt att avstå studiemedel prioriteras.

De som söker om medel för sina vetenskapliga meriter bedöms enligt följande: Frånvaro av aktuell forskningsplan ger 0 poäng. Påbörjad forskningsaktivitet med forskningsplan styrkt av handledare ger 1 poäng. Pågående forskningsaktivitet enligt forskningsplan med aktuellt abstract/manuskript ger 2 poäng. Pågående forskningsaktivitet enligt forskningsplan med publikation ger 3 poäng.

Ansökan och beslut

Ansökan görs på särskild blankett. Blanketten ska fyllas i elektroniskt och sedan printas och undertecknas. Ansökan kommer att hanteras konfidentiellt och läses endast av stipendienämnden och handläggare vid universitetsförvaltningen.

Ansökan måste ha inkommit senast den 2 oktober 2018, kl 14.00. I första hand ska ni maila in er ansökan som en pdf inklusive bilagor till fonder@ki.se . Alternativt med post i ett exemplar, till:

Karolinska Institutet
Stiftelsestipendier
Stiftelser & Fonder
Grants Office
Nobels väg 15 A
171 77  Stockholm

Observera att ansökan ej tas i beaktande om den inkommer efter ansökningstidens utgång.

Beslutet meddelas samtliga sökande i december 2018.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i blanketten skall följande skickas/lämnas in:

1. Studiemeritförteckning från LADOK/KIDOK
2. Registreringsintyg för ht 2018, från LADOK/KIDOK
3. Intyg från CSN, för den som ej har rätt till studiemedel (se ansökningsblanketten sid 3)

Den som söker för vetenskapliga meriter, ombeds bifoga även följande (se ansökningsblanketten sid 6):

4. Yttrande av handledare
5. Intyg från företrädare för den enhet där forskningen ska genomföras
6. Progressrapport (gäller den som fått stipendium för vetenskapliga meriter tidigare)

Övriga upplysningar

KI Stiftelser & Fonder

E-post: fonder@ki.se

StipendierStudent