Introduktionsutbildning på distans för nyanlända sjuksköterskor

Karolinska Institutet har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram en introduktionskurs inför Socialstyrelsens kunskapsprov för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. Undervisningen sker via digital plattform på distans.

Om kursen

Kursen har som syfte att förbereda kursdeltagaren inför Socialstyrelsens kunskapsprov för sjuksköterskor utbildade utanför EU/EES. Den startar med en fokusintervju för att identifiera kunskaper som deltagaren saknar utifrån de svenska kraven för legitimation, både utifrån yrkeskompetens och språklig kompetens. De teoretiska delarna innefattar bland annat de vanligaste förekommande sjukdomstillstånden i Sverige; hälsa- och ohälsa för kvinnor, män och barn inom medicin, kirurgi, psykiatri och geriatrik; farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap i en svensk kontext.

Den verksamhetsförlagda delen i form av fältstudier kommer att ske inom akutsjukvården och primärvården där deltagaren bland annat får en inblick i hur samarbete mellan olika professioner sker och hur ansvarsfördelningen kan se ut. Under de två veckorna med fältstudier följer deltagaren sin handledare och dennes schema vid respektive vårdenhet. Under hela kursen kommer deltagarna att ha en mentor som arbetar kliniskt och har ett nära samarbete med Karolinska Institutet.

Viktiga datum

Sista datum för ansökan är 24 November
Sista ansökan

Sista ansökningsdag är fredagen den 24 november men ansök gärna tidigare då det underlättar vår dialog med kommunala lärcentra. Det finns totalt 25 utbildningsplatser.

 

 

Informationsträff och urval
Informationsträff och urval

Efter sista ansökningsdag kommer de som uppfyller kraven bli kallade till en informationsträff till Karolinska Institutet i Flemingsberg. Träffen kommer hållas den 7 december. Deltagarna kommer då genomföra en skrivövning för att se om kunskaperna i svenska är tillräckliga. 

 


Kursstart för våren 2018 är måndagen den 18 december.

Kursen är 10 veckor på heltid utan avbrott, av dessa 10 veckor är 2 veckor fältstudier.

Vem kan ansöka?

För att kunna antas till kursen måste följande krav uppfyllas:

  • att man har ett beslut från Socialstyrelsen om att göra Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov för sjuksköterskor.
  • att man uppnått kunskaper i svenska språket motsvarande svenska 2 på gymnasienivå.

Det finns ingen geografisk begränsning utan alla som uppfyller ovanstående krav kan söka. När en ansökan inkommit kommer Arbetsförmedlingen och Karolinska Institutet försöka hitta en plats på orten eller i närheten av orten där den arbetssökande bor. Detta kan vara ett kommunalt lärcentra eller hos en arbetsgivare inom hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlaren och den arbetssökande kommer få information innan kursen startar om en sådan plats har kunnat hittas. 

Ansökan


Är du intresserad av utbildningen diskutera med din arbetsförmedlare om det finns möjlighet att gå utbildningen. Anmäningsförmuläret "anmälan kurs sjuksköterskor", ska användas. Alla fält i anmälan måste vara ifyllda för att den ska ses som komplett.

Följande bilagor ska laddas upp:

  • Scannat eller fotograferat beslut från Socialstyrelsen att genomgå kunskapsprovet för sjuksköterskor
  • Scannat eller fotograferat intyg på uppnådd språknivå genom exempelvis betyg i svenska 2, svenska som andraspråk 2 eller språkprov på B2-nivå

Efter anmälan kommer en bekräftelse skickas till arbetsförmedlaren.  Om arbetssökande uppfyller kraven kommer en inbjudan skickas till den arbetssökande om informationsträffen med urval i Stockholm. Karolinska Institutet kommer efter informationsträff att informera både den sökande och aktuell arbetsförmedlare om urvalet så att arbetsförmedlaren kan anvisa till kursen.

Kontaktperson för kursen från Karolinska institutet är ingela.nasstrom@ki.se

Kontaktperson för kursen från Arbetsförmedlingen är tina.skytte@arbetsformedlingen.se

Vad innebär digital plattform?

Av de 10 veckorna sker 8 veckor av utbildningen helt genom Karolinska Institutets digitala lärplattform. De resterande två veckorna är fältstudier hos vårdgivare på, eller i närheten, av den ort den arbetssökande bor på. Karolinska Institutet har ett samarbete med ett antal kommunala lärcentra som erbjuder lokal och teknisk utrustning för kursen. Arbetsförmedlingen har också ett samarbete med arbetsgivare som på vissa orter kan tillhandahålla lokal och teknisk utrustning.

Uppdragsutbildning