Individuella kontakter

This page in English

Studenthälsan erbjuder en rad olika stöd, rådgivning och samtal.

Psykoterapeutiska samtal

Som student kan du erbjudas psykoterapeutiska samtal med varierande längd och omfattning. Vanligt är tre eller fyra samtal, ibland upplevs ett enda konsulterande samtal som tillräckligt. Samtalen är cirka 60 minuter per gång.

Vi som arbetar har vidareutbildning i flera olika terapeutiska inriktningar och metoder. Vi erbjuder bland annat kognitiv beteendeterapi, kognitiv psykoterapi, existentiella samtal, mindfulness, stresshantering och krissamtal.

Vanliga frågor om psykoterapeutiska samtal

När kan jag söka psykoterapeutiska samtal?

När livet och studier inte längre fungerar kan det vara till hjälp att reflektera med en professionell "utomstående" person. Det är vanligt att studenter upplever höga inre och yttre krav, vilken kan leda till olika symptom. Samtalen kan bidra till ökad förståelse och till ett nytt sätt att hantera sin livs- och studiesituation.

Jag sökte för nedstämdhet sedan en lång tid med en hel del personliga problem som följd, dålig självkänsla, stress, hetsätning.

Jag blev orättvist behandlad på min kliniska placering. Jag tappade självförtroendet och blev okoncentrerad och fick problem med sömnen.

Vad kan samtalen handla om?

Samtalen kan handla om hur man känner sig, att man är nedstämd, deprimerad eller har ångest. De kan också handla om olika studiesvårigheter både i teori och på verksamhetsförlagd utbildning. Studenter söker också för livskriser och relationsproblem.

Samtalet har varit till stor hjälp då jag i större utsträckning blivit mer medveten om mina egna tankar och känslor. Sedan har det kognitiva schemat varit bra för att illustrera ett känsloförlopp.

Samtalet har hjälpt mig tro på mig själv, att återfå mitt självförtroende och tänka positivt. Efter samtalen har jag börjat sova bra.

Hur går själva samtalet till?

Samtalen kan handla om hur man känner sig, att man är nedstämd, deprimerad eller har ångest. De kan också handla om olika studiesvårigheter både i teori och på verksamhetsförlagd utbildning. Studenter söker också för livskriser och relationsproblem.

Det var avslappnat och bra. Jag kände ingen press, samtalet utgick ifrån mig och mina förutsättningar.

Läs mer

Studentens upplevelse av kuratorssamtalet

Vårdguiden kan du läsa mer om olika symtom på psykisk ohälsa som också kan leda till studiesvårigheter.

Hälso- och livsstilssamtal

Funderar du på hur du mår och om din hälsa kan påverka dina studieresultat? I ett hälsosamtal utforskar vi tillsammans hur du mår genom att titta närmare på dina levnadsvanor (exempelvis sömn, mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak). Vi kan också diskutera sådant som du själv undrar över när det gäller din hälsa. Mätning av blodtryck och blodvärde erbjuds. Ett hälsosamtal hos oss är kostnadsfritt och du bokar tid direkt med någon av oss företagssköterskor eller via receptionen. Välkommen!

Krisstöd

Studenthälsan erbjuder stöd till studenter i samband med krissituation eller allvarlig händelse som exempelvis dödsfall, olyckshändelse som drabbar enskilda individer eller studentgrupp. Vi erbjuder information och omhändertagande i det akuta skedet, enskilda samtal och gruppsamtal.

Vid dödsfall finns särskilda rutiner för ett bra omhändertagande av berörda studenter där vi samarbetar med studievägledning, programansvarig, kår och lärare. Studenthälsan kan också närvara vid minnesstund som anordnas av programmen. För mer information, ring telefonnummer 08-524 835 60.

Information och länkar som rör krishantering

Telefonrådgivning

Om du önskar telefonrådgivning är du välkommen att kontakta Studenthälsan. Du kan även vända dig till Vårdguiden, antingen via nätet eller deras telefonlinje som är öppen dygnet runt. OBS! Om du eller någon annan är svårt sjuk, ring alltid 112 SOS Alarm.

Telefonnumret är 08-524 835 70. Företagssköterskorna har telefontid vid följande tider:

  • Måndag, tisdag, torsdag och fredag: kl. 9-10
  • Onsdag: kl. 14 - 15.

Du kan även vända dig till Vårdguiden, antingen via nätet eller deras telefonlinje som är öppen dygnet runt.

Läkarkonsultation

Till läkaren på Studenthälsan kan du vända dig med studierelaterade hälsoproblem. Om dina besvär behöver ytterligare utredning remitterar läkaren dig vidare till lämplig vårdgivare.

Det kan röra sig om huvudvärk, allergiska reaktioner, sömnsvårigheter, oro för sjukdom, stressrelaterade symtom, nedstämdhet och ångest och rygg-/nackbesvär som är relaterade till studierna. Läkaren kan också vid behov utfärda intyg för sjukskrivning och intyg för studieuppehåll av medicinska skäl.

Lagstadgade hälsokontroller

Studenthälsan erbjuder lagstadgade hälsokontroller i enlighet med Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

De lagstadgade hälsokontrollerna organiseras i samråd med programansvariga och berörda studenter informeras vid första terminen. Lagstadgade hälsokontroller som idag erbjuds är följande:

  • Hälsokontroller till studenter på röntgensjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet i enlighet med Strålsäkerhetsmyndigheten. Detta omfattar blodprovskontroll och hälsokontroll hos läkare under första terminen och blodprovskontroll inför utbildningens avslutande sista terminen.
  • Hörselundersökning erbjuds kyrkomusikerstudenter på Ersta Sköndals Högskola som läser första terminen i enlighet med arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Vanliga frågor

Om tystnadsplikten

Kan jag tala om alla sorters problem på Studenthälsan?
Ja, man kan alltid söka hit. Ibland kan det dock visa sig att man kan få bättre hjälp på annat håll. Det kan till exempel vara så att den som främst undrar över studierna eller har studieproblem gör klokast i att vända sig till sin studievägledare i första hand.

Kommer Studenthälsan att diskutera min situation med min studievägledare/handledare/lärare etc?
I likhet med övrig hälso- och sjukvård omfattas Studenthälsan av sekretesslagen (25 kap. Offentlighets- och sekretesslag 2009:400), personalen har tystnadsplikt. Det innebär att ingen information som berör studenter som haft kontakt med mottagningen förs vidare härifrån till högskolan. Ibland händer det att studenten själv vill ha hjälp i kontakten med någon på högskolan - då brukar vi försöka hjälpa till med detta.

Kommer det att framgå i mina registrerade data på universitetet/högskolan att jag sökt Studenthälsan?
Nej, det framgår ingenstans.

Journalförs mitt besök och vem kan läsa mina journaler?
Ja, alla besök på Studenthälsan journalförs i datajournalsystemet Asynja i enlighet med patientdatalagen 2008:355. Det är bara vi som arbetar på Studenthälsan som har tillgång till journalerna.

Drop in-tider till företagssköterskorna
Om sekretess i sjukvården
Patientdatalagen

Om sjukskrivning/försäkring

Kan man vara sjukskriven om man har studiemedel?
Om du har studiemedel finns ett särskilt försäkringsskydd, vilket innebär att du får behålla studiemedlen under sjukdomsperioden. CSN har information om studiemedel under sjukperioder.

Ska jag göra en sjukanmälan till Försäkringskassan om jag har studiemedel?
För att få behålla studiemedlen under sjukdomstiden måste man göra en vanlig sjukanmälan på Försäkringskassan. Det är särskilt viktigt om du blir sjuk en längre tid.

Om jag råkar ut för en olycka på högskolan, är jag försäkrad som student?
Sedan några år finns en personskadeförsäkring för studenter vid de statliga universiteten och högskolorna. Studenter är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Om du som student skadar dig i en studiemiljö som innebär särskild risk, till exempel i laboratorie- eller vårdmiljö, gäller också arbetsskadeförsäkringen.

När du eller en närstående blir sjuk
Försäkringskassans webbplats
Personskadeförsäkring för studenter

Om mottagningsverksamheten

Inom universitet och högskola finns företagshälsovård för de anställda och studenthälsovård för studenter. Högskoleförordningen stipulerar att studenter ska beredas förebyggande hälsovård och socialkurativa insatser.

Vad kostar det att gå till Studenthälsan?
Alla besök på Studenthälsan är gratis.

Hur långa väntetider har Studenthälsan?
Eftersom vi på Studenthälsan prioriterar korta kontakter framför längre är också väntetiderna korta (vanligen inte mer än ett par veckor). Företagssköterskorna på Studenthälsan har också öppen mottagning utan tidsbeställning.

Kan doktorander utan anställning på högskolan vända sig till Studenthälsan?
Som doktorand på KI kan du välja om du vill vända dig till Studenthälsan eller till Previa (Företagshälsovården). Om ditt ärende gäller kontroller med anledning av arbete med försöksdjur är det Previa du skall vända dig till. Doktorander på Södertörns Högskola hänvisas till företagshälsovården där.

Previa Företagshälsovård

Studenthälsa