Healthcare Leadership

This page in English

Led hälso- och sjukvården mer effektivt med hjälp av evidensbaserade resultat och forskning.

Karolinska Institutet erbjuder tre delkurser för chefer inom svensk hälso- och sjukvård. Kurserna ger ökade kunskaper och verktyg att planera och genomföra förändringar inom svensk hälso- och sjukvård de närmaste åren.

Kursinnehåll

 

Kurs 1: Utfallsrelaterade ersättningssystem och värdebaserad vård – evidens och betydelse för din verksamhet, 30-31 augusti 2018

I Sverige har olika försök gjorts att förändra sättet tjänster betalas i förhållande till utfall. Ett resultat från dessa försök är att det går att jämföra sin organisation med andra med avseende på
behandlingsresultat. Den här kursen förmedlar erfarenheter från dessa försök samt från studier av liknande förändringar i utlandet. Vissa finansierings- och utfallsbaserade system är starkt knutna till landets system och kan vara svåra att applicera i Sverige. Kursen ger dig som chef de kunskaper du behöver för att vara förberedd och kunna påverka kommande förändringar.

 

Kurs 2: Patientcentrerad vård och samvård: evidens och fungerande praktik med begränsade resurser, 22-23 november 2018

Enligt svenska riktlinjer ska hälso- och sjukvården vara patientcentrerad (patient centred care, PCC), men chefer och medarbetare vet ofta inte hur man ska uppnå detta med begränsade ekonomiska resurser och brist på personal. Den här kursen redovisar evidens för vilka förändringar som kan spara tid och pengar vid patientcentrering av vården . I kursen granskas bland annat vilka digitala möjligheter som finns för att göra vården mer patientcentrerad och samtidigt sänka kostnaderna. Praktiska exempel visar hur de nödvändiga förändringarna kan implementeras.

 

Kurs 3: Använd omvärldens lärdomar för att bygga en evidensbaserad svensk sjukvård, Februari 2019

Runtom i världen introduceras stora förändringar i hälso- och sjukvårdens system för att tillhandahålla en effektiv och värdeskapande vård som möter patienternas behov och förväntningar (under de kommande åren). Denna kurs ger deltagarna en djupare kunskap om dessa reformer och hur de är möjliga att tillämpa i svensk hälso- och sjukvård. Efter kursen kommer deltagaren att kunna välja ut och införa förändringar som, om de anpassas till en svensk kontext, syftar till att spara pengar, förbättra kvaliteten och lösa aktuella problem.

 

De evidensbaserade pedagogiska metoderna för varje kurs inkluderar

  • Förberedelse och inläsning av särskilt utvalt kursmaterial
  • Korta sammanfattningar av viktiga lärdomar för Sverige från forskning och internationell erfarenhet
  • Varje sammanfattning följs av gruppövningar med kollegor för att utvärdera ett genomförande i Sverige samt hur man kan använda de verktyg som tillhandahålls
  • Diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte med kursledare och kollegor som deltar i kursen, som likt dig själv har en ledande position inom svensk hälso- och sjukvård
  • Vägledning för hur du kan hålla dig uppdaterad om relevant utveckling inom området i Sverige och utomlands

Målgrupp

Kurserna riktar sig till chefer inom svensk hälso- och sjukvård 

Kostnad

12 900 SEK (exkl. moms) / kurs.
Du kan läsa kurserna var för sig eller läsa alla tre tillsammans och då få 10% rabatt (rabatten är endast giltig om du anmäler dig till alla tre kurser samtidigt).

Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret online här
Om du har några frågor kring anmälan och kursen, kontakta Ingela Näsström,
ingela.nasstrom@ki.se

Uppdragsutbildning