Healthcare Leadership

This page in English

Karolinska Institutet erbjuder nu utbildningen Healthcare Executive and Leadership Programme – en utbildning som består av tre delkurser och riktar sig till chefer inom svensk hälso- och sjukvård.

Svensk hälso- och sjukvård kommer under närmaste åren stå inför omfattande förändringar. Karolinska Institutet erbjuder nu ett utbildningsprogram som riktar sig till dig som är chef inom hälso- och sjukvården – Healthcare Executive and Leadership Programme. Utbildningen kommer ge dig ökade kunskaper och konkreta verktyg för att framgångsrikt kunna leda och genomföra förändringar på din arbetsplats.

Utbildningen består av tre delkurser som kan läsas tillsammans eller var för sig. Tillsammans ger kurspaketet en gedigen och slagkraftig kompetensutveckling som kommer ge dig ökad kompetens att planera och genomföra förändringar som förbättrar effektiviteten I hälso- och sjukvården. Du kommer känna dig stärkt i din förmåga att kunna leda och driva förändringar inom svensk sjukvård.

Utbildningens mål

  • Deltagaren ska kunna visa belägg för behovet av förändring samt för- och nackdelar med de förändringar som planeras eller pågår lokalt.
  • Deltagaren ska få ökad kunskap och kompetens att välja, planera och implementera förändringar som är framgångsrika lokalt för att förbättra effektiviteten i hälso- och sjukvården.
  • Deltagaren ska få kännedom om var och hur man går vidare för att lära sig mer om pågående projekt som ännu inte publicerats samt att hålla sig uppdaterad med den mest relevanta forskningen.

Målgrupp

Kurserna riktar sig till chefer inom svensk hälso- och sjukvård 

 

Patientcentrerad vård och samvård: evidens och fungerande praktik med begränsade resurser

Använd omvärldens lärdomar för att bygga en evidensbaserad svensk sjukvård

Utfallsrelaterade ersättningssystem och värdebaserad vård – evidens och betydelse för din verksamhet

 

Patientcentrerad vård och samvård: evidens och fungerande praktik med begränsade resurser

Enligt svenska riktlinjer ska hälso- och sjukvården vara patientcentrerad men chefer och medarbetare vet ofta inte hur man ska uppnå detta med begränsade ekonomiska resurser och brist på personal. Den här kursen redovisar evidens för vilka förändringar som kan spara tid och pengar vid patientcentrering av vården. I kursen granskas bland annat vilka digitala möjligheter som finns för att göra vården mer patientcentrerad och samtidigt sänka kostnaderna. Praktiska exempel visar hur de nödvändiga förändringarna kan implementeras.

Kursdag 1
• Vad betyder patientcentrerad vård för patienter i Sverige?
• Varför behöver vi ökad patientcentrering?
• Patientcentrerad hälso- och sjukvård – forskning och evidens.
• På vilket sätt kan patientcentrerad vård, samvård och patientrapporterade utfallsmått medverka till att hantera de utmaningar svensk vård står inför.

Kursdag 2
• Forskning om och praktisk användning av patientrapporterade utfallsmått.
• Egenvård, samvård och anhörigvård.
• Vilka förändringar av utbildning, praktik och organisation är nödvändiga?
• Att implementera förändringar och ledarens roll.
• Summering av kurs – att gå vidare i praktiken.

 

Använd omvärldens lärdomar för att bygga en evidensbaserad svensk sjukvård

Runtom i världen introduceras stora förändringar i hälso- och sjukvårdens system för att tillhandahålla en effektiv och värdeskapande vård som möter patienternas behov och förväntningar under de kommande åren. Denna kurs ger deltagarna en djupare kunskap om dessa reformer och hur de är möjliga att tillämpa i svensk hälso- och sjukvård. Efter kursen kommer du kunna välja ut och införa förändringar som kan, om de anpassas till en svensk kontext, spara pengar, förbättra kvaliteten och lösa aktuella problem.

Kursdag 1
• Utmaningar i svensk hälso- och sjukvård under åren 2018-2025.
• Förteckning över reformer i Sverige och slutsatser kring dessa för de kommande fem åren.
• Översikt över reformer genomförda i USA under åren 2012-2018 som kan vara relevanta för Sverige.
• Reformer och förändringspolitik i Finland.

Kursdag 2
• Översikt över relevanta reformer i Storbritannien under åren 2012-2017 och vilka lärdomar som finns för Sverige.
• Genomgång av specifika förändringar (nya informationssystem för värdebaserad ersättningsmodeller, vårdorganisationer med befolkningsansvar i USA och vårdcentraler med fokus på
patientcentrering, flexibla arbetstidsmodeller samt teambaserad vård).
• Decentralisering av vård och organisationsutveckling inom primärvården i Stockholm – vad kan man lära?
• Andra internationella reformer enligt deltagarnas önskemål.
• Genomförande av förändringar på lokal-, läns- och nationell nivå.
• Sammanfattning och nästa steg.

 

Utfallsrelaterade ersättningssystem och värdebaserad vård – evidens och betydelse för din verksamhet

Kursen förmedlar erfarenheter från försök som gjorts i Sverige och andra länder för att förändra sättet tjänster betalas i förhållande till utfall. Kursen ger dig som chef de kunskaper du behöver för att vara förberedd och kunna påverka kommande förändringar inom utfallsbaserad ersättning och värdebaserad vård.

Kursdag 1
• Lärdomar från hur man i USA och Storbritannien arbetar med utfallsbaserad ersättning, värdebaserad finansiering och utfallsbaserad informationssystem.
• Finansieringssystem för värdebaserad vård och utfallsbaserad ersättning som används och testas i Sverige just nu.
• Fördelar och nackdelar med nya ersättnings- och informationsmodeller inom hälso- och sjukvården.
• Data och system som krävs för säkra relevanta jämförelser av utfall och kostnader samt de förändringar i organisationer och praxis som de förutsätter.

Kursdag 2
• Värdebaserad hälso- och sjukvård: erfarenheter från Kaiser Permanente och Karolinska universitetssjukhuset.
• Fallstudie: Integrerad organisation för värdebaserad sjukvård. Aktivitetsbaserade verksamhets- och kostnadsstyrning.
• Att använda data och informationssystem för att öka värdet: verktyg och lärdomar från Sveus-projektet.
• Implementering av systemförändring - på nationell, regional och lokal nivå.
• Sammanfattning, hjälpmedel, verktyg och vägledning för fortsatt arbete.

 

Mer information

Om du har några frågor kring anmälan och kursen, kontakta Nadja Saltell,
nadja.saltell@ki.se

Uppdragsutbildning