Fusk

Det är förbjudet att fuska!

Varje kurs som ges vid Karolinska Institutet (KI) examineras genom exempelvis praktiska prov, bedömningar under verksamhetsförlagd utbildning, inlämningsupp­gifter eller tentamen i skrivsal. Examinationen är både en kunskapskontroll och ett inlärningstillfälle. KI måste kunna lita på att det är din egen prestation som examineras. Det är därför viktigt att du följer de regler som gäller.

Råd till dig som student

 • Läs alltid instruktionen för examinationen mycket noga.
 • Presentera inte någon annans text som din egen.
 • Om du vid hemtentamen vill samarbeta med en annan student – kontrollera all­tid hur om­fattande samarbete som är tillåtet. Är du osäker på vad som gäller, fråga undervi­sande lärare eller examinator.
 • Vid salstentamen: följ KI:s regler vid tentamensskrivning (se nedan).
 • Tänk särskilt på följande när du skriver uppsats:
 1. använd inte andras texter utan att ange källa
 2. kopiera inte andras texter ordagrant utan att använda citattecken
 3. referera inte till källor som du själv inte läst.

 Vad är fusk?

Enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen (1993:100) är fusk när studenten ”med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studie­prestation annars skall bedömas”.

Exempel på vad KI:s disciplinnämnd bedömt kan ses som fusk är:

 • att kopiera text från Internet eller andra källor utan att källhänvisa
 • att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell)
 • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
 • att vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler för tentamensskrivning är tillåtet

Observera att du som student har ett ansvar att följa de regler som gäller vid exami­nation.

Otillåten kopiering/plagiat

Att kopiera stycken av någon annans text och presentera den som din egen är inte tillåtet. Eftersom det är din prestation som ska examineras måste det vara du som formulerat och skrivit svaren på uppgiften (gäller även i uppsatser). Under utbildningen ska du dock analysera och resonera utifrån kurslitteraturen, vilket innebär att du ibland måste referera till och även citera källor.

KI använder Urkund. Urkund är ett automatiserat system som kontrollerar studenter­nas examinationsuppgifter mot Internet, förlagsmaterial och studentmaterial. Om någonting i uppgiften uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras läraren om detta. 

Otillåtet samarbete

Av instruktionen till hemtentamen ska det framgå om det är tillåtet att samarbeta. Inom detta område finns det en gråzon som gör att det är viktigt att veta var gränsen för otillåtet samarbete går. Att studera tillsammans och diskutera hur en fråga ska lösas är ofta positivt för inlärningsprocessen. De flesta lärare uppmuntrar därför sina studenter att diskutera frågeställningar med varandra. Men om det inte framgår av instruktionen att ni får lösa uppgiften tillsammans, måste samarbetet sluta innan du börjar skriva ditt individuella svar på frågan.

Tentor i skrivsal

Det är ditt ansvar att följa KI:s regler vid tentamensskrivning.

Reglerna innebär följande:

 • Fri placering är inte tillåten utan studenterna ska placeras av skrivningsvak­terna.
 • Väskor, ytterkläder och mobiltelefoner ska lämnas på anvisad plats. Mobil­tele­foner ska vara avstängda.
 • Skrivsalen får lämnas tidigast 30 minuter efter skrivningens början. Om du kommer till skrivningen mer än 30 minuter efter utsatt starttid får du inte delta.
 • Du ska ha med egna pennor och radergummin samt de hjälpmedel som uttryck­ligen tillåtits på skrivningen. Du får inte låna hjälpmedel av andra stu­denter under skrivtiden.
 • Bara de kladd- och skrivningspapper som delas ut i skrivsalen får användas. Inga papper får tas med ur skrivsalen innan tentamen inlämnats.
 • Samtal eller annan kommunikation mellan studenter får inte ske, vare sig i skrivsalen eller vid toalettbesök.
 • Det är inte tillåtet att samarbeta med annan student om inte annan informa­tion givits av tentamensvakten.
 • När skrivningen är färdig ska den lämnas in försedd med kodnummer. Om skrivningen inte rättas anonymt anger du ditt namn och personnummer. Även blank skrivning ska lämnas in då den gäller som ett provtillfälle.
 • Vid inlämning av skrivning ska du visa upp giltig legitimation, om du inte kan göra det antecknas ditt namn för att kursansvarig institution skall kunna kontrollera uppgifterna innan resultat registreras.
 • Den som blir misstänkt för fusk har rätt att slutföra provet. Provet rättas inte utan förvaras i förseglat kuvert i avvaktan på beslut.

Om fusklappar hittas kommer detta att anmälas, oavsett om de använts eller ej.

Anmälan av fusk

Institutionerna vid KI är skyldiga att anmäla misstänkt fusk till rektor. En anmälan till rektor om fusk ska utredas skyndsamt. Bland annat görs detta genom att den anmälda får möjlighet att yttra sig över anmälan. Yttrandet kompletteras med ytterli­gare uppgifter från exempelvis anmälaren. Utifrån vad som framkommer fattar rek­tor beslut.

Rektor kan besluta att antingen lämna ärendet utan vidare åtgärd, att utdela en var­ning eller att skicka ärendet till disciplinnämnden – en disciplinnämnd ska enligt högskoleförordningen finnas vid varje högskola – för prövning. Disciplinnämnden vid KI består av rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två student­representanter. Disciplinnämnden har en handläggare som utreder ärenden som ska prövas av disciplinnämnden.

Beslutar rektor om varning har den anmälda studenten möjlighet att få beslutet prö­vat av disciplinnämnden. Sekreteraren i disciplinnämnden ska underrätta studenten om denna rättighet. Om studenten inte vill få rektors beslut ytterligare prövat avslutas ärendet och handlingarna skickas till diariet. Varningen syns inte i Ladok­utdrag eller examensbevis. Efter en varning är det examinator som avgör om den aktuella examinationsuppgiften ska bedömas eller förklaras som ogiltig.

Om rektor beslutar att överlämna ärendet till disciplinnämnden för prövning, är det vik­tigt att studenten berättar sin version av vad som inträffat för nämnden. Detta kan ske skriftligt, eller muntligt vid nämndens möte. När disciplinnämnden hört studen­ten och anmälaren, fattar den sitt beslut. Nämnden kan besluta att inte vidta någon åtgärd, att utdela en varning eller att avstänga studenten från studier vid KI i upp till sex månader.

Under avstängningstiden får studenten inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet vid KI. En avstängning leder även till att studiemedel inte betalas ut för den period studenten är avstängd.

Överklagande

Beslut av en disciplinnämnd om avstängning eller varning kan överklagas skriftligt till förvaltningsrätten. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han eller hon begär. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Stockholm men ska ges in till KI. Det ska ha kommit in till KI inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Kontakt

Har du frågor kan du kontakta

Samordnaren för studenträtt

Samordnare

Christian Edling

Telefon: 08-524 866 76
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: christian.edling@ki.se

Studentombudet

Studentombudet är en oberoende expert som du som student kan vända dig till med frågor angående KIs regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter.
Läs mer om studentombudet.

Student