För utbildningsansvariga

Som lärare, handledare, programansvarig etc. på universitetet kommer du ibland i kontakt med studenter med olika svårigheter. För många är bekymren övergående, men det kan ändå finnas behov av hjälp och stöd.

Stockholm Smittskydds nya riktlinjer om hälsodeklarationer/hälsoundersökningar/hälsodeklarationer

Vi har startat ett omfattande arbete med att skapa nya rutiner för att möta upp Stockholm Smittskydds nya riktlinjer om hälsodeklarationer/hälsoundersökningar/hälsodeklarationer för studenter inför VIL. Det kommer mer information om hur vi ska möta upp dessa krav.

Det är värdefullt om du som personal uppmärksammar svårigheterna och försöker guida studenten vidare i ett tidigt skede innan problemen blivit för stora. När du blir orolig för en student kan du alltid kontakta oss för en konsultation. Initialt - när samtalet innebär allmän rådgivning - är det bra att iakttaga sekretess och därför utelämna namnuppgifter. Du kan också reservera en besökstid för studenten på Studenthälsan.

Ny handläggning av tuberkulosprevention för studenter

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande preventiva åtgärder mot Tuberkulos (TB) ändrar vi nu i samråd med smittskyddsläkare studenternas vaccinationsprogram. Läs mer här.

Vad säger jag till en student som jag är orolig för?

Tänk på att:

  • syftet med samtalet är att visa studenten var det finns möjlighet till stöd/hjälp.
  • säga precis som det är - du är orolig. Var tydlig med vad du har uppmärksammat och vad som gör dig orolig.
  • fråga om han/hon sökt hjälp och i så fall var. Om så inte är fallet, berätta gärna att Studenthälsan finns och lämna kontaktinformation.
  • du vid behov kan erbjuda dig att ta den inledande kontakten med vård-/stödinstansen.
  • även om studenten är avvisande i samtalet kan det senare visa sig att din omtanke tagits emot och att den information du lämnade blev användbar. Bestäm gärna tid för uppföljning om studenten är avvisande.

Riktlinjer vid handläggning av ärenden som rör students missbruk av alkohol eller droger
KI:s likabehandlingsplan
Om hot och våld i arbetsmiljön
Studentombudsman
Doktorandombudsman

MRSA

Här hittar du som är utbildningsansvarig information om MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker) och vad som händer om en student är MRSA-positiv.

Studenten kan delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar, med undantag för praktik på riskenhet, dvs där vården innebär stor risk för smittspridning och där patienterna är särskilt mottagliga. Har studenten riskfaktorer såsom sår, eksem eller andra hudlesioner, ska deltagande i vårdtagarnära praktik undvikas i väntan på provsvar. Studenten kan dock utföra uppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare.

Studenten kan komma till Studenthälsan för MRSA-provtagning på öppen mottagning eller efter tidsbokning per telefon. Provtagning bör ske i god tid innan praktikperioden, då det kan ta upp till en vecka från provtagning till provsvar.

För mer information:

Flödesschema MRSA
Vad händer om en student är MRSA-positiv?

Studenthälsans företagssköterskor utför MRSA-provtagning på öppen mottagning eller efter tidsbokning per telefon. Provtagning bör ske i god tid innan praktikperioden, då det kan ta upp till en vecka från provtagning till provsvar.

Kontakta Studenthälsan

Vid stickskada eller arbetsskada

Detta är specifik information för situationer där studenten har råkat ut för stick-/skär skador samt exponering av blodblandad kroppsvätska.

Vid stickskada med risk för smitta eller vid exponering för blod- eller blodtillblandad kroppsvätska ska alltid en anmälan om arbetsskada göras till Försäkringskassan. För anställd skall denna göras av arbetsgivare (se rutiner arbetsskada/stickskada KI). Studenter jämställs med arbetstagare i denna situation (Arbetsmiljölagen) och institutionen på KI motsvarar arbetsgivare. Studenternas situation under VIL med placering utanför KI försvårar anmälningsförfarandet och det finns en risk att information om skador inte når ansvarig institution. Arbetsskadeanmälan bör fyllas i av kursansvarig, tillgänglig lärare eller handledare tillsammans med studenten och kopia skall sändas till institutionens arbetsmiljögrupp.

Rekommendationer vid skada med risk för smitta

För övriga arbetsskador för studenter gäller samma handläggning som för personal.

Referenser

Rekommendationer för handläggning av personal inom vård och omsorg avseende MRSA, Socialstyrelsen 2007,
www.socialstyrelsen.se

Direktiv för handläggning av personal avseende MRSA, Stockholms läns landsting 2008,
Smittskydd Stockholm

Studenthälsa