Examination och betygssystem

This page in English

Betygssystem

Enligt 6 kap. 18 § i högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte högskolan föreskriver något annat. Högskolan får föreskriva vilket betygssystem som ska användas. Betyget ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator).

Betygssystem vid KI på kurser och program som påbörjas den 1 juli 2007 eller senare

På KI tillämpas från och med 1 juli 2007 följande betygsskala:

 • Betygsskalan U/G/VG används som huvudalternativ. Dock kan även de två alternativa betygsskalorna U/G eller A-F (ECTS) tillämpas. Samtliga betygsskalor är målrelaterade.
 • Inkommande studenter som studerar på kurs som del i internationellt utbyte kan alltid - oavsett betygsskala - begära att ECTS-betyg sätts.

Vilken betygsskala som tillämpas på respektive program framgår av utbildnings- och kursplaner.

Betygssystem på kurser och program som påbörjats före 1 juli 2007

På kurser inom program som leder till yrkesexamen används en tvågradig betygsskala: underkänd eller godkänd (U, G).

På fristående kurser samt kurser på program som enbart leder till generell examen kan en tregradig betygsskala användas: underkänd, godkänd eller väl godkänd (U, G, VG).

Vilken betygsskala som används framgår av kursplan.

Inkommande studenter som studerar på kurs som del i internationellt utbyte kan begära ECTS. ECTS-betygsskalan använder bokstäverna A till E för godkänt resultat och FX/F för underkänt. Skalan tillämpas målrelaterat vid Karolinska Institutet.

Regler vid genomförande av prov/tentamensskrivning

 • Fri placering är inte tillåten utan studenterna ska placeras av skrivningsvakterna.
 • Väskor, ytterkläder och mobiltelefoner ska lämnas på anvisad plats. Mobiltelefoner ska vara avstängda.
 • Skrivsalen får lämnas tidigast 30 minuter efter provets början. Om studenten anländer mer än 30 minuter efter utsatt starttid får studenten inte delta.
 • Studenten ska ha med egna pennor och radergummin samt de hjälpmedel som uttryckligen tillåtits på skrivningen. Studenten får inte låna hjälpmedel av andra studenter under skrivtiden.
 • Bara de kladd- och skrivningspapper som delas ut i skrivsalen får användas. Inga papper får tas med ut ur skrivsalen innan provet lämnats in.
 • Samtal eller annan kommunikation mellan studenter får inte ske, vare sig i skrivsalen eller vid toalettbesök.
 • Det är inte tillåtet att samarbeta med annan student om inte annan information givits av skrivningsvakten (detta gäller samtliga typer av prov).
 • När studenten är klar med provet ska det lämnas in försett med kodnummer. Om provet inte rättas anonymt anger studenten sitt namn och personnummer. Alla prov ska lämnas in, då även blankt prov räknas som ett provtillfälle.
 • Vid inlämning av provet ska studenten visa upp giltig leg. Om studenten inte kan styrka sin identitet, antecknas studentens namn och studenten undertecknar provet. Leg ska sedan uppvisas så snart som möjligt. Provet rättas inte förrän detta är gjort.
 • Den som blir misstänkt för fusk har rätt att slutföra provet. Provet rättas inte utan förvaras i förseglat kuvert i avvaktan på att ärendet avgörs. Provtillfället räknas även om studenten fälls för fusk (och tentan därmed inte rättas).
 • Den som uppenbart stör eller hindrar prov eller inte följer KI:s regler och anvisningar för genomförande av provtillfället, kan uppmanas att omedelbart avbryta och lämna skrivsalen. Avbrutet prov räknas som ett provtillfälle.

Rättningstid

Tentamina ska rättas så snart som möjligt. Rättningen får endast i undantagsfall ta mer än 10 arbetsdagar. Resultatet ska därefter registreras i Ladok inom fem arbetsdagar.

Omprövning och rättelse av betyg

Omprövning av betyg

Betygsbeslut kan inte överklagas. Däremot kan du som student begära att få ditt betyg omprövat.

Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (Högskoleförordningen 6 kap 24 §).

Det finns inte någon tidsmässig begränsning för dig att begära omprövning av betyg. Dock blir det allt svårare att göra en ny prövning ju längre tiden går, till exempel om du fått ut provet eller om det gallrats och därmed inte längre finns kvar. Omprövning bör därför i förekommande fall begäras så snart som möjligt. Om du erhållit minst betyget godkänd kan du inte underkännas på egen begäran.

Rättelse av betyg

Uppenbara skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende vid rättning av prov/motsvarande får rättas. Innan rättelse sker ska myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild och åtgärden inte är obehövlig (26 § förvaltningslagen).

Plussning

Omexamination för att höja ett godkänt betyg, s.k. plussning, är inte tillåten.

Omexamination

Normalt bör datum för examination och omexamination meddelas vid kursstart. Tid för omexamination meddelas senast vid det ordinarie examinationstillfället. Tiden mellan det att examinationsresultat meddelas och att omexamination ges bör vara mellan 2-6 veckor (terminstid). 

Antal gånger kurs får genomgås

En student kan få möjlighet att gå en kurs, som studenten saknar godkänt resultat på, ytterligare en gång.

Om du efter 3-4 genomförda provtillfällen saknar godkänt resultat kan du få möjlighet att gå om kursen (eller de moment där godkänt resultat saknas) ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Det maximala antalet provtillfällen kan vara begränsat. Om du går en fristående kurs kan det vara svårare att erbjuda dig att gå kursen ytterligare en gång då det inte alltid är säkert när/om det blir ett nytt kurstillfälle.

Begränsning av antal prov

Antalet gånger du har rätt att genomgå examination för att få godkänt resultat kan vara begränsat.

Om antalet examinationer är begränsade så har du rätt till minst sex examinationstillfällen per enskild examination för att få godkänt resultat. Verksamhetsförlagda moment (praktik eller motsvarande) har du rätt att genomgå två gånger. Om det finns en begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen på den kurs du går ska det framgå av kursplanen.

Om du anmäler dig till ett prov, men ej deltar räknas detta inte som provtillfälle. Du behöver inte ha deltagit i den ordinarie tentamen för att få delta i omtentamen.

För mer information se 6 kap. 21 § i högskoleförordningen.

Omexamination på kurs som upphört eller förändrats

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt, bör det ges ytterligare tre prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare kursinnehållet respektive den tidigare litteraturen. Detta under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen genomfördes.

Examinator

Examinator är den lärare som bestämmer betyget.

Examinator utses av prefekt. Arbetet med att formulera eller rätta tentamensskrivningar eller muntligt examinera studenter kan delegeras till annan/andra lärare, men det är examinator som - förutom att bestämma betyget - är ansvarig för att examinationen får en lämplig utformning och att rättningen/bedömningen blir konsekvent.

Examinator som står i ett jävsförhållande till en student får inte rätta och betygssätta prov. Jäv kan vara t.ex. släktskap, vänskap/ovänskap eller om man har något annat särskilt intresse av ett besluts utgång.

Byte av examinator

Högskoleförordningen ger dig som student rätt att få en annan examinator om du genomgått två prov för en kurs eller moment utan godkänt resultat, om inte särskilda skäl talar mot det (6 kap. 22 §). På KI har även du som genomgått en verksamhetsförlagd klinisk kurs/moment utan godkänt resultat rätt att få ny examinator utsedd.

Obligatoriska inslag i kurser

Vilka undervisningstillfällen som är obligatoriska ska framgå av kursplanen.

Det ska av kursplanen framgå att kursansvarig avgör om och hur du som student kan ta igen missade obligatoriska utbildningsinslag samt om de obligatoriska inslagen måste vara avklarade för att du ska få genomföra de andra delarna av kursen.

Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att du inte kan ta igen det missade tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om du har förtroendeuppdrag inom KI har du närvaroplikt vid sammanträden som KI kallar till och du ska därför beredas möjlighet att kompensera för missade obligatoriska utbildningsinslag vid senare tillfälle. Om du deltar som fadder vid introduktionsverksamhet får du vara borta från undervisningen i den utsträckning som behövs och du har rätt att kompensera för obligatoriska utbildningsinslag som du inte kunnat närvara vid under introduktionsverksamheten.

Utlämnande av prov och skrivning

Skriftliga frågor i tentamina och duggor omfattas av offentlighetsprincipen.

Det innebär att tentamensfrågor blir offentliga när de delas ut till studenterna vid provtillfället.

Du har rätt att få tillbaka och behålla din tentamen efter att den blivit rättad och betygssatt. Tentamina som inte hämtats ut inom två år efter dagen för betygssättning förstörs.

StudentStudenträtt