Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet. För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska tandläkare är:

  • Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet.
  • Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför höstterminen 2019

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 mars och 15 april 2019. Inför höstterminen 2019 kan du anmäla dig till Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Tänk på att prioritera dina alternativ så att det du helst vill läsa placeras överst i din anmälan. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar kan du bli antagen till 30 HP per termin.

Senast den 18 april ska du även bifoga:

Viktig information till sökande som saknar Socialstyrelsens beslut om utredning eller har fått avslag på ansökan om prövning av utländsk utbildning: För att det ska vara möjligt att bedöma din utbildning måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se och UniversityAdmissions.se. Notera exempelvis de landspecifika kraven för dina akademiska meriter och kraven på auktoriserade översättningar. Det finns ingen garanti för att din ansökan blir behörighetsbedömd innan sista kompletteringsdag. Ifall du är osäker på vad du ska skicka in rekommenderar vi att du kontaktar antagningen@ki.se så snart som möjligt.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 april. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urval

Eftersom det finns fler sökande till utbildningen än det finns platser måste ett urval göras bland behöriga sökande.

För genomförandet av urvalet ansvarar Kommittén för urval och programfrågor, KUT. Urvalet bygger på en bedömning av den sökandes lämplighet och förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen. Urvalet sker i två steg.

Steg 1 – Skriftligt test

Alla behöriga sökande kallas till två skriftliga test på det lärosäte som prioriterats först vid anmälan på antagning.se – ett test av allmänna odontologiska kunskaper och ett test av problemlösning/behandlingsplanering i ett patientfall. Logga in på din anmälan på antagning.se för att se om du är behörig. Om du är behörig skickas en kallelse till den e-postadress du har angivit på ditt konto på antagning.se.

Efter att testen har genomförts rangordnas de sökande utifrån resultatet på det allmänna odontologiska kunskapstestet. Resultatlistorna för de som skrev på KI och i Göteborg slås ihop och de med bäst resultat blir kallade till intervju på ett (inte båda) av lärosätena (i första hand deras prio 1 lärosäte). Av dessa går ca 35-40 personer vidare till steg 2 på Karolinska Institutet. Om ett val behöver göras mellan två eller flera sökande som har lika resultat, tillämpas lottning mellan de personerna.

Resultatet på patientfallet ingår inte i rangordningen inför urval till intervju och praktiskt test.

Steg 2 – Intervju och praktiskt test

Varje sökande som går vidare till steg 2 intervjuas av två ledamöter i urvalskommittén. Den sökandes meritförteckning används som underlag för intervjuerna. Den sökande genomför även ett praktiskt test på institutionens klinik. Patientfallet, som skrevs i steg 1, ingår också i bedömningen i steg 2.

Efter att intervjuerna/praktiskt test är genomförda gör urvalskommittén en slutlig rangordning av de sökande baserat på resultatet i intervjuerna, det praktiska testet och patientfallet. Samtliga sökande som deltagit i urvalsprocessen tilldelas ett meritvärde (poäng).

Den sökande meddelas sitt meritvärde och urvalsresultat på "Mina sidor" på antagning.se.

Läs mer om testen, intervjun och om hur bedömningen går till i steg 1 och 2 här.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUIN2 = Behörig, vidare till intervju
KUSB2 = Behörig sökande, ej vidare till intervju
PG = Platsgaranti
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet)
SA = Sen anmälan

Tidsplan inför antagningen till höstterminen 2019

15 mars

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 april

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

18 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

18 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Vecka 18 eller 19

Kallelse till skriftligt text skickas ut per e-post.

9 maj

Skriftligt test

Vecka 20

Kallelse till intervju och praktiskt test skickas ut per e-post. Observera att alla som gjort det skriftliga testet får besked oavsett om de har gått vidare eller inte. Har du deltagit i skrivningen men inte fått besked bör du omedelbart kontakta Antagningen på antagning@ki.se.

21 - 23 maj

Intervju och praktiskt test

14 juni

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för tandläkare.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt och schema.

FAQs

Svar på de vanligaste frågorna hittar du i FAQs.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen

För frågor om urval:
Karin Garming-Legert, Karin.Garming.Legert@ki.se

För frågor om utbildningen:
Karin Garming-Legert, Karin.Garming.Legert@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

AnmälanTandläkarprogrammet