Andra studentsamarbeten

Förutom kåren finns det en rad andra studentsamarbeten som arbetar för studenternas sak.

SSCO

Studentkårerna i Stockholms CentralOrganisation, SSCO, är en samarbetsorganisation mellan de studentkårer som finns i Stockholm. SSCO jobbar främst med de frågor som rör lokala förutsättningar för studenter, som bostäder och lokaltrafik. Man har även en del samarbete kring andra studiesociala frågor och organisationen har en del sociala aktiviteter. SSCO driver också det så kallade Studentpalatset med runt 300 läsplatser. Man har också studentservice med juridisk rådgivning och erbjuder kortare handlån.

SSCO - Studentkårerna i Stockholms Central Organisation


SFS

Sveriges förenade studentkårer, SFS, är studentkårernas gemensamma paraplyorganisation. SFS driver opinionsarbete i frågor som rör studenter och är studenternas officiella remissinstans i alla frågor och förslag som riksdag och regering beslutar kring. SFS utser också representanter till alla nationellt övergripande organ med studentrepresentation, som till exempel Högskoleverkets styrelse och CSN:s styrelse.

SFS Sveriges förenade studentkårer


SACO studentråd

SACO studentråd är paraplyorganisationen för alla studentförbund inom de olika SACO-facken. Även SACO studentråd driver opinionsbildning kring frågor om studier och högre utbildning, och även kring frågor som rör nyutexaminerade akademiker.

SACO Studentråd logga


ESU (f d ESIB)

ESU, the European Students' Union är det europeiska studentsamarbetet där nationella studentsammanslutningar kan vara medlemmar. Från Sverige är SFS representerat i ESU. ESU driver opinionsbildning i studentfrågor på europeisk nivå och inte minst inom olika EU-sammanhang. ESU är en drivande part i den så kallade Bolognaprocessen och har en permanent arbetsgrupp som enbart arbetar med denna fråga. ESU:s kontor ligger i Bryssel, Belgien.

ESU (f.d. ESIB)