Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Medicine magisterexamen  

Nutritionsvetenskap är ett expanderande, tvärvetenskaplig fält som studerar kostens betydelse för människans hälsa. Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap ger studenten en fördjupad kunskap om nutritionsämnets vetenskapliga grund och forskningsmetoder. Denna kunskap är relevant för fortsatt forskarutbildning eller annat arbete som relaterar till nutritionsområdet.

Beskrivning

Genom tiderna har det gjorts många påståenden om kostens roll för vår hälsa. Under senaste decennierna har det skett en enorm utveckling och nutritionskunskapen har ökat väsentligt. Syftet med Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap är att ge studenterna en fördjupad förståelse för nutritions­ämnets vetenskapliga grund och forskningsmetoder. Områden som behandlas under programmets första termin är hur olika typer av studier bidrar till den kunskap som ligger till grund för olika rekommendationer inom kost och fysisk aktivitet, där även hållbarhetsaspekter beaktas. Fördjupning i molekylära och genetiska mekanismer bakom kostens inverkan på organismen ingår, liksom mätmetodik för kostintag, fysisk aktivitet och fitness med fokus på förståelse för metoders validitet, tillämpbarhet och utvärdering av resultat. Metoder för att förebygga sjukdom och främja hälsosamma kostvanor och fysisk aktivitet, till exempel genom användning av internet- och mobiltelefonteknologi, ingår också i programmets första termin. Globala perspektiv och jämförelser tas upp i samtliga kurser.
 
Under termin två får studenten genomföra ett examensarbete på 30 hp. Här har studenten möjlighet att efter intresse och tidigare bakgrund välja att fördjupa sig inom olika områden av nutritionsforskning, det kan t ex vara molekylärt, fysiologiskt, kliniskt, epidemiologiskt eller folkhälsoinriktat.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Programmet förbereder studenten för fortsatt forskarutbildning eller annat arbete som relaterar till nutritionsområdet där det behövs en förståelse för nutritionsämnets vetenskapliga grund. Det kan t ex vara hälsoförebyggande arbete inom privat eller offentliga sektor, nationellet och internationellt.

Anmälan HT19

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Engelska
  • Sista anmälningsdag: 15 januari 2019
  • Sista kompletteringsdag: 1 februari 2019
  • Anmälningskod: KI-D1007

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, cell- och molekylärbiologi, farmaci, medicin, nutrition eller motsvarande examen. Sökande som går sista året av utbildningen kan bli villkorligt antagen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

En samlad kvalitativ bedömning av den sökandes tidigare utbildning, relevanta yrkes- och/eller forskningserfarenheter samt motivering för att genomgå utbildningen. Rekommendationsbrev krävs inte.

Sökande till Karolinska Institutets globala masterprogram ombedes fylla i ett CV-formulär som används vid urvalet. I CV-formuläret hittar du instruktioner för hur du ska styrka dina meriter.


Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2019 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice.

Dokumentationskrav

Sökande med svenska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på antagning.se

Sökande med utländska akademiska meriter ska följa dokumentationskraven på universityadmissions.se

Sista kompletteringsdag är den 1 februari 2019 då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagning.se/Antagningsservice

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 16 oktober 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Admissions to Global Master's Programmes.

Kontakt

För information om antagningsprocessen, vänligen kontakta antagningen vid Karolinska Institutet.

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Magdalena Rosell, magdalena.rosell@ki.se