Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst eller primärvård.

Det känslomässiga klimatet under graviditet och spädbarnstid kan innebära en utmaning. Ofta vill föräldrar prata om sina tankar och känslor och kan då vara i behov av psykologisk hjälp. Kursen ger en översikt av perinatalperiodens psykologi, där tonvikt läggs på att förstå känslomässiga faktorers betydelse i samspelet mellan föräldrarna och barnet samt mellan dig, föräldrarna och barnet.

Kursens övergripande mål är att du ska få en djupare förståelse för perinatalperiodens psykologiska frågeställningar samt kunna tillämpa denna i ditt kliniska arbete. Målet är även att ge dig ökad insikt i dina egna känslomässiga tillgångar och hinder i möten med föräldrar och barn på arbetsplatsen. Undervisning sker både genom föreläsningar och i handledarledda smågrupper. 

Vårterminen 2018

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-62002

Särskild behörighet

Sjuksköterske-, barnmorske-, psykolog-, läkar-, socionom - eller psykoterapeutexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Eva Nissen, Eva.Nissen@ki.se, 073-712 15 53

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen