Sjuksköterskeprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Distans
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen  

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer därför att vara skiftande beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta.

Information om distansutbildningen

Studierna bedrivs på helfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 40 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Distansutbildningen bedrivs till stor del via en webbaserad lärplattform och därför behövs dator utrustad med webbkamera och headset. Delar av den obligatoriska undervisningen är tidsbunden vilket innebär att du i realtid förväntas delta i virtuella föreläsningar och seminarier. 

Utbildningsprogrammets första vecka genomförs på campus med obligatorisk introduktion till programmets första kurs och högskolestudier på distans. I övrigt är antalet fysiska kursträffar på campus begränsat till max 2 dagar per 7,5 högskolepoäng. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, totalt 37-40 veckor fördelade på samtliga terminer, görs inom Stockholms län och innebär att du ska vara på din praktikplats cirka 32 timmar per vecka.

Beskrivning

Som sjuksköterska är det viktigt att du får patienterna att känna sig trygga och väl omhändertagna i samband med undersökningar, vård och behandling. Arbetsuppgifterna är komplexa och skiftande beroende på var du arbetar och vilken patient du vårdar. Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar, leder och planerar arbetet på avdelningen och deltar också i undervisning och handledning av studenter och vårdpersonal. Det är ett spännande och ansvarsfullt jobb. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt integrerar dagens sjuksköterskor sina kunskaper i omvårdnad med kunskaper i medicin och samhälls- och beteendevetenskap.

Sjuksköterskeprogrammet består av ämnesintegrerade teoretiska och verksamhetsförlagda moment. Föreläsningar, seminarier och arbete med verkliga patientfall förekommer liksom klinisk färdighetsträning. Du får träffa patienter redan första terminen och tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken. En stor del av utbildningstiden är förlagd till sjukhus, vårdcentraler och vårdboenden. Det tredje året avslutas med ett examensarbete där du ytterligare fördjupar dig inom omvårdnad.

Förutom campusutbildning ges programmet också som distansutbildning på heltid. Observera att delar av distansutbildningen kräver närvaro på campus Flemingsberg samt att de verksamhetsförlagda momenten genomförs inom Stockholms län.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Sjuksköterskor kan välja att arbeta med människor i olika åldrar och med olika vårdbehov. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, vårdcentral, sjukhem, privat klinik eller företag. För avancerad sjukvård krävs ytterligare utbildning inom olika specialistområden. Du kan välja att studera vidare inom någon av specialistsjuksköterskeutbildningarna eller på ett magister-/masterprogram, för att i framtiden kunna söka till forskarutbildning.

Höstterminen 2018

 • 100%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 48
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
 • Anmälningskod: KI-41016

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2019

 • 100%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 48
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018
 • Anmälningskod: KI-42006

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till sjuksköterska?

Sjuksköterskestudenten Andrea Flores Savá och John Söderberg som arbetar som sjuksköterska, berättar om sitt yrkesval.