Kursplan för

Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri, 7,5 hp

Meeting Expectant and New Parents With Children - An Introduction to Perinatal Psychiatry, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , HT17 , HT18
Kurskod
2QA253
Kursens benämning
Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn - introduktion till perinatal psykiatri
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2016-02-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2017-12-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Sjuksköterske-, barnmorske-, psykolog-, läkar-, socionom- eller psykoterapeutexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska skaffa sig en djupare förståelse av perinatalperiodens psykologiska frågeställningar samt kunna tillämpa denna förståelse i sitt kliniska arbete. Studenten ska också få ökad förståelse av sina egna känslomässiga tillgångar och hinder i möten med föräldrar och barn på arbetsplatsen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • beskriva och analysera föräldraskapets känslomässiga fenomen
 • känna igen tecken på psykologisk problematik hos den blivande föräldern
 • känna igen tecken på samspelsproblem mellan barn och föräldrar
 • främja föräldrars psykiska hälsa inom mödra- och barnhälsovården
 • känna till olika mätmetoder för att identifiera tecken på psykisk ohälsa
 • beskriva och analysera begrepp inom ämnet perinatal psykiatri

 • kunna använda en god samtalsmetodik i sitt arbete med föräldrar och barn
 • systematisera sina intryck av ett möte med föräldrar och barn och föreslå eventuella ytterligare åtgärder
 • identifiera egna känslomässiga reaktioner vid mötet med föräldrar och barn samt kunna använda sig av dessa för att förstå hur problemen uppstått och hur de kan behandlas
 • reflektera över sin egen roll i mötet med föräldrar och barn
 • förstå betydelsen av handledning för yrkesmässig växt och kvalitetssäkring i vården
 • utvärdera hur den egna arbetsinsatsen samt organisationen på arbetsplatsen påverkar handläggningen av föräldraskapets emotionella svårigheter

InnehållKursen ger en översikt av perinatalperiodens psykologi. Tonvikten ligger på att hjälpa deltagarna att förstå känslomässiga faktorers betydelse i samspelet mellan föräldrar och barn – samt mellan personal, föräldrar och barn.

Kurser innehåller undervisning om
 •  teorier angående utveckling av psykisk hälsa/ohälsa och socialt samspel
 •  metoder för beskrivning av föräldra-barn-samspel
 •  psykologiska reaktioner och psykiatriska tillstånd hos blivande/nyblivna föräldrar
 •  transkulturella aspekter på graviditet, barnafödande och familjeliv
 •  behandlingsmetoder för främjande av psykosocial hälsa inom mödra- och barnhälsovården: tillämpning och forskning
 •  handledning för yrkesmässig växt och kvalitetssäkring inom vården

Arbetsformer

 • Undervisningen sker i form av föreläsningar och handledning i patientarbete varannan vecka. Varje undervisningspass inleds med en föreläsning följd av ett handledningstillfälle där deltagarna i små grupper reflekterar kring känslomässiga reaktioner i mötet med föräldrar och barn.. Sessionerna omfattar kliniska fall som studenten möter på sin arbetsplats. I de fall studenten inte har aktuella patient-/klientmöten att referera till används fallbeskrivningar.

Om frånvaro vid föreläsning krävs att studenten genomför en ersättningsuppgift i enlighet med det innehåll som behandlats vid frånvaron. Handledningstillfällena är obligatoriska. Vid frånvaro från handledning två gånger eller mer måste studenten ta kontakt med handledaren för diskussion och uppföljning.
 

Examination


Examinationen sker genom en skriftlig vetenskaplig rapport enligt riktlinjer givna i studiehandledningen. För att få tillträde till examination skall  student som inte har deltagit vid ett eller flera kurstillfällen lämna in ersättningsuppgift.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.
 

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hedenbro, Monica; Lidén, Annette Att bygga en familj
Perinatal and Postpartum Mood Disorders [Elektronisk resurs]
Salomonsson, Björn Tryggare kan flera vara : samtal med små barn och deras föräldrar

Rekommenderad litteratur

Baradon, Tessa; Biseo, Michela The practice of psychoanalytic parent-infant psychotherapy : claiming the baby
Beck C. T. & Driscoll J. Postpartum mood and anxiety disorders – A clinician’s guide.
Anknytning i praktiken : tillämpningar av anknytningsteorin Broberg, Anders
Fraiberg, Selma Selected writings of Selma Fraiberg Fraiberg, Louis
Raphael-Leff, J. (Ed.). Parent infant psychodynamics. Wild things, mirrors & ghosts.
Raphael-Leff, Joan Psychological Processes of Child Bearing
Raphael-Leff, Joan Pregnancy : the inside story
Moe, V., Slinning, K. & Bergum Hansen, M. Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse
Sameroff, Arnold J.; McDonough, Susan C.; Rosenblum, Katherine. Treating parent-infant relationship problems : strategies for intervention
Psykosocial obstetrik : kropp och själ och barnafödande Sjögren, Berit
Stern, Daniel N. Ett litet barns dagbok Rundgren, Per
Wickberg, Birgitta; Hwang, Philip Post partum depression : nedstämdhet och depression i samband med barnafödande
Winnicott, Donald Woods Lek och verklighet Löfgren, Ingeborg