Kursplan för

Fysioterapi 7 - Tema klinisk fysioterapi, 27 hp

Physiotherapy 7 - Clinical Physiotherapy, 27 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT16
Kurskod
1SY052
Kursens benämning
Fysioterapi 7 - Tema klinisk fysioterapi
Hp
27 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Fysioterapi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2014-05-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

För att påbörja kursen Fysioterapi 7 – Tema klinisk fysioterapi, 27hp i termin 5 ska alla högskolepoäng t.o.m. termin 3 samt kurserna Medicinska ämnen 2 och Fysioterapi 6 – Tema klinisk fysioterapi (alt Sjukgymnastik 6 – Tema klinisk sjukgymnastik) i termin 4 vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller attityd att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen syftar till att förvärva en successivt fördjupad och breddad yrkesidentitet och handlingsberedskap, genom att integrera och tillämpa fysioterapeutiska kunskaper, färdigheter och attityder i möte med patienten i olika rehabiliteringskontext med samverkan i ett tvärprofessionellt team och andra aktörer relevanta för patientens rehabilitering.

Lärandemål
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
 • självständigt tillämpa fysioterapiprocessen och resonera utifrån ICF gällande förebyggande och rehabiliterande insatser inom flera fysioterapeutiska kompetensområden och för patienter i olika rehabiliteringskontext
 • reflektera, värdera och motivera alla steg i fysioterapiprocessen utifrån teoretisk och praktisk kunskap samt bedöma om patienten skall remitteras till annan vårdgivare
 • visa goda manuella färdigheter och ett aktivt säkerhetstänkande samt tillämpa kunskaper om kontraindikationer och förmåga att bedöma behov av individuell anpassning/modifiering och dosering av fysioterapeutisk behandling
 •  tillämpa ett professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i ett bio-psyko-socialt perspektiv samt visa förmåga att reflektera över kommunikation/samspelet mellan fysioterapeut och patient/anhöriga/övriga medlemmar i teamet
 • tillämpa beteendemedicinska principer för att stötta patientens reflektionsförmåga, beteendeförändringar, motivation och delaktighet i rehabiliteringsprocessen samt ansvarstagande för egen hälsa, inklusive primär- och sekundärpreventiva åtgärder
 • anpassa bemötande och fysioterapeutiska åtgärder utifrån kunskap om vilken betydelse kontext, kultur och genus har i rehabiliteringsprocessen samt kunna tillämpa olika fysioterapeutiska roller såsom behandlare, pedagog, eller konsult
 •  föreslå och prova ut olika hjälpmedel samt instruera patienter och vårdgivare i användandet av dessa
 •  följa lagar och etiska regler som styr hälso- och sjukvården. Visa ett aktivt och reflekterat förhållningssätt till egna värderingar, sitt eget lärande samt behov av kontinuerlig utveckling av den egna kompetensen

Innehåll

Gemensamt innehåll för kursens 4 moment är
 • Fysioterapiprocessen och ICF avseende funktionshinder, funktionstillstånd samt kontextuella faktorer inklusive beteendemedicinska aspekter vid rehabilitering i olika rehabiliteringskontext
 • Fysioterapeutens roll som behandlare, pedagog, konsult samt teammedlem
 • Evidensbaserat arbetssätt (publicerad kunskap, beprövad erfarenhet, patientens önskemål samt tillgängliga resurser)
 • Kontraindikationer för olika undersöknings- och behandlingsmetoder
 • Genus, kultur, mångfald, lagar och förordningar samt etiska regler
 • Fysisk aktivitet vid rehabilitering
Moment 1: Fysioterapeutisk rehabilitering 1, 11,5 hp
Moment 2: Fysioterapeutisk rehabilitering 2, 4 hp
Moment 3: Fysioterapeutisk rehabilitering 3, 8,5 hp
Moment 4: Fysioterapeutisk rehabilitering 4, 3 hp

Fysioterapeutisk rehabilitering 1, 11.5 hp
Del 1:
Klinisk utbildning med fokus på fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling vid rehabilitering av sjukdomar/skador i rörelsesystemet avseende:
 • rörelsevanor och kroppspositioner samt beteenden och föreställningar kring besvär som utlöser alternativt tenderar att vidmakthålla smärttillstånd
 • principer för differentialdiagnostisering avseende led-respektive muskel och nervengagemang
 • hyper- och hypomobilitet och dess orsaker
 • muskelfunktion med avseende på styrka, uthållighet, koordination, muskellängd och smärta
 • apparatbehandlingar samt ortopedtekniska hjälpmedel
Del 2:
Patientarbete avseende fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling vid rehabilitering av psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem
 

Fysioterapeutisk rehabilitering 2, 4 hp
Detta moment fokuserar på fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling vid rehabilitering av psykosomatiska problem avseende:
 • psykosomatiskt förhållningssätt
 • bemötande, reflexion och kommunikation
 • psykosomatiskt orienterad undersökning med tonvikt på resurs- och problemanalys
 • psykosomatiskt inriktade behandlingsmetoder; kroppsmedvetande, terapeutisk beröring, avspänning och stresshantering


Fysioterapeutisk rehabilitering 3, 8.5 hp
Klinisk utbildning med fokus på fysioterapeutisk undersökning, bedömning och behandling vid rehabilitering av sjukdomar/skador i nervsystemet avseende:
 • motorisk kontroll som teoretisk modell för klinisk verksamhet
 • senso-motorisk kontroll, kognitiva funktioner och kommunikation, kondition och styrka samt ADL förmåga
 • delaktighet i rehabiliteringsprocessen
 • ortoser, rullstolar och andra hjälpmedel


Fysioterapeutisk rehabilitering 4, 3 hp
Denna del av kursen utgörs till stor del av examinationer där moment 1, 2 och 3 samt tidigare förvärvad kunskap integreras gällande:
 • olika kompetensområden i klinisk kontext
 • evidensbaserat fysioterapeutiskt arbetssätt vid skador och sjukdomar i rörelsesystemet, nervsystemet samt vid psykosomatiska problem
 • självständig tillämpning av integrerade kunskaper, färdigheter och attityder på okänd patient samt reflektion över egen insats


Arbetsformer

Utbildningen under kursen i klinisk fysioterapi är till största delen förlagd till en kontext med patienter/klienter och/eller med annan fysioterapeutisk verksamhet. Teoretisk kunskap och professionellt förhållningssätt integreras i praktisk klinisk erfarenhet. Parallellt med den verksamhetsförlagda utbildningen förekommer lärandeaktiviteter som föreläsningar, demonstrationer, seminarier, metodikundervisning med och utan patienter för arbete med uppgifter relaterade till klinisk verksamhet. Reflektion, kliniskt teoretiskt resonemang ingår i lärandeaktiviteterna. Uppgifterna utförs enskilt, i grupp samt med peer-review. Obligatorisk undervisning som inte examineras förekommer. Studenterna ges också utrymme att fördjupa sig i egna studier under den kliniska kursen.
Den verksamhetsförlagda kliniska utbildningen är förlagd till slutenvård, öppenvård samt i hemmet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen med egna patienter kommer att erbjudas på 2 olika kliniker under 2 perioder. Av administrativa skäl delas studentgruppen i två delar, en A kurs och en B kurs. Under den första perioden kommer hälften av studenterna att fokusera på moment 1 och 2 och den andra hälften på moment 3. Efter den första perioden byter studentgrupperna fokus.
Kursen bygger vidare på kunskaper och färdigheter från föregående terminer och progressionen avser
- graden av självständighet i att tillämpa, reflektera, motivera fysioterapiprocessens olika delar utifrån teoretisk och praktisk kunskap
- komplexitet i den kliniska situationen
- mognad i professionellt förhållningssätt

Progressionen tydliggörs utifrån de bedömningsinstrument för klinik som används i period 1 respektive period 2.
Under de sista veckorna på kursen, i moment 4, förtydligas progressionen ytterligare i samband med examinationer som ställer höga krav på integrering av tidigare och i denna kursen förvärvad kunskap.

Examination

Kursen examineras enligt följande:

Moment 1:
• Muntligt/praktiskt seminarium med patientfallbeskrivningar. Betygsskala: (G/U)
• Bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och attityd i det kliniska arbetet med patienter bedöms fortlöpande. Betygsskala: (G/U)

Moment 2:
• Skriftlig rapport/patientfallbeskrivning inkluderande personliga reflektioner inklusive att ge och ta emot feedback från kurskamrater samt muntligt seminarium med diskussion kring dessa patientfall. Betygsskala: (G/U)

Moment 3:
• Skriftlig rapport avseende rullstolsanpassning för patient från det kliniska arbetet. Betygsskala: (G/U)
• Bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och attityd i det kliniska arbetet med patienter bedöms fortlöpande. Betygsskala: (G/U)

Moment 4:
Här examineras integrerade kunskaper, färdigheter och attityd från tidigare moment och kurser
• I klinik genom att studenten genomför anamnes, undersökning och bedömning av en för studenten okänd patient. Examinationen ska baseras på Fysioterapiprocessen och ICF. I examinationen ingår även efterföljande diskussion där studenten redogör för sin bedömning samt reflektion över sin egen insats och fortsatt lärande. Betygsskala: (G/U)
• Skriftlig integrerad tentamen. Betygsskala: (G/U)
• Muntlig presentation i temaseminarium avseende tillstånd som belyses ur olika perspektiv inom området fysioterapi. Betygsskala: (G/U)

Obligatorisk närvaro vid den verksamhetsförlagda kliniska utbildningen samt vid teoretiska och praktiska seminarier krävs. Obligatorisk närvaro (80%) vid den kliniskt relaterade undervisningen krävs för godkänt Om målen för verksamhetsförlagd klinisk utbildning inte uppfylls kompenseras detta vid nästkommande termins ordinarie kliniska kurs. Skriftlig tentamen, seminarietillfällen och patientfallsexamination av färdigheter och attityder erbjuds ytterligare en gång under pågående kurs. Studenten får gå den kliniska kursen två gånger och examineras sex gånger.
Restseminarium alternativt inlämningsuppgift beslutas i samråd med kursledaren.
Hemtentamen eller motsvarande skall vara inlämnad enligt angivet datum på kurswebbe för att bli bedömd.

För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G inom samtliga moment.
För Moment 1, 3 och 4 gäller; i alla delar av momentet måste G uppnås för att erhålla G.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller attityder att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställd av Styrelsen för utbildning samt utifrån fastställda utvärderingsrutiner inom kursprogrammet.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur - Allmänt

Borg, Jörgen Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
Trew, M; Everett, T Human movement

Rekommenderad litteratur - Moment 1

Kaltenborn, Freddy M.; Evjenth, Olaf Manual mobilization of the joints : the Kaltenborn method of joint examination and treatment.n Vol. 2,p The spine
Magee, David J. Orthopedic physical assessment
Rörelseorganens funktionsstörningar : klinik och sjukgymnastik Holmström, Eva; Moritz, Ulrich; Lyons, Lena

Rekommenderad litteratur - Moment 2

Lundberg, Ulf; Wentz, Görel Stressad hjärna, stressad kropp : om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa
Roxendal, Gertrud; Winberg, Agneta Levande människa : basal kroppskännedom för rörelse och vila Dahlström, Annette
Att förstå kroppens budskap : sjukgymnastiska perspektiv Biguet, Gabriele; Keskinen-Rosenqvist, Riitta; Levy Berg, Adrienne

Rekommenderad litteratur - Moment 3

Neurologi Fagius, Jan; Aquilonius, Sten-Magnus
Norsten, Åke Drivkraft : körergonomi, rullstolsteknik & metodik
Nyman, Håkan; Bartfai, Aniko Klinisk neuropsykologi
Physical management for neurological conditions Stokes, Maria; Stack, Emma