Kursplan för

Fysiologi 4 - Tema smärta, 3 hp

Physiology 4 - Pain, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Kurskod
1SY033
Kursens benämning
Fysiologi 4 - Tema smärta
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Programnämnd 3
Datum för fastställande
2011-12-09
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Mål

Kursens syfte är att studenterna utifrån kunskaper i smärtfysiologi, som integrerats med kunskaper i sjukgymnastik, ska uppnå kompetens att möta människor med smärta i klinisk verksamhet. Lärandemål Den studerande ska vid avslutad kurs kunna • beskriva uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv • redovisa principer för smärtklassifikation och smärtanalys • redogöra för val av fysikaliska behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstånd baserat på fysiologiska principer • redogöra för olika typer av smärtfarmakologiska behandlingsprinciper • reflektera över individuella variationer vid upplevd smärta som t.ex. inverkan av kön, ålder, psykologiska och sociokulturella aspekter

Innehåll

Fysiologi 4 innehåller: Smärtfysiologi, smärtklassifikation, smärtanalys, endogena smärtkontrollerande system, fysikaliska behandlingsmetoder, placebo-nocebo, smärtfarmakologi. Kursen ingår i sjukgymnastprogrammets Tema smärta och ges i direkt anslutning till kursen i Sjukgymnastik 4 - Tema smärta.

Arbetsformer

Undervisningen är baserad på föreläsningar, eget arbete med instuderingsfrågor, laboration och seminarium samt kliniskt orienterad inlämningsuppgift. Laborationen ”ischemisk smärta och sensorisk stimulering” syftar till att via praktiska moment omsätta teoretiska kunskaper. Laborationskompendium används som stöd för genomförande av laborationen. Seminarium om smärtfarmaka utförs med syfte att fördjupa kunskapen om smärtfarmaka och att kunna hitta information om olika preparat. Seminariet utförs med stöd av FASS i bok- eller elektronisk form. Uppgifterna i den kliniskt relaterade inlämningsuppgiften kommer att integreras med undervisningen i sjukgymnastik inom samma tema. Utöver detta förväntas den studerande tillägna sig en stor del av kunskapen genom teoretiska självstudier.

Examination

Kursen examineras enligt följande: • skriftlig examination. Betygsskala: G/U • inlämningsuppgift med klinisk frågeställning, integrerad med kursen Sjukgymnastik 4 – Tema smärta, 4,5 hp. Betygsskala: G/U Obligatoriskt deltagande för godkänd kurs är: •deltagande vid laboration och seminarium Information om ersättningsuppgift ges av kursansvarig om närvaro vid ordinarie laborations-/seminarietillfälle inte är möjlig. Vid underkänt resultat av ordinarie examination ges studenten möjlighet att återkomma till en restexamination under samma termin. Därefter ges studenten möjligheten att tenteras vid två tillfällen per termin de kommande terminerna. Sammantaget har studenten möjlighet till sex examinationstillfällen i ämnet.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid KI samt utifrån fastställda utvärderingsrutiner inom programmet. Under kursen uppmuntras studenterna att delge sina synpunkter på kursens innehåll m.m. Dessutom ges möjlighet till muntligt kursråd där en representant från varje studiegrupp kan framföra synpunkter till kursledare eller avsnittsansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Norrbrink, Cecilia (red); Lundeberg, Tomas (red) Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv

Övriga rekommenderade läromedel

För aktuellt material hänvisas till kurswebben.