Kursplan för

Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri, 30 hp

Supplementary Course for Bachelor's Degree in Optometry, 30 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Kurskod
1QA112
Kursens benämning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i optometri
Hp
30 hp
Huvudområde 
Optometri 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-02-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad optikerutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursen syftar till att ge optiker med en äldre optikerutbildning möjlighet att komplettera sin utbildning till en kandidatexamen. Syftet är också att studenten i sin yrkesverksamhet som optiker ska kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och kunna delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom området optometri.

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • självständigt urskilja, formulera och lösa vetenskapliga problem, i första hand relaterade till optometri,
 • beskriva och förstå hur forskningsproblemet styr valet av forskningsdesign,
 • ha utvecklat en förståelse för forskningsetik och reflekterat kring forskningsetiska dilemman,
 • redogöra för vanligt förekommande metoder för datainsamling som är av betydelse inom optometri,
 • känna till olika metoder för analys av data som är av betydelse, såväl inom kvantitativ som kvalitativ metod,
 • söka, och kritiskt granska information/kunskap ur ett vetenskapligt perspektiv,
 • analysera och kritiskt granska olika vetenskapliga publikationer relevanta för optometri,
 • beskriva och förstå begreppet evidensbaserad vård,
 • precisera ett problemområde och fastställa kriterier för sökning av litteratur,
 • genomföra litteratursökningar utifrån relevanta söktermer i olika databaser.

Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • formulera en relevant forskningsfrågeställning inom valt område,
 • analysera relevant litteratur,
 • designa en studie vad avser kriterier för urval, val av metoder och val av statistik,
 • beskriva och värdera etiska frågeställningar relaterad till forskningsprojektet,
 • beskriva och värdera resultaten i relation till använd metod, resultatens generaliserbarhet, studiens styrkor och svagheter samt kunna dra slutsatser baserat på resultat och värdering av resultat,
 • skriva en slutrapport med logisk struktur och som har ett tydligt och grammatiskt korrekt språk,
 • presentera ett arbete muntligt,
 • agera opponent genom att ge relevant kritik (positiv och negativ) samt genom frågor visa insikt i det arbete han/hon opponerar på.

Innehåll

Kursen är indelad i tre moment:

Vetenskaplig design och metoder, 10 hp
Moment 1 behandlar:
 • Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod
 • Forskningsetik
 • Kvantitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt validitet och reliabilitet
 • Kvalitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt trovärdighet och rimlighet/tillförlitlighet


PM för ett forskningsinriktat självständigt arbete, 5 hp
Moment 2 behandlar:
 • Formulering av en forskningsfråga i optometri och val av adekvat metod
 • Analys och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur kopplat till forskningsfrågan
 • Granskning och värdering av litteratur


Examensarbete i optometri, 15 hp
Moment 3 är själva uppsatsen. Examensarbetet kan genomföras självständigt. Studenten väljer ämnet för examensarbetet, men arbetet skall vara relaterat till optometri. Kursen/arbetet liknar ett forskningsprojekt som ska resultera i en skriftlig rapport och innehåller således:
 • ämnesval och problemformulering
 • bakgrundsbeskrivning
 • design, urval och metod
 • etiska övervägande
 • diskussion
 • allmän utformning och språklig tillgänglighet
 • muntlig presentation
 • opponentskap


Arbetsformer

Examensarbetet kan genomföras självständigt. Studenten väljer ämnet för examensarbetet, men arbetet ska vara relaterat till optometri.

Kursens arbetsformer är egna studier, arbete i grupp, seminarier och föreläsningar. Dessutom kommer en webbaserad lärplattform att användas. Alla seminarier är obligatoriska. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan den studerande och ansvarig lärare angående kompensation av frånvaron.

Examination

I moment 1 examineras studenterna vid två tillfällen i seminarieform. Vid ett tillfälle redovisas analys av vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Vid ett annat tillfälle redovisas analys av artiklar med kvantitativ metod. Vid båda examinationstillfällena ska samtliga studenter i kursen aktivt reflektera och delta i diskussionerna vid seminarierna.
I moment 2 examineras studenternas skriftliga PM för ett forskningsinriktat examensarbete vid ett seminarium.
I moment 3 examineras studenterna genom skriftlig presentation, poster, och muntlig presentation.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examination har rätt att delta vid ytterligare fem examinationer. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Undervisningsspråk är svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Campbell, M. J.; Swinscow, T. D. V. Statistics at square one
Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning [Elektronisk resurs] : forskningsetisk policy och organisation i Sverige
Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare
Yin, Robert K. Kvalitativ forskning från start till mål Retzlaff, Joachim
Relevant litteratur för valt ämne för det självständiga arbetet.