Kursplan för

Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 1, 12 hp

Research Introductory Course for Medical Students, part 1, 12 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Kurskod
1QA106
Kursens benämning
Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnden 2
Datum för fastställande
2012-05-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Student registrerad på T1-T4 på läkarprogrammet med godkänd examination på någon/något kurs/moment.

Mål

Kursen har som mål att den studerande skall vara väl förberedd att påbörja en forskarutbildning inom det medicinska området så snart formella krav uppfyllts. Den studerande skall också vara väl förberedd att kunna välja önskad forskningsinriktning.

Mål avseende kunskaper och förståelse är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin: S1 enkel (t.ex. känna till, identifiera), S2 sammansatt (t.ex. redogöra för, beskriva) S3 relaterad (t.ex. analysera, relatera till) och S4 utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera). Praktiska färdighetsmål är nivåindelade enligt Millers 15: M1 veta, M2 veta hur man utför, M3 kunna visa och M4 kunna utföra yrkesmässigt.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska
• kunna resonera om grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp så som hypotetisk-deduktiv metod, kvantitativa och kvalitativa observationer, kausalitet, statistisk korrelation och hypotesbildning (S2).
• ha fördjupad kännedom om de vanligaste metoderna inom biomedicinsk forskning och om deras potentiella användningsområden (S2).
• känna till de formella kraven på en vetenskaplig originalartikel (S2).

Färdigheter
Studenten ska
• vara förtrogen med och kunna visa hur experimentellt forskningsarbete går till, hur det planeras, genomförs, utvärderas och dokumenteras (M2).
• i ett avgränsat sammanhang kunna utföra experimentellt forskningsarbete (M3).
• känna till hur man disponerar och sammanställer en vetenskaplig originalartikel (M2).

Förhållningssätt
Studenten ska
• kunna visa ett vetenskapligt förhållningssätt (M2).
• kunna visa hur man sammanfattar och muntligt presenterar vetenskapliga resultat och forskningsrapporter (M3).
• kunna ta del av forskningsarbete, och ge återkoppling (M2).

Innehåll

Kursen utgör första delen av två forskningsintroducerande kurser för studenter på läkarprogrammet och är uppdelad i 9 moment under 4 terminer. Kursen ger en bred teoretisk och praktisk introduktion till medicinsk forskning. Under kursen tas aktuell medicinsk forskning och olika laborationstekniker upp i flera moment. Vidare belyses forskningsprocessens olika delar, vetenskapsteori samt vetenskaplig presentation.

Teoretisk och praktisk laborationsteknik 1, 0.5 hp
 

Aktuell medicinsk forskning 1, 1 hpTeoretisk och praktisk laborationsteknik 2, 0.5 hpAktuell medicinsk forskning 2, 1.5 hpMedicinsk historia, 0.5 hpCell- och molekylärbiologiska metoder, 6 hpMuntlig presentation av forskningsprojekt, 0.5 hpTeoretisk och praktisk laborationsteknik 3, 0.5 hpAktuell medicinsk forskning 3, 1 hp

 

Arbetsformer

Undervisningen inkluderar föreläsningar, seminarier, laborationer samt en fyra veckor lång verksamhetsförlagd utbildning inom ett forskningsprojekt som använder cell- och molekylärbiologiska metoder. Den verksamhetsförlagda utbildningen äger rum på heltid under sommaren, övrig undervisning äger rum på deltid under terminstid.
Deltagande är obligatoriskt vid seminarier, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Frånvaro kompenseras enligt kursledningens anvisningar.

Examination

Både skriftliga, muntliga och praktiska examinationsformer förekommer.
Momenten Laborationsteknik 1, 2 och 3 examineras med skriftlig laborationsrapport i samband med laborationerna. Momenten Aktuell medicinsk forskning 1 och 2 och Medicinsk historia examineras genom seminarier där aktivt deltagande krävs. Momentet Cell- och molekylärbiologiska metoder examineras dels i den verksamhetsförlagda utbildningen, där studentens förmåga att planera och genomföra det experimentella arbetet enligt givna instruktioner bedöms av handledaren, dels genom en skriftlig rapport på engelska i form av en vetenskaplig artikel och genom en muntlig presentation av projektet. Momentet Muntlig presentation examineras genom seminarier där aktivt deltagande krävs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Chalmers, Alan F. Vad är vetenskap egentligen? Månsson, Per Lennart
Vetenskapliga artiklar tillkommer.