Skip to main content

KI insamlingsfonder

Många små framsteg, i över 200 år, har gjort Karolinska Institutet till vad det är i dag. På samma sätt vill vi arbeta för att behålla och utveckla våra styrkor och behålla vår position som ett av världens främsta medicinska universitet.

Forskning och utbildning kräver större resurser i dag än tidigare och då är externa medel en förutsättning för fortsatt framgång. Därför är KI:s vänners och alumnernas insatser viktiga för oss, tillsammans kan vi göra skillnad. Ni känner KI och förstår våra behov bättre än någon annan.

KI har bildat fyra fonder för fyra viktiga ändamål: Utbildningsfonden, Forskarfonden, Fonden för global hälsa och Fonden för globala talanger. Med ett bidrag från dig och andra vänner kan vi tillsammans utveckla utbildningen, satsa på framtidens forskarstjärnor och främja viktiga samarbeten med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Utbildningsfonden

Utbildning är grunden för ett universitet, och som ett led i arbetet med att stärka KIs position som ett av världens främsta medicinska universitet har vi bildat Utbildningsfonden för utveckling av KIs olika utbildningsprogram.

Fondens medel kommer varje år att delas ut till de satsningar som bäst gagnar utbildningsverksamheten som helhet, till exempel projekt för framtidens lärande, utveckling av pedagogik och investeringar i infrastruktur.

Medlen ur Utbildningsfonden har tidigare gått till införandet och uppbyggnaden av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Det främsta syftet med denna akademi är att öka kvalitén på, och värdet av, pedagogiska insatser för att främja den pedagogiska utvecklingen vid Karolinska Institutet.

Genom Pedagogiska Akademin premieras lärare som kontinuerligt arbetar för god utbildningskvalitet med fokus på studenters lärande. Denna akademi ska också ge tydliga signaler till lärare och studenter att Karolinska Institutet är ett universitet som värdesätter utbildningarnas kvalitet och systematiskt strävar efter bästa undervisning utifrån ett lärandeperspektiv.

Det finns många engagerade lärare som bidrar till det pedagogiska utvecklingsarbetet här på KI. Det är därför extra glädjande kunna premiera och dra nytta av deras kunskaper och engagemang ytterligare genom inrättandet av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Jag är övertygad om att denna akademi, som inrättats med hjälp av donerade medel från Utbildningsfonden, kommer att bidra till att vi också i framtiden kommer att räknas som ett medicinskt toppuniversitet i absolut världsklass.

Sari Ponzer, professor

Forskarfonden

Vi har bildat Forskarfonden för att stötta doktorander och forskare i början av sin karriär. Forskningsmedel finns att ansöka om av doktorander och juniora forskare som behöver stöd för att till exempel kunna resa och besöka en forskargrupp eller för att kunna komplettera sin utbildning på annan ort.

Man har tidigare kunnat söka medel ur fonden för vistelse i annan forskarmiljö. Utlysningen har väckt ett stort intresse här får ni möta en av dessa:

Jag reste under senhösten till Boston för att diskutera ett potentiellt forskningssamarbete med 'kausal inferens'-gruppen på Harvard School of Public Health. Genom detta besök har jag erbjudits privilegiet att utveckla mina forskningsambitioner i ett drömsamarbete för min snart stundande postdoc period (givet att jag återigen är lyckosam med finansieringshjälp)! Det är särskilt inspirerande att KI alumner bidragit till att möjliggöra ett kritiskt steg i min forskningsutveckling. Jag kan bara hoppas att denna insats kommer att leda till att jag själv en dag kan bidra till att en junior forskare får samma möjlighet!

Sara Öberg om sin resa och dess resultat för vidare forskning.

Fonden för global hälsa

Karolinska Institutet är, precis som alla andra universitet, beroende av samarbeten inom både utbildning och forskning. Det är ett givande och tagande som leder oss mot en bättre värld. Därför har vi bildat Fonden för global hälsa som kommer att stötta samarbeten i låg- och medelinkomstländer där KIs kunskap kan göra stor skillnad.

Samtidigt berikas vår forskning och utbildning genom kunskapsutbyte och värdefulla insikter som bara kan göras på fältet. Fonden för global hälsa kommer i år att ha fokus på KIs samarbete med Makerereuniversitetet i Uganda. Genom alumnernas bidrag kan utbytet fördjupas.

Sedan flera år har KI samarbetat med Makerereuniversitetet i en rad olika projekt. Några projekt som behöver fondens stöd är:

  • Utveckling av antibiotika som är anpassat till regionen.
  • Utveckling av nya behandlingsmetoder av febriga barn.
  • Utbildning av hälsoarbetare som kan stötta kvinnor på landsbygden före, under och efter en förlossning och på så sätt bidra till att barnadödligheten i dessa områden minskar.
  • Doktorand- och studentutbyten med handledare både på Karolinska Institutet och i Uganda.

Dessa är projekt som förbättrar livsvillkoren för många och som ger KIs studenter viktiga erfarenheter och förbereder dem för att arbeta i en globaliserad värld. Karolinska Institutets Rektor kommer varje år att se till att det projekt som har störst behov, får ta del av de insamlade pengarna.

Fonden för globala talanger

Karolinska Institutet spelar på den globala arenan och är en av världens ledande medicinska universitet. Vi är stolta över vårt internationella och interkulturella campus och vi strävar efter att vara en grogrund för akademisk excellens och att föda nyfikenhet för kunskap och vetenskapliga genombrott. KI Insamlingsfond för globala talanger är en stipendiefond och ett steg i att säkra vår excellens här på KI. Genom att ge ditt stöd till denna fond kan du vara med och bidra till en livsförändrande möjlighet för en internationell student från tredjeland att komma och studera på KI.

Fondens medel kommer varje år att gå till stipendier för excellenta internationella studenter från tredjeland som är antagna till något av våra masterprogram. Sedan juli 2011 är det fastställt av regeringen att dessa studenter ska avgiftsbeläggas för att studera i Sverige.

För Karolinska Institutet är det viktigt att vi fortsatt får ta emot och utbilda talanger även från länder utanför EU/EES. Vi är ett internationellt universitet, en stor spelare från lilla Sverige på den globala arenan. Det internationella inflödet av nya talanger bidrar till ett konstruktivt och utvecklande samtal i och utanför klassrummet.

Om du vill ge ett bidrag till Fonden för Globala talanger, använd Bankgirokonto: 5310-6217 och ange "Fonden för Globala talanger" på inbetalningen eller ge ditt bidrag direkt på webben.

Skänk en gåva

Vi tar tacksamt emot ditt bidrag till KI Alumni Insamlingsfonder. Ange ditt namn vid betalning samt vilken av de fyra fonderna; Utbildningsfonden, Forskarfonden, Fonden för global hälsa eller Fonden för globala talanger, som du vill stödja.

Bankgirokonto: 5310-6217

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss för att diskutera andra möjliga ändamål som du vill stötta, eller om du har frågor om KI Alumni Insamlingsfonder.

Nu kan du också ge ditt bidrag direkt via webben. Observera att du endast kan ge ditt bidrag med betalkort.

Du kan också skänka pengar skattefritt via aktieutdelning. Läs mer om detta på sidan om hur kan donera till KI.

Kontakta oss