Skip to main content

Forskningsområden för samarbetet

Samarbetet handlar framför allt om forskning kring medicinska vårdresultat. Upplägget är att MSD bidrar med pengar och områdesexpertis, medan KI går in med motsvarande värde i forskningskapacitet och personella resurser. Avtalet omfattar en ekonomisk investering från MSD på minst en miljon dollar per år.

Samarbetet mellan KI och MSD sker främst inom följande forskningsområden:

  • Cancer
  • Vaccin
  • Diabetes
  • Hjärt-kärlsjukdomar
  • Neurovetenskap

En gemensam styrgrupp beslutar om vilka projekt som ska ingå i samarbetet och kliniska studier kan också komma ifråga. Avtalet sätter ramarna för nära samverkan där forskare från båda parter arbetar tillsammans utan att på förhand begränsa vad forskningen får handla om. Beslut om investeringar under resten av samarbetsperioden kommer att tas fortlöpande av en styrgrupp med representanter från både KI och MSD.

Samarbetet som har medicinska vårdresultat i fokus har tre övergripande teman:

  • Patientinspirerad forskning – forskningsprojekt som kan mötas ihop längst produktutvecklingscykeln
  • Studier i analys och metodologi – fokuserade på patientens deltagande
  • Innovative Disease Based Registries - concerned with identification and development of robust RWE for innovative research