Projekt om sjukskrivningsmönster efter arbetsskada får 5 miljoner från AFA Försäkring

Publicerat 2019-02-01 08:34. Uppdaterat 2019-02-01 13:21This page in English

Ritva Rissanen, postdoc vid institutionen för folkhälsovetenskap, leder det forskningsprojekt som ska undersöka återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en arbetsskada bland unga. 

Berätta om projektet, vad handlar det om?

Ritva Rissanen. – Tidigare studier visar att unga är mer utsatta för arbetsskador och att andelen sjukskrivningar i denna åldersgrupp ökar snabbare än för andra åldersgrupper. För att bryta denna trend är det viktigt att utveckla kunskapsstöd utifrån ungas egna upplevelser av en arbetsskada och hur skadan kan ha påverkat deras liv. Idag finns det en brist på kunskap om psykiska och fysiska konsekvenser av arbetsskador bland unga och det saknas även studier över sjukskrivningsmönster för denna åldersgrupp.

– Det här projektet syftar till att fördjupa kunskapen om sjukskrivningsmönster och återgång i arbete efter en arbetsskada bland unga mellan 19–29 år, samt att öka kunskapen om ungas egna upplevelser om vad som kan förhindra eller underlätta återgång i arbete efter en arbetsskada.

– Projektet bygger på två delstudier, dels en registerbaserad studie med långtidsuppföljning, dels en kvalitativ studie baserad på individuella intervjuer med unga som haft en arbetsskada. Genom de register som finns tillgängliga i Sverige blir det möjligt att studera mönster i återgång i arbete efter en arbetsskada för hela befolkningen och en mer nyanserad bild kan ges av tiden efter en arbetsskada. Kvalitativa studier som reflekterar ungas egna upplevelser av konsekvenserna av en skada kan ge värdefull ny kunskap som kan användas vid utformningen av strategier för att underlätta återgång i arbete.

Vad hoppas du att projektet ska leda till?

– Min förhoppning är att projektet kommer att bidra med ny kunskap som kan ligga till grund för preventiva åtgärder och utformande av rehabiliteringsåtgärder för unga efter en arbetsskada. Från den första 1 juli 2018 har arbetsgivaren en skyldighet att utforma en rehabiliteringsplan vid långvarig sjukfrånvaro, vilket innebär att det är viktigt att identifiera vilka åtgärder som behövs för en lyckad återgång i arbete hos unga. Den här kunskapen kommer kunna ligga till grund för framtida interventioner som ger unga en möjlighet att arbeta med bibehållen hälsa genom arbetslivet.

Projektet är ett av åtta projekt som får anslag från AFA Försäkrings nya forskningsprogram om unga i arbetslivet

Länkar

AnslagArbetsmiljöFolkhälsovetenskap