PLIS: Primär Ledare Implementerar Strokeevidense

Tidsperiod

2013 - pågående

Bakgrund och syfte

Patienter får inte alltid tillgång till hälso- och sjukvård som är baserad på aktuell och relevant kunskap. Det förekommer även att patienter utsätts för vård som är onödig eller skadlig. Ett sätt att förbättra kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården är att öka tillämpningen av evidensbaserade riktlinjer. Rehabilitering i hemmet är en av de högst rankade rekommendationerna enligt de Nationella riktlinjerna för strokesjukvård. Trots detta visar en nationell utvärdering stor variation i genomförandet av rehabilitering i hemmiljö i olika delar av Sverige. Följaktligen finns ett behov av att öka förståelsen för vilka faktorer som påverkar följsamhet till riktlinjer för strokesjukvård och att utveckla och utvärdera strategier för implementering.

Chefen har en central roll i att utveckla och upprätthålla hälso- och sjukvårdens kvalitet. Tidigare forskning betonar ledarskapets betydelse för framgångsrikt införande av ny kunskap. Dock är forskning som fokuserar på chefens kapacitet för förbättringsarbete nästintill obefintlig. Detta gäller även experimentella studier som utvärderar strategier som syftar till att stödja chefen.

PLIS inleddes som ett pilotprojekt i februari 2013 och kommer att följas av en klusterrandomiserad studie. I pilotprojektet undersöker vi genomförandet av ett interventionsprogram. Syftet med programmet är att stödja cheferna i att implementera Nationella riktlinjer för strokesjukvård i öppenvårdsrehabilitering i Sverige. För att undersöka genomförbarhet av interventionen i olika hälso- och sjukvårdsorganisationer och geografiska områden genomförs pilotprojektet vid två öppenvårdsenheter i Stockholm och tre i Dalarna. Pilotstudien rapporteras under hösten 2014.

Finansiering

Vårdalstiftelsen

Kontaktperson

Professor, senior

Göran Tomson

Telefon: 08-524 833 59
Enhet: MMC/HEPM
E-post: Goran.Tomson@ki.se

Samarbetspartners

  • Högskola Dalarna
  • Sahlgrenska Akademin
  • Hässelby Akalla akademiska vårdcentral
Global hälsa