LITA: Läkare i Teamarbetet

Tidsperiod

2013 - pågående

Bakgrund och syfte

Tvärprofessionellt teamarbete beskrivs av många som ett sätt att skapa bättre arbetsmiljö och öka såväl effektiviteten som vårdkvaliteten genom att skapa större trygghet och bättre kommunikation mellan olika yrkesgrupper. Att organisera arbetet i multiprofessionella team kan således ge en fördel i vårdorganisationer som tampas med bristande effektivitet, dålig arbetsmiljö samt ändrade förhållanden som ökad komplexitet, modern informationsteknik, demografiska förändringar och ökat patientinflytande. För att få fungerande teamarbete mellan olika yrkesgrupper är det ytterst viktigt att väcka läkarnas engagemang. Därför behövs interventioner där läkarnas har möjlighet att öka sin medvetenhet och kunskap om multiprofessionella vårdteam och hur de kan användas på ett positivt sätt.  Ohrling & Lockowandt (2012) menar vidare att det krävs en ökad förståelse av organisatoriska processer, kunskap om team och grupper och ledarskap bland läkare för att bemöta de nya krav som bland annat ökad komplexitet ställer på vårdorganisationerna. Vi ser en utveckling från exklusiva kliniska beslut till standardisering, protokoll och riktlinjer där läkarens roll allt mer handlar om att leda och övervaka vårdprocesser som är multi-disciplinära och multiprofessionella. Alternativa eller kompletterande utbildningar för läkare är således angelägna i ett längre perspektiv.

De positiva erfarenheter som finns från Stockholmsmetoden där läkare får träffas gruppvis med en samtalsledare regelbundet under ett år, visar att denna form av intervention ger ökad kunskap om organisationen som återkopplas till organisationen (Sandahl 2010). Avgörande erfarenheter har vunnits genom projektet ”Ledarutveckling genom Samtal” i vilket 220 chefer från SLSO deltar med övervägande mycket positiva reaktioner. Den modell som prövats i detta projekt kommer att ligga till grund för den intervention som planeras i föreliggande studie för stöd till läkares arbetsmiljö och teamkompetens inom SLSO. Projektet syftar till att erbjuda och utvärdera en intervention för stöd till läkares arbetsmiljö och teamkompetens.

Under november 2012 kartläggs läkares arbetsmiljö och teamkompetens med hjälp av en validerad enkät som sänds till samtliga ca 1600 läkare inom SLSO. Under 2013 erbjuds de läkare som önskar stöd i samtalsgrupper enligt Stockholmsmetoden som utprövats bla inom SLSO, i Stockholms Stad och på Karolinska Universitetssjukhuset. Alla läkare inklusive ST-läkare från SLSO:s alla nio olika sjukvårdsorganisationer erbjuds deltagande i ca 10 interventionsgrupper. Övriga läkare inom SLSO utgör kontrollgrupp. Varje läkargrupp består av 8 deltagare, vilket gör att studien omfattar 80 läkare i interventionsgruppen och ca 1500 läkare i kontrollgruppen. Interventionsgrupperna deltar i programmet under ett år och besvarar enkäten vid start respektive avslut. Grupperna startas successivt under 2013 och 2014 och avslutas efter ett år (2014 – 2015). Data från kontrollgruppen samlas in under motsvarande period, i november 2012 respektive vår 2014.

Utvecklingsgrupperna träffas enligt Stockholmsmodellen 3 timmar 10 gånger under ett års tid. Genom deltagarnas tystnadsplikt ges den öppenhet som krävs. Grupperna syftar till att läkare under samtalsledning ska utveckla sitt ledarskap, förståelse av sin roll i ett vårdteam och förbättra sin arbetsmiljö genom att lära av varandra, reflektera tillsammans, utbyta erfarenheter, tankar och idéer avseende ledarroll, gruppdynamik i team och arbetsmiljö samt att tillsammans med gruppledaren ge stöd till varandra.

Den strukturerade metod som används bygger på att de deltagande läkarna själva genererar kunskap och därmed bidrar till en ”lärande organisation”. Samtalsledarna utbildas under 5 dagar och får dessutom regelbunden handledning under projektet. Därmed ges förutsättningar för en bestående struktur och fortsatt lärande i organisationen även då externa konsulter och forskare dragit sig tillbaka.

Efter interventionen (d.v.s. under 2014 och 2015) kommer de läkare som deltar i interventionerna att intervjuas i fokusgruppintervjuer. Även samtalsledarna kommer att intervjuas om sina erfarenheter från samtalsgrupperna. Syftet med intervjuerna är att undersöka läkarnas syn på sin roll i vårdteam samt en fördjupad kartläggning av deras arbetsmiljö samt att undersöka vad läkarna har lärt från interventionen och vilken förståelse och kompetens de utvecklat för sin roll i ett vårdteam. Sammantaget ger detta material underlag för en analys av hur läkare i olika verksamheter uppfattar problem som är relaterade till deras roll i ett vårdteam och deras arbetsmiljö och hur man kan lösa dem. 

Kontaktperson

Professor, senior

Göran Tomson

Telefon: 08-524 833 59
Enhet: MMC/HEPM
E-post: Goran.Tomson@ki.se

Samarbetspartners

  • Stockholm läns sjukvårdsområde
  • Stockholm läns landsting
  • Stockholms universitet
Global hälsa