This page in English
Laddar profil information

Om mig

Marie är leg. sjuksköterska sedan 1981. Disputerade 2009 vid KI med avhandlingen: "Kronisk intestinal pseudo-obstruktion och enteral dysmotilitet: Aspekter på patienters vårdbehov, förutsättningar och livskvalitet". Avhandlingens fokus var att möjliggöra en reducering av vårdbehov, sjukvårdskonsumtion och kostnader genom att öppna en specialistdagvård med interprofessionellt team, en interventionsstudie. Vidare studerades hälsorelaterad livskvalitet och känsla av sammanhang hos ovan nämnda patientgrupp.

Ingår i professor Ann Langius-Eklöf och docent Yvonne Wengströms forskargrupp, vid sektionen för Omvårdnad samt i professor Greger Lindbergs forskargrupp vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Marie är universitetslektor sedan 2011 vid sektionen för Omvårdnad. Uppdraget inom utbildning har sedan 2009 varit som kursansvarig lärare för Examensarbete, 15 Hp inom Klinisk Medicinsk Vetenskap och examinator på grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet, termin 3 samt examinator för Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Har mångårig erfarenhet av att både handleda och examinera examensarbete på såväl grund- som avancerad nivå. Vidare är Marie anknyten till Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge både som samarbetspartner och examinator inom uppdragsutbildning men även olika pedagogiska projekt.

Angelägna frågor: En utmaning är att utbildningarna vid KI ligger i framkant utifrån behov av vård, omvårdnad och behandling som en storstadsbefolkning behöver och att utbildningarna är anpassade till högspecialiserad vård, en annan utmaning är att forskningsanknyta såväl teoretiska moment som kliniska moment. Vidare  är det angeläget att vidare utveckla samarbetsformer mellan KI och olika avnämare för att finna nya arenor för studenter och universitetslärare att verka inom.

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojekt:

”Ablation- och pacemakerbehandling av förmaksarytmier och dess påverkan på sjukvårdskonsumtion, livskvalitet och livssituation. Retrospektiva och prospektiva studier med jämförelse mellan män och kvinnor”

Doktorand: Carina Carnlöf, leg. sjuksköterska

Huvudhandledare: Per Insulander, med. dr.

Bihandledare: Marie Iwarzon, med. dr.

Bihandledare: Fredrik Gadler, docent

Publikationer

Atrio-ventricular junction ablation and pacemaker treatment: a comparison between men and women
Carnlöf C, Insulander P, Jensen-urstad M, Iwarzon M, Gadler F
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ 2018;52(3):120-126

The older patient's experience of the healthcare chain and information when undergoing colorectal cancer surgery according to the enhanced recovery after surgery concept
Samuelsson Ks, Egenvall M, Klarin I, Lökk J, Gunnarsson U, Iwarzon M
Journal of clinical nursing 2018;27(7-8):e1580-e1588

Women with PSVT are often misdiagnosed, referred later than men, and have more symptoms after ablation
Carnlöf C, Iwarzon M, Jensen-urstad M, Gadler F, Insulander P
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ 2017;51(6):299-307

Clinical features and long-term survival in chronic intestinal pseudo-obstruction and enteric dysmotility
Lindberg G, Iwarzon M, Tornblom H
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2009;44(6):692-9

Full-thickness biopsy findings in chronic intestinal pseudo-obstruction and enteric dysmotility
Lindberg G, Tornblom H, Iwarzon M, Nyberg B, Martin Je, Veress B
GUT 2009;58(8):1084-90

Functional status, health-related quality of life and symptom severity in patients with chronic intestinal pseudo-obstruction and enteric dysmotility
Iwarzon M, Gardulf A, Lindberg G
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2009;44(6):700-7

Health care use in patients with chronic intestinal dysmotility before and after introducing a specialized day-care unit
Iwarzon M, Gardulf A, Lindberg G
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 2008;6(8):893-8

Gastroesophageal reflux in healthy subjects - Significance of endoscopic findings, histology, age, and sex
Stal P, Lindberg G, Ost A, Iwarzon M, Seensalu R
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1999;34(2):121-8

Comparison of the effect of lansoprazole and omeprazole on intragastric acidity and gastroesophageal reflux in patients with gastroesophageal reflux disease
Janczewska I, Sagar M, Sjostedt S, Hammarlund B, Iwarzon M, Seensalu R
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1998;33(12):1239-43

24-hour ambulatory electrogastrography in healthy volunteers
Lindberg G, Iwarzon M, Hammarlund B
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 1996;31(7):658-64