This page in English
Laddar profil information

Om mig

Disputerade 2001 vid Karolinska institutet på avhandlingen Semantic analysis of irrelevant speech in dementia. Avhandlingsarbetet innebar utveckling av metoder och teorier för hur konfabulativt tal kan analyseras och förstås utifrån ett lingvistiskt- semantiskt perspektiv. Arbetar som klinisk logoped på Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset med inriktning på språkutredningar av patienter med neurodegenerativa eller psykiatriska sjukdomstillstånd.

Utbildning

Undervisningsområde

Undervisar och handleder inom området klinisk neurolingvistik, såväl inom grundutbildning som inom kliniken. Doktorandhandledning pågår av tre doktorander (Päivikki Aarne, Ulrika Löfkvist och Sara Stormoen).

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningen är inriktad på lexiko- semantiska funktioner och dessas samband med sjukdom, kognition och interaktion. För att kunna upptäcka och mäta språkliga funktioner har ett flertal metodstudier genomförts på normalfungerande barn och vuxna. En huvudinriktning i dessa studier är hur normalfungerande vuxna och barn använder strategier i ordsökning och vilka misstag som görs i sökprocessen. En annan inriktning har varit utvecklandet av sk lexikala skattningstest av premorbid kognitiv nivå. Det är också intressant att undersöka vilka konsekvenser en språkstörning får för individen när det gäller självbild och hur den språkstörde individens förmår visa upp sig själv. Grundläggande för kontakt och förståelse är att etablera gemensamt fokus i samtalet. Detta har studerats när det gäller demenssjuka personer med förvirrat tal och nu pågår också studier med barn i två doktorandprojekt på Enheten för Logopedi. I ett doktorandprojekt studerar doktorand Päivikki Aarne interaktionen mellan språkstörda barn och deras föräldrar i samarbete med Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet. I ett annat doktorandprojekt undersöker Ulrika Löfkvist barn med Cochlea-implantat, deras lexiko-semantiska och interaktiva utveckling. Ett tredje och pågående forskningsområde gäller medicinsk etik och språklig/kognitiv analys av beslutsfattande vid nedsatt kognitiv funktion. Detta sker inom nom ramen för det sk Etikprojektet (Swedish Brain Power). Doktorand Sara Stormoen genomför också sitt doktorandarbete inom projektet. Att fatta beslut kan i vissa situationer vara komplicerat och kräva god förmåga att förstå information och säga hur man vill ha det. Ett stort antal personer har en demenssjukdom och kunskap saknas inom vården om vilken betydelse tanke och språkförmåga har för beslut om egen hälsa eller livssituation. Kan vi låta dementa personer följa sin egen vilja, trots att det står i konflikt med deras säkerhet och välbefinnande? Genom att ta reda på vad som krävs av språk- och tankeförmåga för att ett beslut kan anses vara fattat på ett insiktsfullt sätt kan patientsäkerheten ökas. I ett pågående masterprojekt i Logopedi Liv Bryntesson) fokuserar på hur patienter med demens bör bemötas för att i möjligaste mån kunna fatta beslut rörande sin egen livssituation och sin behandling. Hypotesen är att en anpassad patientinformation kan underlätta förmågan att fatta beslut hos patienter med demens.

Laddar publikationer

Karta