This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Hudtoxikologi

Hudexponering för såväl konsumentprodukter som produkter i arbetsmiljön leder många gånger till oönskade effekter, särskilt lokala så som kemiska brännskador, hudirritation och kontakteksem. Hudupptag av vissa substanser kan även leda till systemeffekter genom ökad belastning som följd eller allvarliga akuta effekter. En välgrundad kännedom om metodik för att förutsäga dessa effekter och metodernas tillförlitlighet är avgörande för att kunna bedöma underlag för klassificering och märkning av kemikalier och produkter. Likaså är det väsentligt att ha kännedom om preventiva åtgärders effektivitet för att kunna agera i expertrollen till företagshälsovård och myndigheter.

Vi har under en lång period forskat inom området prediktiva testmetoder för att få kännedom om dessa metoders för- och nackdelar. Hudupptag av framför allt industrikemikalier har varit ett annat forskningsfält som vi arbetat inom. Samma metodik är användbar för att studera skyddseffekter av handskar.

Hudbarriärens funktion är väsentlig att förstå för att kunna förutsäga och beskriva skadeverkningar av hudexponering samt inverkan av preventiva åtgärder.

Ett av forskningsområdena har varit att studera effekter av olika exponeringar på hudbarriären med non-invasiva mätmetoder. Nyligen har även inletts en studie av hudbarriärens funktion under årets klimatiska växlingar på personer i ett riskutsatt yrke - tandläkare.

Finansiering

FAS
Edward Welanders stiftelse

Laddar publikationer

Karta