Skip to main content

Värdebaserad vård

En bok skriven för alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill engagera sig i att förbättra vården, i första hand för läkare och sjuksköterskor men även för administrativa medarbetare och chefer. Kunskap om förbättringsarbete har hittills inte förmedlats i någon större utsträckning till studenterna på de medicinska fakulteterna eller vårdhögskolorna, men dessa är framtidens vårdpersonal och de måste tidigt få insikter om utmaningarna och vilka verktyg som finns för att förbättra vårdens värde.

”Denna första bok om värdebaserad vård är en utomordentlig sammanfattning av området – kort men ändå innehållsrik, informativ, pedagogisk och tydlig. Boken förtjänar att få en bred spridning inom vården och på olika vårdutbildningar. En bok som kommer att göra skillnad.”

Lars Gatenbeck, tidigare sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Boken består av tre delar. I den första delen (Del I) av boken ges bakgrunden till värdebaserad sjukvård och ett antal goda exempel på hur värdebaserad hälso- och sjukvård kan bedrivas. Dessa finns infogade i redogörelsen som textrutor. Den första delen är uppbyggd kring 12 ord/begrepp som är centrala för förståelsen av värdebaserad vård.

I Del II presenteras ett verktyg för värdebaserat förbättringsarbete. Den metodik som presenteras bygger på åtta olika steg: identifiering av nyckeldiagnoser – kartläggning av vårdepisoder – definition av bästa evidens (Best Practice) – framtagande av process- och utfallsmått – kontroll av följsamhet till evidensbaserad vård – identifiering av förbättringsmöjligheter – införande av Best Practice – kontroll av följsamheten till nya rutiner efter 6 – 12 månader.
Del III visas hur ett sådant förbättringsarbete kan bedrivas, med kolorektal cancerkirurgi som exempel.

Med begreppet värde menas en relation mellan utfall och kostnad, som kan förväntas förändras över tid. Ett värdeskapande är därför i praktiken en ständigt pågående process där målet är att skapa ett värde som är högre än det som uppnåtts tidigare. Man kan visserligen jämföra med det som andra presterat, men den viktigaste jämförelsen är den som görs mellan aktuellt och tidigare uppnått värde på den egna enheten/kliniken/sjukhuset.

Att bedriva värdebaserad vård innebär ett systemtänkande för förbättringsarbete i form av en repetitiv process där man strävar efter att successivt förbättra kvaliteten genom att utmana det senast uppmätta utfallet/värdet

Dagens sjukvård är en blandning av extremt komplicerade vårdprocesser och teknologi och till synes enkla åtgärder och processer. Man kan förundras över undersökningar som visar att 60 % av personalen på sjukhus inte följer basala regler för handhygien. Det finns exakta ritningar för hur man bygger raketer men utmaningen inom vården är att skapa något som inte finns idag: en hälso- och sjukvård där vårdskador som kan undvikas inte förekommer, där all form av onödig vård och slöseri har eliminerats och där all vård bedrivs enligt aktuell evidens.

Författare

Författaren Jörgen Nordenström är professor i kirurgi vid KI, med ett mångårigt intresse för medicinutbildning och för organisationsfrågor. Han har tidigare bland annat skrivit Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes spår (KIUP 2006), en uppskattad, grundläggande lärobok. Han har också skrivit den skönlitterära och medicinhistoriska boken Körteljakten (KIUP 2009). Han ger också kurser och föreläsningar om värdebaserad vård anslutning till den här nya boken.

Röster om boken

”Angelägen bok för den som vill få en överblick över hur man kan bedriva förbättringsarbete i sjukvården. Skriven av en författare med djup kunskap om svensk sjukvård och dess utmaningar. Bör läsas av dem som vill förbättra vården och bör ingå som kurslitteratur i grundutbildning för läkare och annan sjukvårdspersonal.”

Birgir Jakobsson, tidigare sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

”Denna första bok om värdebaserad vård är en utomordentlig sammanfattning av området – kort men ändå innehållsrik, informativ, pedagogisk och tydlig. Boken förtjänar att få en bred spridning inom vården och på olika vårdutbildningar. En bok som kommer att göra skillnad.”

Lars Gatenbeck, tidigare sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

”Som kliniker, forskare och undervisare har författaren unika insikter om hur sjukvården styrs och bedrivs. Denna bok ska läsas av alla oss som har ansvar och intresse för vårdfrågor, då den på ett pedagogiskt sätt och med slående bredd redovisar idéer och tänkesätt som kan hjälpa vårdpersonal, administratörer och sjukvårdspolitiker att utveckla vården på såväl kort som lång sikt.”

Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne

"Sjukvården har varit långsam med att utnyttja landvinningar som gjorts inom industrin vad gäller kvalitet, kundnöjdhet och effektivt resursutnyttjande. Sjukvård är inte industri men innehåller ändå delar som kan appliceras inom vården. Viktigast av allt är dock att motivera alla medarbetare att hitta förbättringar och arbeta enligt best practice och därigenom öka vårdens värde. Författaren ger en bra beskrivning av dagens utmaningar inom vården och lyfter fram goda exempel på hur ett förbättrat värde för patienterna kan uppnås."

Per-Olof Eriksson, tidigare CEO Sandvik AB

Fakta om boken

Bokens titel: Värdebaserad vård. Hur bra kan vi bli?

Författare: Jörgen Nordenström

ISBN: 9789185565658
Utgivningsdatum: maj 2014
Sidor: 168

Boken finns också som e-bok: ISBN 9789185565696.