Skip to main content

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

LifeGene - en nationell studie av global betydelse

[2008-02-19] Karolinska Institutet har från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt från AFA Försäkring mottagit 45 respektive 50 miljoner kronor till den av KI initierade nationella studien LifeGene.

Infektioner, astma, allergier, inflammatoriska sjukdomar, psykiska sjukdomar, och skelettets och rörelseorganens sjukdomar tillhör våra vanligaste sjukdomar. De är också de sjukdomar som kostar samhället mest. Paradoxalt nog är vår kunskap om dessa sjukdomar, som uppkommer tidigt eller mitt i livet, mycket begränsad. Vi vet att såväl arv som miljö och livsstil har betydelse för benägenheten att utveckla dem, men vi vet inte hur dessa faktorer samspelar.

Den av Karolinska Institutet initierade studien LifeGene är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att bygga en resurs för forskning inom alla medicinska discipliner. Ny och banbrytande forskning blir möjlig kring sambanden mellan arv, miljö och livsstil. Studien är ett internationellt unikt initiativ som kommer att omfatta studier av en halv miljon svenskar med målet att skapa nya verktyg för att förebygga, diagnostisera och behandla våra vanligaste folksjukdomar.

- Då LifeGene fokuserar på sjukdomar som drabbar oss mitt i livet, ser vi att denna studie inte bara kommer att leda till kunskap som kan bidra till att minska det individuella lidandet för dem som drabbas av dessa sjukdomar: Den kan också komma att leda till sänkt sjukfrånvaro på arbetsmarknaden, säger Torgny Wännström, VD i AFA Försäkring. Det faktum att LifeGene är ett nationellt samarbetsprojekt har varit viktigt för oss i vårt donationsbeslut. Det är en studie som kommer att gynna alla våra intressenter.

- Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har en lång relation till svensk medicinsk forskning och till Karolinska Institutet. Vi tycker därför att det är glädjande att vi nu, med den största enskilda donationen i våra stiftelsers historia, kan bidra till ett projekt som så tydligt bygger på ett samlat nationellt kunnande inom den medicinska forskningen, säger Edvard Söderberg, Direktör för Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.

Fyra professurer i medicinsk forskning

Karolinska Institutet har från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser mottagit en donation på 100 miljoner kronor. Donationen möjliggör inrättandet av fyra professurer inom strategiskt viktiga områden i medicinsk forskning.

Med en växande andel äldre i befolkningen och med ett ökande antal livsstilsrelaterade sjukdomar har hälso- och sjukvårdens behov kommit att ändra karaktär. Därmed ställs också helt nya krav på hur den medicinska forskningen ska organiseras för att kunna svara upp mot vårdens framtida behov.

- För att forskningen ska hålla jämna steg med sjukvårdens efterfrågan krävs såväl storskalighet som spets, säger professor Harriet Wallberg-Henriksson, rektor. Inte minst behöver vi starka forskningsledare, vilket den generösa donationen från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser nu gett oss resurser att attrahera.

Av de fyra nya Söderbergska professurerna vid Karolinska Institutet kommer den Söderbergska Jubileumsprofessuren i medicinsk forskning att inriktas mot storskalig biomedicinsk forskning. Med hemvist vid det nyligen invigda Science for Life Laboratory på Karolinska Institutets campus i Solna kommer professuren att få en strategisk roll i utvecklingen av detta nationella biomedicinska forskningscentrum.

- För att bedriva världsledande forskning kring hälsa och livsstilssjukdomar, krävs spetskompetens i hela kedjan från molekyl till patient. För Karolinska Institutet är den Söderbergska Jubileumsprofessuren en avgörande pusselbit i denna kedja. En annan är tre Söderbergsprofessurer i klinisk medicinsk forskning, säger professor Martin Ingvar, dekanus för forskning.

Söderbergsprofessurerna i klinisk medicinsk forskning har ett uttalat fokus på starka forskningsledare inom klinisk forskning.

- Karolinska Institutet har under två sekler haft en unik position inom den svenska medicinska forskningen. Från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser är vi stolta att uppmärksamma universitetets 200 årsjubileum med en gåva som tydligt riktar sig mot forskning för det tredje seklet, säger Tomas Söderberg och Ragnar Söderberg, ordförandena för stiftelserna.

Om donatorn

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades 1960. Under år 2009 anslog stiftelserna totalt 259 miljoner kronor till vetenskapliga och motsvarande ändamål. Av dessa erhöll Karolinska Institutet 58,4 miljoner kronor. Stiftelsernas syfte är att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena ska komma ifråga.