Styrdokument

För att styra verksamheten i den riktning man önskar fattar konsistoriet, rektor, universitetsdirektör, verksamhetsstyrelser med flera beslut om övergripande styrdokument såsom riktlinjer och planer.

Regleringsbreven

I breven beskriver regeringen vilket mål och uppdrag myndigheten har och hur mycket pengar den får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året och publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Regleringsbrev för budgetåret 2021: Karolinska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2021: Universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2021: Anslag 2:64 inom utbildning och universitetsforskning (utgiftsområde 16)

Regleringsbrev för budgetåret 2021: Anslag 3:13 inom utbildning och universitetsforskning (utgiftsområde 16)

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar

KIs verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar inom Karolinska Institutet.

Föreskrifter, riktlinjer, och anvisningar inom Karolinska Institutet