Skip to main content

Rollbeskrivning och delegering för miljö- och hållbarhetsombud

I ”Rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet” framgår att prefekten har det övergripande ansvaret för all verksamhet vid institutionen. I det ingår också miljö- och hållbarhetsarbetet på arbetsstället.

Till stöd i detta arbete bör prefekten i enlighet med bilaga till delegationsordningen: ”Anvisningar och mallar för institution” och KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling enligt ”Organisation och ansvar” utse en eller flera representanter för frågor som rör miljö- och hållbarhetsarbetet på institutionen.

Karolinska Institutet har redan idag en etablerad organisation med representanter för miljö och hållbar utveckling på institutionsnivå, där de flesta institutioner har en eller flera representanter för miljö och hållbar utveckling. För att ha en enhetlig nomenklatur med liknande funktioner inom t.ex. kemikaliesäkerhet och arbetsmiljö benämns institutionernas representanter för miljö och hållbar utveckling numera ”miljö- och hållbarhetsombud”.

För att ge miljö- och hållbarhetsombuden klarare mandat att bedriva arbetet med miljö och hållbarhet lokalt har en rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifterna ifråga tagits fram. Delegeringen av dessa arbetsuppgifter skall göras skriftligt och blankett för ändamålet och instruktioner finns i av rektor fastställd Rollbeskrivning och Delegering.

Här är en kort beskrivning av hur miljö- och hållbarhetsarbetet bör struktureras på institutionerna:

  • Ett eller flera miljö- och hålbarhetsombud per institution utses av prefekt via skriftlig delegation. På de flesta institutioner är dessa funktioner och arbetsuppgifter redan etablerade, och då räcker det att inkomma med påskrivna delegeringar för de befintliga ombuden.

För övriga institutioner handlar det om att utse personer för uppdragen och därefter inkomma med delegeringar.

  • Ombuden har som uppgift att stödja prefekterna i institutionernas arbete med miljö och hållbar utveckling enligt rollbeskrivningen. Arbetsuppgifterna kan delas och/eller fördelas beroende på lokala förutsättningar. Miljö- och hållbarhetsombuden utbildas av KI:s miljösamordnare och ingår i ett nätverk av miljö- och hållbarhetsombud inom organisationen, för att stärka samarbeten och utbyte av erfarenheter mellan institutionerna.

Kontaktperson:

Miljösamordnare

Ann Rämme Strömberg

Telefon: 08-524 862 41
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ann.ramme.stromberg@ki.se