Skip to main content

Rektors julbrev 2016

Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen. Orden är Dag Hammarskjölds, FN:s generalsekreterare från 1953 fram till sin död 1961. Efter ett turbulent år tar Karolinska Institutet sikte på framtiden. Vårt universitet genomgår just nu en stor förändring. Vi kan alla vara stolta över att vara en del av ett internationellt framgångsrikt medicinskt universitet som tar sig an viktiga samhällsutmaningar och åstadkommer mycket bra för individer och samhället – det får vi inte glömma bort – och med hjälp av våra erfarenheter från det gångna året jobbar vi tillsammans för att bli ett ännu bättre universitet.

I takt med att KI växer och forskningen utvecklas ökar behovet av avancerade laboratorier och moderna lokaler. Därför satsar vi på nya miljöer för framtidens KI, ett KI som har målet att forskare, lärare och studenter ska få bästa möjliga förutsättningar att arbeta och utvecklas. Den förändringsresa som KI nu ska genomgå fram till 2019, med Biomedicum som det enskilt största projektet, kommer att medföra finansiella och praktiska utmaningar. Men det är min övertygelse att med modern infrastruktur och möjligheter till god och gränsöverskridande forskning kommer KI att kunna behålla och rekrytera medarbetare och studenter i en hårdnande global konkurrens. Att Life Science klustret i Hagastaden dessutom är på väg att realiseras ökar våra möjligheter att samverka med andra universitet, sjukvården och näringslivet.

Framöver ser jag också vikten av att vi fortsätter att hålla den etiska diskussionen levande och funderar över de val vi gör i våra arbeten. Vi som forskar eller studerar på KI ställs ständigt inför frågeställningar som handlar om moral och etik. Det är frågor som inte alltid har enkla svar och i detta blir vi aldrig färdigutbildade. Nästa år kommer KI att bilda ett nytt etikråd, som har uppdraget att driva och diskutera etiska frågor inom forskning och utbildning. Rådet, som ska utforma universitetets etiska riktlinjer, blir en grundpelare för de etiska värderingar som ska genomsyra universitetet. Just nu kan du som är medarbetare eller student på KI nominera medlemmar till etikrådet, en möjlighet jag hoppas att många av er tar tillvara.

I början av nästa år kommer vi också att kommunicera och initiera projektet ”Framtidens KI”, det projekt där vi kraftsamlar runt tre övergripande områden i Strategi 2018; Ledarskap-Medarbetarskap, kvalitet och organisation. Projektet innefattar de förslag på åtgärder som tagits fram efter årets utredningar. Som komplement till Strategi 2018 innefattas bland annat ett fördjupat inre arbete med efterlevnad av regler, kvalitetssäkring och tydlighet i delegationsordning, både inom KI och i gränssnittet mot andra aktörer, inte minst med vården i Stockholms län. KI ska vid utgången av 2017 ha tydliga riktlinjer och regelverk och en samsyn som stödjer kärnverksamhetens och alla medarbetares och chefers arbete. Hög kvalitet, god kvalitetssäkring och effektivitet ska prägla universitetets alla delar. Under 2017 kommer hela verksamheten att genomlysas som underlag för en mer ändamålsenlig organisation, anpassad för att motsvara de högt ställda mål som KI har. Men målet är inte att strömlinjeforma KI på bekostnad av pluralism och kreativitet. Dessa är vitala framgångsfaktorer i varje akademi och i högsta grad för KI. Samtidigt måste vi ställa lika höga krav på vår värdegrund som vår arbetskultur.

En grundförutsättning för allt detta är att vi på KI har en miljö präglad av lyhördhet och trygghet och det är min absoluta ambition att förmedla ett ledarskap som möjliggör detta. Det är först då som människor blir kreativa och kan uppnå sin fulla potential. Och det behöver KI. För vad vore ett universitet utan människor som tänker nytt?

Nu är vi på väg mot julen med tända ljus, julmat och kanske en och annan tomte. Vi är också på väg mot ett nytt år som erbjuder oss nya chanser och upplevelser. För KI:s del är jag övertygad om att 2017 är möjligheternas år. Bara vi inte tittar ner när vi tar nästa steg utan höjer blicken och fokuserar på horisonten.

God jul och gott nytt år!

Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor