Skip to main content

Meda AB

Inflammatoriska sjukdomar

[2008-02-19] Karolinska Institutet har från läkemedelsföretaget Meda mottagit en donation om 35 miljoner kronor för forskning kring inflammatoriska sjukdomar.

Inflammation är inte bara en del av kroppens naturliga immunförsvar mot främmande smittämnen. Inflammation som blir kronisk eller som utvecklar sig onormalt ligger även till grund för flera av våra vanligaste sjukdomar som reumatiska sjukdomar, multipel skleros (MS) och psoriasis. Inflammation är också ett kännetecken vid astma och allergi. Vid dessa tillstånd är inflammationssystemet felstyrt och överaktiverat. Forskningens utmaning är att förstå på vilket sätt miljöfaktorer och gener samverkar för att utlösa destruktiva immunreaktioner, och att sedan använda den kunskapen både för att ändra miljön - och därmed förebygga sjukdom - och att omprogrammera immunsystemet - för att behandla tidigt och effektivt.

- Inflammatoriska sjukdomar utgör ett av Medas prioriterade terapiområden, säger Medas koncernchef Anders Lönner. Vi är övertygade om att dessa sjukdomar i framtiden kommer att kunna både förebyggas och botas. I denna utveckling kommer Karolinska Institutet ha en avgörande roll tack vare sin spetsforskning inom inflammatoriska sjukdomar, sina helt nya angreppssätt för prevention och tidig behandling och sin unika närhet mellan grundläggande och patientnära forskning.

Medas donationsprofessur tillsatt

[2010-09-01] Ronald van Vollenhoven anställs from 1 september 2010 som professor i klinisk behandlingsforskning med särskild inriktning mot inflammationssjukdomar vid Institutionen för Medicin, Solna.

Ronald van Vollenhoven kommer att fokusera sin forskning kring nya terapier vid inflammationssjukdom, en grupp sjukdomar där inflammationer uppstår i kroppen utan känd orsak - dvs. utan förekomst av baciller eller virus. Sådana sjukdomar kallas även ofta för autoimmuna sjukdomar vilket anger att immunförsvaret själv börjar agera utan anledning.

Dessa tillstånd är inte sällan kroniska, och beroende på var i kroppen denna reaktion äger rum drabbas patienten på mycket olika sätt. Inom rörelseorganen kan en sådan autoimmun inflammation leda till ledgångsreumatism (reumatoid artrit) eller myosit (muskelinflammation), medan den i tarmarna kan orsaka Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, i nervsystemet multipel skleros, och i huden psoriasis eller diskoid lupus. Allt som allt berör inflammationssjukdomarna cirka 5 % av befolkningen.

Behandling av dessa sjukdomar har genomgått stora förändringar under de senaste 10-15 åren tack vara introduktionen i den kliniska praktiken av så kallade biologiska läkemedel, dvs. läkemedel som tagits fram med moderna molekylära metoder och som mycket specifikt riktas mot en eller annan komponent i den komplicerade inflammatoriska processen.

Det finns numera ett dussintal sådana läkemedel som används inom vården av patienter med inflammationssjukdomar, och de flesta faktiskt inom just reumatologin.

Denna utveckling har dock gått oerhört fort och vi har ännu inte svaren på många viktiga frågor kring dessa behandlingar, till exempel:

I vilket skede av sjukdomen kan de biologiska läkemedlen användas med bäst effekt, i vilka doser och hur ofta ska de ges för att nå optimala resultat, och i vilka kombinationer med andra mediciner?
Kan behandlingarna så småningom trappas ned eller till och med avslutas utan att patienten drabbas av ett återfall?
Hur förhåller sig dessa mediciner gentemot tidigare etablerade läkemedel och går det utvärdera dem i direkt jämförelse med varandra?
Påverkar patientens personliga karakteristika, bland dem kön, behandlingsresultaten?
Hur kan dessa biologiska läkemedel, som är mycket dyra, användas på ett för samhället ansvarsfullt sätt?

Alla dessa frågor kräver riktade kliniska studier för att besvaras. Tack vare den generösa donationsprofessuren från Meda AB har Karolinska Institutet nu fått möjligheten att initiera ett stort antal forskningsprojekt i syfte att besvara dessa frågor och arbeta mot en framtid där inflammationssjukdomar kommer att kunna behandlas än mer effektivt och optimalt för varje individuell patient och för samhället i sin helhet.