Skip to main content

LifeGene

Ytterligare en donation om 5 950 000 SEK.

AFA har genom AFA Sjukförsäkringsaktiebolags jubileumsstiftelse för forskning om folksjukdomar och AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolags jubileumsstiftelse för forskning om invalidiserande arbetsskador, skänkt ytterligare nästa 6 MSEK till Karolinska Institutets forskning.

Donationen kommer dels att användar till två post doc-tjänster inom området invalidiserande arbetsskador och dels två starka unga forskare inom området folksjukdomar.

LifeGene - en nationell studie av global betydelse

[2008-02-19] Karolinska Institutet har från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser samt från AFA Försäkring mottagit 45 respektive 50 miljoner kronor till den av KI initierade nationella studien LifeGene.

Infektioner, astma, allergier, inflammatoriska sjukdomar, psykiska sjukdomar, och skelettets och rörelseorganens sjukdomar tillhör våra vanligaste sjukdomar. De är också de sjukdomar som kostar samhället mest. Paradoxalt nog är vår kunskap om dessa sjukdomar, som uppkommer tidigt eller mitt i livet, mycket begränsad. Vi vet att såväl arv som miljö och livsstil har betydelse för benägenheten att utveckla dem, men vi vet inte hur dessa faktorer samspelar.

Den av Karolinska Institutet initierade studien LifeGene är ett nationellt samarbetsprojekt som syftar till att bygga en resurs för forskning inom alla medicinska discipliner. Ny och banbrytande forskning blir möjlig kring sambanden mellan arv, miljö och livsstil. Studien är ett internationellt unikt initiativ som kommer att omfatta studier av en halv miljon svenskar med målet att skapa nya verktyg för att förebygga, diagnostisera och behandla våra vanligaste folksjukdomar.

- Då LifeGene fokuserar på sjukdomar som drabbar oss mitt i livet, ser vi att denna studie inte bara kommer att leda till kunskap som kan bidra till att minska det individuella lidandet för dem som drabbas av dessa sjukdomar: Den kan också komma att leda till sänkt sjukfrånvaro på arbetsmarknaden, säger Torgny Wännström, VD i AFA Försäkring. Det faktum att LifeGene är ett nationellt samarbetsprojekt har varit viktigt för oss i vårt donationsbeslut. Det är en studie som kommer att gynna alla våra intressenter.

- Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser har en lång relation till svensk medicinsk forskning och till Karolinska Institutet. Vi tycker därför att det är glädjande att vi nu, med den största enskilda donationen i våra stiftelsers historia, kan bidra till ett projekt som så tydligt bygger på ett samlat nationellt kunnande inom den medicinska forskningen, säger Edvard Söderberg, Direktör för Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.