Skip to main content

Ledningssystem för miljö och hållbar utveckling

KI:s miljö- och hållbarhetsarbete har som målsättning att stärka och synliggöra KI:s forsknings- och utbildningsbidrag till en hållbar samhällsutveckling, samt att ta ett miljö- och ett socialt ansvar i sättet på vilket KI som verksamhet bedrivs.

Arbetet bedrivs inom ramen för ett ledningssystem som byggs upp enligt den internationella standarden för miljöledning ISO 14001.

Miljöutredning

Miljöutredningen syftar till att ge en nulägesanalys av KI:s miljöpåverkan och bedöma vilka miljöaspekter som har störst miljöpåverkan, så kallade betydande miljöaspekter. KI ska ha kännedom om och planera åtgärder för att hantera sina betydande miljöaspekter, och arbeta för att öka den positiva miljöpåverkan och minska den negativa miljöpåverkan.

KI:s betydande miljöaspekter är:

 • Forskning
 • Grundutbildning
 • Tjänsteresor
 • Energianvändning
 • Ny- och ombyggnad
 • Kemikalier och kemikalieavfall

Länk till Karolinska Institutets miljöutredning 2018.

Riktlinjer

KI:s Riktlinjer för miljö och hållbar utveckling anger övergripande målsättningar för KI:s miljö- och hållbarhetsarbete inom ett antal prioriterade områden - forskning, utbildning, energi, resor, upphandling, inköp, laboratoriesäkerhet samt avfall. Dessa riktlinjer utgör tillika KI:s miljöpolicy.

Mål och handlingsplaner

KI:s rektor har beslutat om en handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2019, med miljömål och planerade tillvägagångssätt för att uppnå målen. Handlingsplanen är interimistisk och är tänkt att styra arbetet inom miljö och hållbar utveckling under 2019, samtidigt som vi väljer att prioritera resurser mot det arbete som följer efter strategi 2030 samt den övergripande verksamhetsplanen och till detta kopplade handlingsplaner.

Handlingsplanen har sin utgångspunkt i och syftar till att bidra till uppfyllandet av 1 kap. 5 § första stycket högskolelagen (1992:1434), Sveriges nationella miljökvalitetsmål och FN:s Agenda 2030 som omfattar de stora utmaningar vi står inför globalt.

Övergripande mål för våra betydande miljöaspekter:

 • Grundutbildning: Synliggöra och stärka KI:s utbildning inom hälsa och hållbar utveckling.
 • Forskning: KI:s forskning inom hälsa och hållbar utveckling synliggörs och stärks.
 • Energianvändning: Minska energianvändningen med 25 % per m2 mellan 2010 – 2025.
 • Tjänsteresor: Minska klimatpåverkan från KI:s tjänsteresor med 5 % under 2019.
 • Ny- och ombyggnad: Att möbler, kontorsutrustning, instrument och annan utrustning i möjligaste mån återanvänds.
 • Kemikalier och kemikalieavfall: Arbeta med substitution, utfasning och minskning av mängden farliga kemiska produkter.

Alla mål och tillvägagångssätt återfinns i aktuell handlingsplan:

KI:s handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2019

Tidigare handlingsplaner:

KI:s handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2016-2018

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2018

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2017

KI:s handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2015

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2015

KI:s handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2014

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete 2014

Institutionsnivå

Handlingsplanen ligger även till grund för institutionernas/motsvarande arbete med miljö och hållbar utveckling under 2019. Institutionerna ska besluta om relevanta åtgärder/aktiviteter för att bidra till uppfyllandet av målen i denna handlingsplan, se under rubrikerna ”Institutioner eller motsvarande” för respektive avsnitt. Institutionerna kan välja att även fokusera på egna mål/aktiviteter.

Strategi 2018 går nu mot sitt slut och i samband med det skall institutionerna, verksamhetsstyrelser och de universitetsgemensamma funktionerna skriva en verksamhetsberättelse (VB) över de tre gångna åren (2016-2018).

Uppföljning

Denna handlingsplan ska följas upp i samband med KI:s övriga verksamhetsuppföljning. KI redovisar årligen miljö- och hållbarhetsarbetet, bl.a. i KI:s årsredovisning och i rapporter till Naturvårdsverket, Utbildningsdepartementet och Transportstyrelsen. Ledningen har årligen en genomgång av KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling, där uppföljning av miljöledningsarbetet redovisas och även förbättringsförslag tas upp. Ansvarig för respektive mål/aktivitet och institutioner ansvarar för att följa upp arbetet och redovisa resultat till miljö- och säkerhetsenheten på anmodan.

Uppföljning av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete ingår i KI:s sammanhållna kvalitetssystem.

Organisation och ansvar

Rektor har fastställt en organisation och en ansvarsfördelning inom KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. Rektor har även fastställt ett antal specifika uppdrag till KI:s styrelser och universitetsförvaltning.

Enligt ovanstående Organisation och ansvar inom KI:s miljö- och hållbarhetsarbete och rektors besluts- och delegationsordning har KI:s prefekter det yttersta ansvaret för miljö- och hållbarhetsarbetet på institutionsnivå. Till sitt stöd har de utsett en eller flera representanter för miljö och hållbar utveckling som bistår i detta arbete. Rektor har nu fastställt en rollbeskrivning och delegering av arbetsuppgifter för dessa miljö- och hållbarhetsombud. Delegeringen av arbetsuppgifter skall göras skriftligt enligt instruktion i nedanstående dokument.

Kompetens

Samtliga medarbetare vid KI ska ha kännedom om miljö- och hållbarhetsarbetets övergripande målsättningar samt gällande verksamhetsregler som berör det egna arbetet. Ett antal nyckelbefattningar har därutöver ytterligare kompetenskrav.

Det är därför viktigt att nya medarbetare får en introduktion till miljö- och hållbarhetsarbetet i samband med institutionens arbetsplatsintroduktion. Genomgången introduktionsutbildning på plats ska dokumenteras och arkiveras enligt institutionens gällande rutiner.

KI har även ett webbaserat introduktionspaket för nya medarbetare där det finns med en modul om miljö och hållbar utveckling, samt en modul om labsäkerhet, där vi har samlat information som är bra att känna till, både innan medarbetare börjar och när de väl är på plats.

Det finns fler utbildningar och kurser inom området, som hanteras via Miljö- och Säkerhetsenheten, som du kan läsa mer om här.

Regler

Följande universitetsgemensamma regler ingår i KI:s ledningssystem för miljö och hållbar utveckling:

Institutioner kan vid behov utforma kompletterande regler, instruktioner och checklistor som gäller den egna institutionen. Mallar som kan användas finns längst ner på sidan Mallar under Wordmall för intern rapport och PM.

OBS! Institutioner måste se till att aktuella versioner av universitetsgemensamma regler, riktlinjer och anvisningar respektive egna kompletterande rutiner används i verksamheten. Länk till sidan Regler, riktlinjer och anvisningar A-Ö.

Lagar och lagefterlevnad

Lagar, förordningar och föreskrifter som berör KI:s miljö- och hållbarhetsarbete är sammanställda i en webbaserad lista. Laglistan är även ett verktyg för årlig kontroll av lagefterlevnad.

 • Laglista (Användarnamn: Karolinska Institutet, Lösenord: 1234ki)

Interna miljörevisioner

Interna miljörevisioner genomförs årligen mot ISO 14001. KI:s hela organisation ska täckas under en treårsperiod vilket i princip innebär att varje institution får besök av den interna miljörevisorn vart tredje år. Efter avslutad intern miljörevision ska den verksamhet som har reviderats upprätta en åtgärdsplan för eventuella avvikelser.

Avvikelsehantering

Avvikelser, händelser som påverkar eller riskerar att påverkan miljön runtomkring oss, ska som regel utredas, åtgärdas och följas upp lokalt. KI har implementerat ett web-baserat incidentrapporteringssystem där avvikelser inom arbetsmiljö och säkerhet/miljö ska anmälas. Incidenter och händelser som rapporteras in kan användas till att genomföra förbättringar för dig som arbetar eller studerar på KI.

Ledningens genomgång

Rektor utvärderar minst en gång per år att KI:s ledningssystem för miljö- och hållbar utveckling är tillräckligt och verkningsfullt. KI:s ledningsgrupp bereder rektors genomgång av ledningssystemet.

Övriga styrdokument

Kontakt

 

Miljösamordnare

Ann Rämme Strömberg

Telefon:08-524 862 41

Enhet:Miljö och säkerhet

E-post:ann.ramme.stromberg@ki.se