Skip to main content

Interna miljörevisioner på KI 2018

Årets interna miljörevisioner på KI kommer vara koncentrerade till v.48. I år revideras institutionerna MTC, MBB, CMB, IMM, KM och FM i Biomedicum.

Dessutom kommer delar av Universitetsförvaltningen att revideras. En kallelse har skickats ut till dem som ska revideras.

För att ha ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete arbetar KI med att bygga upp ett ledningssystem för miljö och hållbar utveckling som är certifierbart enligt den internationella standarden ISO 14001. Som ett led i detta arbete sker interna miljörevisioner för att kontrollera om vi följer KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling och att vi efterlever t.ex. rutiner, gällande lagkrav och kraven i ISO 14001-standarden.

De interna miljörevisionerna kan ses som ett hjälpmedel för att hitta förbättringsområden i miljö- och hållbarhetsarbetet och hjälper till att rusta KI inför en ev. extern miljörevision. Att KI ska genomföra årliga interna miljörevisioner är även ett krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Treårsperiod

KI:s hela organisation ska revideras under en treårsperiod, vilket innebär att varje institution får besök av den interna miljörevisorn minst vart tredje år.

Revisionsbesök

På grund av de stora flyttarna och pågående omorganisation på KI har vi valt att lägga upp interna miljörevisionerna på följande sätt i år:

Revisionsbesöken består av ett möte med institutionens/motsvarandes ledning och miljö- och hållbarhetsombud. Vi kommer att använda underlag och resultat från de inspektioner som skett på laboratorium på KI under hösten för de institutioner som ska revideras, för att effektivisera revisionsprocessen och minska tidsåtgången.

KI har anlitat miljö- och hållbarhetskonsulter från konsultföretaget Envima för att genomföra årets interna miljörevisioner.

Revisionsrapport

Efter avslutad intern miljörevision sammanställer revisorerna en revisionsrapport med ev. avvikelser. Den verksamhet som har reviderats och fått någon avvikelse ska upprätta en åtgärdsplan för eventuella avvikelser och åtgärda avvikelser enligt KI:s rutin för interna miljörevisioner.

Kontakt

Har du frågor om de interna miljörevisionerna, kontakta KI:s miljösamordnare Ann Rämme Strömberg, e-post: ann.ramme.stromberg@ki.se

Miljösamordnare

Ann Rämme Strömberg

Telefon: 08-524 862 41
Enhet: Miljö och säkerhet
E-post: ann.ramme.stromberg@ki.se