Skip to main content

Interna miljörevisioner på KI 2017

Årets interna miljörevisioner på KI kommer vara koncentrerade till v.48 - 49. I år revideras institutionerna LIME, PHS, KI SÖS och KIDS.

Dessutom kommer Styrelsen för forskning, Styrelsen för utbildning, Styrelsen för forskarutbildning, och delar av Universitetsförvaltningen att revideras.

För att ha ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete arbetar KI med att bygga upp ett ledningssystem för miljö och hållbar utveckling som är certifierbart enligt den internationella standarden ISO 14001. Som ett led i detta arbete sker interna miljörevisioner för att kontrollera om vi följer KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling och att vi efterlever t.ex. rutiner, gällande lagkrav och kraven i ISO 14001-standarden.

De interna miljörevisionerna kan ses som ett hjälpmedel för att hitta förbättringsområden i miljö- och hållbarhetsarbetet och hjälper till att rusta KI inför en ev. extern miljörevision. Att KI ska genomföra årliga interna miljörevisioner är även ett krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Treårsperiod

KI:s hela organisation ska revideras under en treårsperiod, vilket innebär att varje institution får besök av den interna miljörevisorn minst vart tredje år. Vid årets interna miljörevision kommer följande institutioner/motsvarande revideras: LIME, PHS, KI SÖS och KIDS. Dessutom kommer Styrelsen för utbildning, Styrelsen för forskarutbildning, Styrelsen för forskning och delar av Universitetsförvaltningen att revideras.

Möten och besök

KI har anlitat miljökonsultföretaget Envima för att genomföra årets interna miljörevisioner. Revisionsbesöken består främst av ett möte med institutionens/motsvarandes ledning och miljö- och hållbarhetsombud.

Mötet följs av en rundtur på institutionen/motsvarande för att undersöka hur arbetet med miljö och hållbar utveckling praktiskt bedrivs ute i verksamheten. Det är därför bra att medarbetarna känner till KI:s riktlinjer för miljö och hållbar utveckling, gällande verksamhetsregler och var man finner information om KI:s miljö- och hållbarhetsarbete.

Revisionsrapport

Efter avslutad intern miljörevision sammanställer revisorerna en revisionsrapport med ev. avvikelser. Den verksamhet som har reviderats och fått någon avvikelse ska upprätta en åtgärdsplan för eventuella avvikelser och åtgärda avvikelser enligt KI:s rutin för interna miljörevisioner.

Kontakt

Har du frågor om de interna miljörevisionerna, kontakta KI:s miljösamordnare Ann Rämme Strömberg, e-post: ann.ramme.stromberg@ki.se