Skip to main content

Hur Karolinska Institutet kom till

I boken Hur Karolinska Institutet kom till, av medicinhistorikern Julius Rocca, får vi följa med på en resa genom olika tidsdokument som beskriver bakgrunden till bildandet av Karolinska Institutet.

Det är spännande läsning, där bland annat förespråkare för ett nytt professionellt medicinskt universitet i Stockholm och motståndare till detsamma, främst från Uppsala, kommer till tals.

De som genomdrev bildandet var främst tre läkare verksamma i Stockholm: Anders Hagströmer, Carl Travenfeldt och David von Schulzenheim. Grundandet av Karolinska Institutet har tidigare främst förklarats med behovet av fler fältskärer, efter kriget mot Ryssland. Men Julius Roccas forskning visar att de tre läkarnas mål också var att åstadkomma en förbättrad läkarutbildning och på sikt ett professionellt medicinskt universitet. Det är intressant att konstatera att det redan vid Karolinska Institutets bildande fanns tankar om ett renodlat medicinskt universitet, inte olikt dagens KI.

Det var just avsaknaden av andra ämnesområden som främst upprörde professorerna i Uppsala. Här fanns vid den här tiden landets enda läkarutbildning och man såg därför av naturliga skäl med misstro på vad som tilldrog sig i Stockholm. Det hela utvecklades till en långvarig schism, som pågick långt in på 1800-talet.

Sedan Karolinska Institutet (KI) grundades år 1810 har det haft en unik ställning i Sveriges akademiska liv. Till skillnad från de gamla universiteten med flera olika fakulteter var institutets verksamhet redan från början begränsad till det medicinska området. Att en enda fakultet skildes ut från de övriga ledde till hätskt och hetsigt motstånd under mer än ett halvsekel. Men motståndet enade och stätkte institutets lärarkår. Man gjorde allt för att uppnå högsta möjliga standarf på såväl forskningsarbete som grundutbildning och högre undervisning. Detta erkändes av Alfred Nobel, som i sitt testamente av år 1895 anförtrodde KI uppdraget att uydela Nobelpriset i fysiologi eller medicin, något som ytterligare stärkte institutets anseende.

I dag är KI ett medicinskt universitet på hög internationell nivå. Det erbjuder tjugo utbildningsprogram på det medicinska området och har den näst största ekonomiska omsättningen av alla svenska universitet. Den ursrungliga tanken att låta institutet koncentrera sig på ett enda området - och förse det med tillräckliga medel till detta - har tillsammans med Nobelprisets prestige visat sig leda till framgång.

I föreliggande verk har Julius Rocca undersökt de ursprungliga idéer som ledde till KIs grundande. Det hävdas ofta att institutet kom till som en ren följd av att Sveriges senaste krig, avslutat 1809, hade avslöjat landets behov av fler fältskärer. Här visar emellertid Rocca att idéerna bakom institutets tillkomst var mer komplexa än så och går längre tillbaka i tiden. Därför är denna bok ett värdefullt bidrag till våra kunskaper om Sveriges mest välkända medicinska läroanstalts historia - en läroanstalt som år 2010 firade sitt 200-års jubileum.

Fakta om boken

Bokens titel: Hur Karolinska Institutet kom till

Författare: Julius Rocca

ISBN 9789185565412
Utgivningsdatum: december 2010
Sidor: 107