Skip to main content

Framtidens lärandemiljöer

Här finns rum för lärande - Projektet Framtidens lärandemiljöer bygger på pedagogisk forskning och har som mål att lärandemiljöerna på Karolinska Institutets campus, tillsammans med de kliniska miljöer där undervisning sker, ge de bästa förutsättningarna för utbildning av högsta kvalitet.

Framtidens lärandemiljöer. Foto: Teresa Sörö.

Fysiska lärandemiljöer

Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet startade projektet Framtidens lärandemiljöer inom hälso- och sjukvårdens utbildningar år 2009. Syftet med satsningen är att anpassa den fysiska lärandemiljön, det vill säga lärosalar och informella mötesplatser, till den pedagogik som används inom utbildning­arna i dag. Utvecklingen av digitala medier och IT har gjort att lärande inte längre är begränsat i tid och rum. Därtill är dagens pedagogik mycket mer problemorienterad och aktiverande än tidigare. Det ställer nya krav på lärosalar som främjar dialog. Pro­jektet är baserat på forskning om lärande i hälso- och sjukvårdens utbildningar och bygger på tre principer: dialog, synliggörande av kunskaper och kollaborativt lärande.

  • Dialog. I traditionella lärandemiljöer har utformningen ofta kretsat kring monolog med betoning på kunskapsöverföring. Hörsalen, som namnet säger, är ett exem­pel på detta. De miljöer som nu utvecklas syftar istället till att möjliggöra samtal och ett aktivt lärande. Lärosalar och informella miljöer ska främja dialog och en problemorienterad aktiv pedagogik.
  • Synliggörande av kunskaper och tidigare erfarenheter. Alla studenter och andra kursdeltagare har kunskap och erfarenhet med sig in i en lärandesituation. Att kunna synliggöra resonemang, hur något uppfattas eller antas hänga samman är en viktig del av lärandet. Därför har alla nya lärandemiljöer fått många nya skrivytor som gör att deltagare kan visualisera sina tankar i väsentligt högre grad än tidigare.
  • Kollaborativt lärande. Studenter och kurs­deltagare lär av och genom varandra. Läran­de sker i allt högre grad utanför schemalagd undervisningstid genom att en stor del av utbildningsresurserna finns tillgängliga digitalt.

Mötesytor

Framtidens lärandemiljöer inkluderar inte bara traditionella miljöer. Utanför lärosalarna finns de informella mötesplatserna, exempelvis i korridorer och andra studieytor inom en byggnad.

Dessa mellanrum är viktiga sociala zoner. Att göra det möjligt för studenter från olika utbildningsprogram att mötas främjar inter­professionellt Informella mötesytor på Alfred Nobels Allé 23. Foto: Teresa Sörö.lärande. Även inom ett sjukhus är de informella miljöerna av stor vikt för lärande, socialisation och reflektion. Projektet har därför valt att göra de informella miljöer­na mer attraktiva i syfte att locka studenterna att studera i de lokaler som universitetet tillhandahåller.

Populärt koncept

Inom Karolinska Institutet har över femtio miljöer gjorts om hittills, varav två tredjedelar på campus Solna och en tredjedel på campus Flemingsberg. I Solna har bland annat Berzelius­laboratoriet fått nya grupprum och studieplatser, och många av de bokningsbara lärosalarna är ombyggda. I Flemingsberg kommer ytterligare cirka 50 lärosalar samt ett flertal informella miljöer byggts om, bland annat på Alfred Nobels Allé 23. Forskningslabora­toriet Biomedicum på campus Solna rymmer en konferensmiljö som byggs utifrån samma koncept. Även de nya lärandemiljöerna inom Karolinska Universitetssjukhuset, både kliniska och student- och konferenscentrum, bygger på samma idé. Konceptet kommer också att användas för två interaktiva salar och en stor informell lärandemiljö i den nya forsknings­byggnaden Neo som ska byggas på campus Flemingsberg. Läs mer om Biomedicum och forskningshuset Neo på sidan om framtidens laboratorium.

Alla som besöker någon av Karolinska Institutets och sjukhusets lärandemiljöer ska direkt förstå att undervisning och lärande är en högprioriterad fråga på KI.

Jonas Nordquist, föreståndare för Medical Case Centre och projektledare för Framtidens lärandemiljöer

Framtidens lärandemiljöer. Foto: Andreas Beronius, Teresa Sörö och Stefan Zimmerman.

Bilder

Foton på renoverade lärandemiljöer på campus.

Korta fakta

  • Genomförande: På campus Solna och campus Flemingsberg samt på de sjukhus där Karolinska Institutet bedriver utbildning.
  • Syfte: Skapa rum för ett aktivt lärande.
  • Pågår under perioden: 2011–2018.