Etikpriset

This page in English

Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet. Syftet med priset är att öka det etiska medvetandet och att uppmärksamma goda förebilder bland medarbetarna.

Pristagare 2015 - Lena Marions

Lena Marions, universitetslektor och docent vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, och studierektor för läkarstudenterna termin 10 under kursen i reproduktion och utveckling.

Lena Marions får priset för att hon på ett föredömligt sätt integrerat ämnet medicinsk etik i undervisningen i klinisk verksamhet. Det gäller framförallt integreringen av ämnet medicinsk etik med ämnen som prenatal diagnostik och klinisk genetik men också inom gynekologin som sådan. Den integrerade undervisningen fungerar som en förebild för hur undervisningen i medicinsk etik kan genomföras.

Lena Marions har också visat prov på civilkurage i samband med förskrivning av preventivmedel och i detta sammanhang försvarat unga kvinnors rättigheter utan inblandning av andra aktörer.

 

Tidigare pristagare

Pristagare 2014 - Göran Tomson

Göran Tomson, professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning vid Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap får priset för att han genom hela sin verksamhet konsekvent omsatt tillämpad etik i undervisning, forskning och skapande av akademiska nätverk. Han har genom sitt arbete sökt påverka nationella och internationella policydokument vilket har bidragit till att förbättra kvalitet och effekt på hälso- och sjukvård i fattiga länder och befolkningar, förebygga medicinskt framkallad fattigdom, samt ge ökad kulturell förståelse. Göran Tomson har dragit upp riktlinjerna för Karolinska Institutets Afrikastrategi och arbetar nu med att förbättra vårdkvalitet i låg- och medelinkomstländer genom WHO:s ”Alliance for Health Systems and Policy Research”. Göran Tomson har även starkt engagerat sig för att få igång en internationell samverkan mot det kollektiva hot som antibiotikaresistensen utgör.

Pristagare 2013 - Mari​e Chenik

Marie Chenik, leg. sjuksköterska, fil. mag.och etiksamordnare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge får etikpriset för att hon har haft förmågan att genom strukturerade utbildningsinsatser skapa en brygga mellan forskarvärlden och den kliniska verksamheten och för att hon på ett organiserat sätt lyckats få in etikarbetet i den kliniska vardagen.

Pristagare 2012 - Kerstin Hagenfeldt

Kerstin Hagenfeldt har som ledamot och ordförande i programnämnden för läkarutbildningen 1982-1993 och som professor i gynekologi och obstetrik haft stor betydelse för etikämnets tillkomst vid Karolinska Institutet. Som gynekolog ställdes hon ofta inför etiska frågor kring till exempel abort och barnlöshet och när hon blev engagerad i programnämnden för läkarutbildningen ökade intresset för ämnet. Etikämnet fanns knappt alls med i läkarutbildningen förutom som en del av en kurs i medicinsk psykologi.

Pristagare 2011 - Ann-Christine Eklöf och Brun Ulfhake

Etikpriset 2011 tilldelades Ann-Christine Eklöf och Brun Ulfhake för deras arbete med att försöka öka förståelsen för djuretiska frågor på Karolinska Institutet. Både Eklöf och Ulfhake har genom sitt arbete med försöksdjursverksamheten vid KI på ett avgörande sätt bidragit till att KI under de senaste åren har förbättrat sin djuretiska profil. De har genom diskussion och information varit med att lyfta fram djuretiska frågor på KI och på så sätt bidragit till att forskare på KI har fått förståelse och medvetenhet om de djuretiska aspekterna.

Pristagare 2010 - PC Jersild

Etikpriset 2010 tilldelades författaren PC Jersild för hans insatser för att klarlägga och levandegöra medicinetiska frågeställningar i universitetets olika utbildningar. PC Jersild har genom sitt författarskap och sitt uttalade intresse för medicinsk etik bidragit till att det etiska medvetandet har ökat i såväl samhällsdebatten som vid Karolinska Institutet.

Pristagare 2009 - Paul Hjemdahl

Etikpriset 2009 tilldelades Paul Hjemdahl för sitt engagemang och försvar av högre forskningsetiska kvalitetskrav. Han har verkat för skarpare och jävsfri granskning, förebyggande insatser mot oredlighet, samt förtjänstfullt berört ömtåliga frågor för samarbetet mellan akademi och industri inom den medicinska forskningen. Paul Hjemdahl är ett efterföljansvärt exempel för en fortsatt engagerad och initierad diskussion i forskningsetiska frågor.

Pristagare 2008 - Annika Tibell

Etikpriset 2008 tilldelades Annika Tibell för hennes klara och tydliga etiska förhållningssätt och engagemang i frågor som rör organdonationer och tranplantationer; alltifrån det viktiga mötet med patienter och anhöriga till betydelsefullt internationellt arbete, där bland annat skyddet för den enskilda donatorns integritet varit en central aspekt.

Pristagare 2007 - Bo Lindblad

Etikpriset 2007 tilldelades Bo Lindblad för att han oförtröttligt fortsatt att vara aktiv i sin ledarroll, som präglas av entusiasm, empati och förtroende. Genom åren har Bo Lindblad utvecklat samarbetet låginkomstländer i Asien och Afrika. Han har bidragit med kunskap och förståelse för olika kulturer i en strävan att genomföra etiskt grundad forskning av hög kvalitet. Genom att föra samman forskare från olika kulturell bakgrund har han både direkt och indirekt bidragit till att utveckla en universellt accepterad hög etisk standard.

Pristagare 2006 - Gunilla Nordenram

Etikpriset 2006 - det första - tilldelades Gunilla Nordenram för hennes arbete att höja den etiska medvetenheten och kunskapen runt äldres tandhälsa generellt, men speciellt rörande de dementa äldre. Hon har också medverkat i flera böcker på svenska och internationellt och är en flitigt anlitad föreläsare och har på bred front höjt den etiska medvetenheten för äldretandvården, inte bara inom tandvårdsprofessionen utan också inom övriga yrkesgrupper för vård- och omvårdnad.

Pris