Skip to main content

Visuella metoder som ett sätt att understödja vardagens möten i demensvård

Syftet med detta delprojekt är att utveckla kunskapen om möten i vården mellan yngre personer med demens och deras vårdare i det dagliga livet i ett vård- och omsorgsboende. I projektet används visuella metoder (bilder, fotografier) och berättelser för att möjliggöra och underlätta aktivt deltagande hos både de boende och vårdarna.

Delprojektet bidrar med ny kunskap om kliniska möten inom institutionens kontext och kultur, och denna kunskap kan användas för att planera förbättringsåtgärder där personerna med demens och deras vårdare aktivt involveras. Projektet bygger på de nationella riktlinjerna för demensvård som utgår ifrån Socialstyrelsen. Det avslutas 2016.

Ledare

Medarbetare

Louise Nygård

Finansiärer

Riksföreningen för åldrandeforskning (RÅF), FORTE.