Skip to main content

Utveckling av bedömning av medvetenhet om aktivitetsbegränsningar

Assessment of Awareness of Occupational Performance (AAOP)[1] är ett nytt och innovativt sätt att bedöma medvetenhet om aktivitetsbegränsningar, utvecklat vid Karolinska Institutet, Stockholm.

AAOP är ett bedömningsinstrument baserat på intervju som ska användas i samband med en utförandeanalys med Assessment of Motor and Process Skills (AMPS). AAOP kan användas för att identifiera problemområden som klienten är mer eller mindre medveten om, och därmed ge information värdefull i prioritering och planering av interventioner. AAOP kan också, liksom AMPS, användas för att mäta förändring hos en klient över tid. AAOP är utvecklat för att användas av arbetsterapeuter med ett klient-centrerat och aktivitetsbaserat arbetssätt baserat på ett top-down approach.

Personer med olika typer av funktionshinder har ofta aktivitetsbegränsningar som inverkar på deras möjligheter att uppleva oberoende och delaktighet i sin vardag. Inom habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter erbjuds därför ofta arbetsterapi-insatser med syfte att öka förmågan och delaktigheten i utförandet av olika vardagssysslor för dessa personer. När människor utför vardagsaktiviteter reflekterar de sällan medvetet över sina egna resurser och begränsningar i det direkta utförandet. De flesta vardagsaktiviteter är inkorporerade/införlivade i personens vanor och rutiner och är därför heller inte särskilt krävande avseende metakognition: medvetenheten om sig själv och sin interaktion med omvärlden.

För att en person aktivt själv ska kunna förändra sitt utförande anses att en viss medvetenhet om de egna begränsningarna är nödvändig för att motivera till förändring. Personer som har en begränsad medvetenhet om sina aktivitetsbegränsningar kan därför vara mindre motiverade till att förändra sitt utförande. En medvetenhet om sina egna aktivitetsbegränsningar kan då vara en förutsättning för klientens engagemang i att vilja lära sig bemästra sina vardagsaktiviteter på ett mer kompetent sätt.

En begränsad medvetenhet är ett känt kliniskt fenomen hos personer med olika funktionshinder, t ex personer med stroke, MS, demens, utvecklingsstörning, eller olika typer av psykiska funktionshinder. Det saknas dock väl testade och standardiserade metoder för att bedöma personens medvetenhet om konsekvenserna i vardagslivet i relation till det specifika funktionshindret. Eftersom arbetsterapeuter idag arbetar med flera olika diagnosgrupper där medvetenheten om aktivitetsbegränsningar kan vara påverkad, är det viktigt att det finns metoder som på ett säkerställt sätt kan bedöma detta fenomen oberoende av vilken orsak (diagnos) som påverkar graden av medvetenhet.

Arbetsterapi inom habilitering och rehabilitering fokuserar idag på att utveckla ett klient- eller familjecentrerat perspektiv i planeringen av insatser. Detta innebär att man i planeringen fokuserar på de områden klienten själv upplever och prioriterar som viktiga. Klientens egen medvetenhet om aktivitetsbegränsningar är därför också central att beakta i en klientcentrerad arbetsprocess. En alltför begränsad medvetenhet kan annars vara ett hinder och innebära att de erbjudna insatserna inte får avsedd effekt.

Syften

Huvudsyftet med projektet kring utvecklingen av AAD är att utveckla kunskap om hur fenomenet medvetenhet om aktivitetsbegränsningar kan systematiskt mätas med en metodik som uppvisar god validitet, reliabilitet och sensitivitet samt ej uppvisar bias i relation till olika grupper.

Projektledare

Anders Kottorp, docent/lektor, leg arbetsterapeut,

Metoder

För närvarande pågår flera forskningsstudier där AAOP prövas i olika kliniska sammanhang.Modern test statistik (Rasch analys) är en bärande metod i utvecklingen av AAOP.

Finansiering

Projektet har stötts ekonomiskt av

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Social Forskning (FAS)
  • Centrum för Vårdvetenskap (CfV), Karolinska Institutet
  • Stiftelsen Sävstaholm
  • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters Stipendiefond

Publikationer i projektet

Kottorp A, Peterson Lie I, Heuchemer B & Gumpert C (2013). Evaluation of Activitites of Daily Living (ADL) ability and awareness among clients in a forensic psychiatry evaluation unit in Sweden. British Journal of Occupational Therapy, 76, 23-30.

Kottorp A, Ekstam L & Petersson Lie I (2013). Differences in awareness between persons with left and right hemispheric stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20,37-44.

Kottorp A & Petersson I (2011). Psychometric evaluation of an assessment of awareness using two different Rasch models. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18, 219–230.

Asaba E, Bontje P, Petersson I & Kottorp A (2011).The Assessment of Awareness of Ability (A3) in a Japanese context: A Rasch model application. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19, 370-376.

Öhman A, Nygård L & Kottorp A (2011). The relationship between occupational performance and awareness of disability in older adults with cognitive impairment or dementia. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18, 133-142.

Anderson R, Doble S, Merritt B & Kottorp A (2010). Assessment of Awareness of Disability (AAD) Measures among persons with Acquired Brain Injury (ABI). Canadian Journal of Occupational Therapy, 77, 22-29.

Patomella A-H, Kottorp A & Tham K. (2008). Awareness of driving disability in people with driving difficulties after stroke. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 15, 184-192.

Ekstam L, Uppgard B-M, Kottorp A. & Tham K. (2007). Awareness of disability and ADL ability in long-term follow-up after stroke. American Journal of Occupational Therapy, 61, 503-511.

Hällgren, M & Kottorp A (2005). Effects of occupational therapy program in activities of daily living and awareness of disability in persons with intellectual disabilities. Australian Occupational Therapy Journal 52, 350-359.

Kottorp A, Bernspång B, & Fisher AG (2003). Client-centred occupational therapy for persons with mental retardation: Implementation of an intervention programme in activities of daily living. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 10, 51-60.

För vidare information:

Om du vill veta mer om AAOP så kontakta gärna Anders Kottorp.

[1] Tidigare Assessment of Awareness of Ability (AAA); Assessment of Awareness of Disability (AAD)