Utlysning av medel inom ramen för forskarskolan i hälsovetenskap 2020

Inom ramen för forskarskolan i hälsovetenskap utlyses upp till 14 anslag för delfinansiering av doktorander vid KI. Anslaget ska användas till doktorandens lön. Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) har som mål att en ny kohort doktorander ska starta vartannat år.

Utlysningen 2020

Forskarskolan i hälsovetenskap utlyser upp till 14 anslag för delfinansiering av doktorand i forskningsprojekt, 2020, för antagning till höstterminen 2021. 

Ansökningsperiod: 12 oktober – 23 november 2020, kl 14.00.

Ansökningar sker genom KI Prisma och bedöms av en extern granskningsgrupp. 

Se mer information nedan. 

Villkor för att ansöka

Nedanstående villkor måste vara uppfyllda för att vara behörig sökande:

 • Huvudsökande ska vara disputerad forskare verksam vid den institution vid KI där man avser att som huvudhandledare rekrytera en doktorand. Krav på huvudsökande är att ha fått ett ”Grönt ljus” - beslut av sin institution.
 • Huvudhandledaren kan endast medverka som huvudhandledare i en ansökan per utlysningstillfälle. Om en huvudhandledare förekommer som huvudhandledare på två ansökningar om medel anses båda dessa vara ogiltiga. 
 • Medsökande är disputerad forskare som avser att vara bihandledare åt den rekryterade doktoranden. Bihandledare kan vara medsökande på flera ansökningar.
 • Sökande huvud- och bihandledare ska vara samma personer som utses till huvud- och bihandledare av prefekten vid doktorandens antagning.
 • Följande karensregler gäller: En person som beviljats medel som huvudhandledare är inte behörig att söka fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare i annan utlysning samma år, ej heller utlysning nästkommande år. Detta innebär att huvudhandledare som beviljats andra KI-medel tex KID för doktorandförsörjning 2019 eller 2020, inte är behörig att söka FIH-medel som huvudhandledare under 2020. En person som söker fakultetsmedel för doktorandfinansiering som huvudhandledare parallellt i flera pågående utlysningar kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna.

Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande tillika huvudhandledare och medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en inneha docentkompetens. Huvudsökande tillika huvudhandledare skall vara anställd/adjungerad vid KI eller anställd vid Region Stockholm och verksam vid den institution vid KI där doktoranden förväntas antas. Huvudsökande skall ha ”grönt ljus” för ett doktorandprojekt samt dokumenterad handledarutbildning. 

Endast en huvudsökande tillika huvudhandledare anges för projektet. Med huvudsökande tillika huvudhandledare avses den sökande som kommer att vara ansvarig för avhandlingsarbetet, doktorandens individuella forskningsplan samt den årliga vetenskapliga rapporteringen till FiH avseende doktorandens aktiviteter vad gäller såväl progress som uppnådda mål i den uppställda individuella studieplanen samt forskningsplanen. 

Notera också att:

Finansiering av ny doktorand 

De medel som söks motsvarar KID-finansiering, och schablonbeloppet för 2021 uppgår till 350 000 kr/år (inkl. INDI och LKP) och avser delfinansiering av doktorand motsvarande fyra års heltidsstudier (48 månader). Uppräkning av schablonbeloppet sker på samma sätt som för KID-medel. För doktorander inom forskarskolan skall det vara möjligt att studera på deltid (dock minst halvtid).

Under det första året i forskarskolan genomför doktoranderna FiH:s obligatoriska kurser och bör därför bedriva forskarutbildningen på minst 75 % och under kurstid 100 %.

Utlysningsprocess och rekrytering av doktorand

Utlysningsprocessen ser ut som följande:

 1. Utlysning av anslag för delfinansiering av doktorand. Behöriga att söka är huvudhandledare med forskningsprojekt som ska vara av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för hälsovetenskap och lämpligt för utbildning på forskarnivå.
 2. Vetenskaplig granskning görs av en granskningsgrupp bestående av externa seniora forskare från olika lärosäten i Sverige. Ansökningarna granskas i enlighet kriterier såsom relevans för forskningsområdet för forskarskolan i hälsovetenskap, projektets lämplighet som doktorandprojekt, handledargruppen kompetens och doktorandens lärande, projektets vetenskapliga kvalitet och projektets genomförbarhet. Kriterierna baseras på riktlinjer fastställda av Kommittén för forskarutbildning (KFU)
 3. Beslut om tilldelning av anslag fattas av KFU, efter förslag från den vetenskapliga granskningsgruppens utarbetade förslag som också godkänts av styrgruppen för forskarskolan. 
 4. Doktorandplats inrättas. De blivande huvudhandledarna som beviljats anslag ansöker till sin institution att en doktorandplats inrättas
 5. Rekrytering av doktorander. Den blivande huvudhandledaren deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorand. Projektet annonseras i KI:s rekryteringssystem Varbi. En hearing organiseras där projekten presenteras. Intresserade ansöker till projekten och handledarna gör ett urval bland de sökande och intervjuar presumtiva doktorander.
 6. Beslut om antagning. Prefekten fattar beslut att anta den utvalda sökanden till utbildning på forskarnivå. Handledaren meddelar styrgruppen för forskarskolan om vilka doktorander som antas till respektive projekt så att styrgruppen kan fatta beslut om att anta doktoranden till forskarskolan. Om föreslagen doktorand inte är registrerad senast den 31 augusti 2021 kan utbildning på forskarnivå med åtföljande finansiering inom ramen för FiH:s verksamhet inte erbjudas.
 7. Kursstart beräknas till den 1 september, 2021.
Tidplan
Tidpunkt Aktivitet
12 okt –23 nov  Utlysning: öppen
23–27nov Sammanställning sökanden
30 nov –22 jan 2021  Bedömning av externa granskare
Mars 2021 Beslut om tilldelning
15 mar –30 maj 2021 Rekryteringsprocess doktorander 
1 jun–31 aug 2021 Registrering av doktorander 
1 sep 2021 Start av forskarskolan 

Instruktioner för ansökan

Ansökan sker elektroniskt av den tilltänkta huvudhandledaren i KI Prisma senast 23 november 2020, kl 14.00. Grönt ljus ska bifogas.

Instruktioner

Ansökan kan lämnas in på svenska eller engelska. 

Forskningsprojektets titel

Av projekttiteln skall forskningsområdet tydligt framgå och vad projektet går ut på och den skall också ge möjlighet för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln används i olika sammanhang och bör utformas med omsorg. Projekttiteln anges på såväl svenska som engelska.

Uppgifter om huvudsökande tillika huvudhandledare och medsökande

Vänligen se villkor för att ansöka ovan. Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande tillika huvudhandledare och medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en inneha docentkompetens.

Sammanfattning av forskningsprojektet

Den vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprojektet skall innehålla övergripande mål, frågor/hypoteser; metoder/tekniker; planerade studier; betydelse och relevans för doktorandutbildningen och doktorandens roll (max 4000 tecken inkl. blanksteg) skall vara skriven på svenska och kunna läsas helt fristående.

Relevans för forskarskolan i hälsovetenskap

Beskriv eller motivera (max 2000 tecken inkl. blanksteg) forskningsprojektets relevans för forskningsområdet hälsovetenskap.

Doktorandutbildningens miljö och handledning

Projektets genomförbarhet. Beskriv forskningsprojektets lämplighet för utbildning på forskarnivå (max 2000 tecken). Av beskrivningen av projektets lämplighet som doktorandprojekt skall framgå, doktorandens kommande forsknings- och forskarutbildningsmiljö, hur handledarnas kompetens är relevant för projektet, plan för handledning och på vilket sätt projektet är anpassat till doktorandens obligatoriska kursdel. 

Samtliga sökande skall också ange tidigare erfarenhet av handledning i samband med utbildning på forskarnivå

Redovisa befintlig finansiering av forskningsprojektet samt finansiering av doktorand

Ange förutsättningarna för projektets genomförande angående ekonomiska resurser. Sökande skall ange samtliga bidrag med relevans för aktuellt projekt som huvudsökande och medsökande erhållit eller sökt. Vid bidragskälla skall storleken på bidraget, tidsperiod samt finansiär framgå. Det skall tydligt framgå om bidrag som beviljats har koppling till det sökta forskningsprojektet. Av ansökan skall även framgå sökandes nuvarande försörjningsform. Max 2000 tecken.

Redovisning av övriga resurser tillgängliga för projektet och doktoranden

Redovisa övriga resurser tillgängliga för forskningsprojektet och doktoranden t ex personella, utrymmes och materiella resurser. Ange även eventuella samarbetspartners inom och utom landet t.ex om projektet ingår i ett större internationellt samarbete. Max 2000 tecken.

Beskriv även på vilket sätt eventuellt samarbete mellan medverkande institutioner sker.

Ange hur målen för forskarutbildning kan uppnås

Ange med tydliga exempel hur målen för doktoranden inom forskningsprojektet kan uppnås:

 • Kunskap och förståelse,
 • Färdigheter och förmåga,
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Information om målen för forskarutbildning

Forskningsplan

Forskningsplanen inkl. referenser får omfatta max 20 000 tecken (motsvarar 5 A4-sidor) skrivs på engelska eller svenska. Planen skall innehålla syfte, bakgrund, frågeställningar, metoder, planerade delstudier, betydelse och arbetsplan. Den skall vidare innehålla den information som krävs för att bedöma projektets målsättning, originalitet och genomförbarhet.  Det är också väsentligt att projektet beskrivs så att man får en god uppfattning om dess vetenskapliga ställning i ett nationellt/internationellt sammanhang. 

Etisk prövning

Diarienummer för etiskt tillstånd skall anges. Om etiskt tillstånd saknas vid ansökningstillfället skall, för att komma ifråga för tilldelning av anslag för delfinansiering av doktorand, kopia av etiskt godkännande vara forskarskolan tillhanda senast 1 april 2021. 

Genus och mångfald

Vid beskrivning redovisas plan för hur genus och mångfaldsperspektivet beaktas t ex syftet med studien eller vid val av design, population, metod, principer för databearbetning eller analys. I de fall detta perspektiv inte bedöms vara relevant för forskningsproblemet skall en motivering lämnas. Max 2000 tecken.

Så här söker du

Tilltänkt huvudhandledare ansöker elektroniskt i KI Prisma under ansökningsperioden. Du skapar din ansökan i KI Prisma genom att fylla i textfält, hämta in information från ditt personliga konto, samt bifoga de bilagor som efterfrågas. Vänligen undvik att ange ditt eller annan persons fullständiga personnummer i ansökan på andra ställen än där det särskilt efterfrågas.

Till ansökningsformuläret i KI Prisma

För de flesta moment i Prisma finns ett användarstöd som beskriver hur du ska göra, samt svar på vanliga frågor.

Skapa personkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma (https://prisma.research.se/) där du sparar dina personuppgifter och ditt CV (om du redan har ett konto i Prisma kan du använda detta för att söka anslaget). Informationen behöver bara läggas in en gång, och kan därefter kompletteras eller ändras vid behov.

Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till ditt personliga konto.

Alla eventuella bihandledare som ska medverka i utformningen av ansökan behöver läggas till som medverkande forskare. Därefter kan de bidra med sina uppgifter till ansökan via sina konton.

Bedömning och beslut

Bedömningskriterier, bedömningsprocess och beslut

Kontakt

Maria Hagströmer

Ordförande FiH

Kay Sundberg

Forskarskoledirektor FiH
2022-03-17
Kay Sundberg