Tillgänglighet till aktiviteter och platser i offentlig miljö vid kognitiv nedsättning

This page in English

Syftet med forskningen i detta delprojekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för delaktighet i och tillgång till aktiviteter och platser i offentlig miljö för personer med kognitiv funktionsnedsättning, och att identifiera hur tillgänglighet och stöd kan förbättras.

Då kvarboende nu blivit en norm för vård och omsorg behöver vi bättre förstå vilka möjligheter dessa personer har att engagera sig i aktiviteter och på platser utanför hemmet. Vi behöver också utveckla och systematiskt pröva åtgärder för förbättringsarbete, t.ex. stöd till individer, ökad tillgänglighet och användbarhet. Eftersom engagemang i aktiviteter rekommenderas för att förebygga kognitiv funktionsnedsättning under åldrandet, och integration i samhället rekommenderas för att öka livstillfredställelsen, behöver vi mer kunskap om hur en aktiv livsstil i både hem och samhälle kan understödjas.

Forskningen i detta delprojekt bygger direkt på resultat ifrån tidigare forskning inom demensområdet i vår grupp i Sverige. Nu utvecklas delprojektet att omfatta flera länder (Sverige, USA, Schweiz, UK) och professioner (arbetsterapi, ingenjörer, geografer). Till att börja med fokuseras studierna på personer med demens, men utvecklas nu till att omfatta även andra populationer (personer med förvärvad hjärnskada, ABI, i Luleå).

Ledare

Louise Nygård

Medarbetare

Anna Brorsson, Anders Kottorp, Monica Panzar, Annika Öhman, Stefan Lundberg (KTH), Malcolm Cutchin, Heather Fritz och Susan Lawrence (Wayne State University, USA), Nicolas Kuhne (Lausanne, Schweiz), Maria Larsson Lund med medarbetare (Luleå)

Doktorander

Isabel Margot Cattin, och två nya: Sophie Gaber & Sarah Wallcook (INDUCT) inskrivning sent HT 2016

Finansiärer

FORTE, Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Stockholms Läns Landsting (ALF), University of Applied sciences in Lausanne, Schweiz.

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT